Tekniska förvaltningen

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Tekniska förvaltningens uppdrag är organiserat på fem avdelningar:

  • Fastighetsavdelningen
  • Gatu- och parkavdelningen
  • Serviceavdelningen
  • VA-avdelningen
  • Administrativa avdelningen och övriga verksamheter

Tekniska förvaltningen är underställd Kommunstyrelsen.

Fastighetsavdelningen
Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader såsom skolor, förskolor, äldreboende, kultur- och fritidsverksamheter och för administation. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny-, till- och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår.

Gatu- och parkavdelningen
Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att vidmakthålla gatuanläggningar. Dessa omfattar i sin tur gator, gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, trafiksignaler, broar, räcken, diken, trummor, dagvattenbrunnar och gatubelysning. På uppdrag av VA-avdelningen utförs också arbete med drift, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar. Även hantering av vattenmätare ingår.

Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen "park", "natur" och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering  i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghackning, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen fokuserar på att leverera stödtjänster till kommunens övriga verksamheter. Detta för att frigöra tid samt att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter. I avdelningen ingår måltidsenheten, allmän service och lokalvårdsenheten.

Va-avdelningen
Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk.

Administrativa avdelningen och övriga verksamheter
Inom avdelningen handläggs bostadsanpassningsbidrag, tillstånd för upplåtelse av allmän plats, hantering av fordonsvrak (skrotbilar), bidrag till enskild väghållning, trafiksäkerhetsfrågor, trafikövervakning, förvaltning av industrispår samt förvaltning av kommunens markreserv, skog och koloniområden.