Rådgivande organ

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Klippans kommuns rådgivande organ.

Funktionshinderråd

Kommunens funktionshinderråd är ett referensorgan för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för kommunens funktionshinderorganisationer.  

Funktionshinderråd uppgifter är att:

 • Hålla sig underrättad om befintliga behov och resurser inom funktionshinderområdet samt verka för att funktionshindrades intressen beaktas i samhället
 • Verka för en funktionshinderanpassad inne- och utemiljö
 • Följa förändringar i efterfrågan av samhällets service
 • Följa utvecklingen av olika funktionshindergruppers behov
 • Medverka i samordningen av kommunala insatser inom funktionshinderområdet
 • Följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner)
 • Framföra önskemål och motivera resursförstärkning hos respektive huvudman
 • Inventera och dokumentera den funktionshindrades synpunkter och erfarenheter
 • Bidra till att kommuninvånare informeras om samhällets resurser för funktionshindrade
 • Verka för en integrering av de funktionshindrade  inom olika verksamhetsområden, exempelvis arbete, sysselsättning och utbildning
 • Yttra sig över tillsända remisser.

Funktionshinderråder består av 10 ledamöter från olika funktionshinderorganisationer samt 1 representant  vardera från kommunens 5 nämnder inklusive kommunstyrelsen.
Funktionshinderråd sammanträder fyra gånger per år.

Pensionärsrådet

Kommunens  pensionärsråd är ett referensorgan för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för kommunens pensionärsorganisationer, före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. 

Pensionärsrådet har till uppgift att tillvarata äldre människors särskilda behov och svara på remisser vid planering av samhällets utformning. Omsorgs - och tillgänglighetsbehovet ska särskilt beaktas.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre och informera rådet/inhämta rådets synpunkter om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet, till exempel:

 • befintliga resurser inom äldreomsorgen
 • verksamhetsförändringar
 • organisationsförändringar
 • planerade investeringar
 • aktuella byggprojekt
 • samhällsplanering
 • kommunikationer
 • miljöplanering
 • budget- och taxefrågor.

 Varje pensionärsförening, som har en riksorganisation, utser 2 ledamöter vardera. Kommunstyrelsen, socialnämnden, plan- och byggnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden utser en representant vardera att representera sin nämnd, och kommunen, vid pensionärsrådets sammanträden.    
Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottförebyggande rådet i Klippan (BRÅ) ska vara ett organ för överläggning, samråd och informationsutbyte mellan kommunledning och polismyndigheten i frågor som handlar om brottsförebyggande arbete och trygghet på strategisk nivå.

Brottsförebyggande rådet har till uppgift att på strategisk nivå uppmärksamma och utbyta information kring omständigheter som påverkar den upplevda och faktiska tryggheten i kommunen samt verkar brottsförebyggande. Brottsförebyggande rådet bereder förslag till överenskommelse mellan kommunen och Polismyndigheten LPO Klippan. Överenskommelsen ska övergripande beskriva och tydliggöra samverkan mellan Polisen och Klippans kommun i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Rådet består av representant/-er för polisen, kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, skolchef,
socialchef, kultur- och fritidschef, kommunens brottsförebyggare samt kommunens folkhälsostrateg.

Brottsförebyggande rådet sammanträder fyra gånger per år.
Läs mer om kommunens brottsförebyggande arbete här.