Kommunledningsstab

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Stabschef
Stabschefen ansvarar för avdelningen och leder arbetet inom de olika fokusområdena.

Brottsförebyggare
Brottsförebyggarens uppgift är att sprida kunskap och information om brottsförebyggande åtgärder samt ha kännedom om vilka problem som finns i kommunen. Uppdragsgivare är Brottsförebyggande rådet i Klippans kommun. Uppslag till brottsförebyggande insatser hämtar vi framförallt från polisens statistik.

Folkhälsostrateg
Folkhälsoutvecklaren har en sammanhållande och drivande funktion av det kommunövergripande strategiska folkhälsoarbetet i vilket ANTD-förebyggande (alkohol, narkotika, tobak och doping) arbetet ingår. Utgångspunkt ska främst vara i den kommunala vision- och målformuleringen som ska återspeglas i hållbarhetspolicy och gemensam strategi för kommunens förvaltningar. I uppdraget ingår också att utvärdera och revidera folkhälsoplan och hållbarhetsstrategi.

Miljöstrateg
Miljöstrategens uppgift är att arbeta för att långsiktig hållbar utveckling ska genomsyra hela kommunens verksamhet. Det kan handla om allt från att miljöanpassa de anställdas arbetsplatser till naturvård och stadsplanering. Många projekt görs i samverkan med andra kommuner, länsstyrelsen men även internationella EU-projekt.

Säkerhetschef
Säkerhetschefen samordnar krisberedskapen i kommunen samt arbetar med förebyggande säkerhetsfrågor så att allvarliga skador och störningar inte uppstår. Arbetet handlar om att göra beredskapsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser samt att utbilda personal och politiker som ingår i kommunens beredskapsorganisation.

Utvecklingsstrateg
Som utvecklingsstrateg är man ett stöd till kommundirektören och förvaltningschefer i utvecklingsfrågor. Man har också ansvar för att driva och utveckla kommunens styrsystem som omfattar kommunens mål och mått. I uppdraget ingår också att omvärldsbevaka och delta i nätverk, främst inom resultatstyrning och medborgardialog.

Digitaliseringsstrateg
Digitaliseringsstrategen arbetar med att hitta lösningar för att skapa fler möjligheter till digitala kanaler för dialog med invånare och andra intressenter samt att införa ett ökat antal användarvänliga e-tjänster. Digitaliseringsstrategen arbetar också med digitalisering kopplad till verksamhetsutveckling och effektivisering.  Digitalisering, och möjligheten att använda modern teknik på nya sätt i kommunens arbete, kommer att vara en viktig del av förmågan att framöver möta de ökade krav och behov samhället står inför.