Rådgivande organ

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Klippans kommuns rådgivande organ.

Folkhälsorådet
Folkhälsan är mångas ansvar och folkhälsoarbetet förutsätter samarbete och ansvarsfördelning mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer. Arbetet för en bättre hälsa kräver insatser på många olika nivåer och av många olika personer. Folkhälsoarbetets utförande skall vara nära och med människorna i lokalsamhället. Samverkan och helhetsperspektiv är ledstjärnor i ett framgångsrikt folkhälsoarbete.
Läs mer om Folkhälsorådet.

Funktionshinderråd
Kommunens funktionshinderråd är ett kontaktorgan för samråd och informations-utbyte mellan kommunens handikapporganisationer och kommunen.
Läs mer om Funktionshinderrådet och dess uppgifter här.

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet har till uppgift att tillvarata äldre människors särskilda behov och svara på remisser vid planering av samhällets utformning. Vårdbehovet är speciellt i fokus.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre och informera rådet/inhämta rådets synpunkter om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet, till exempel:

  • befintliga resurser inom äldreomsorgen
  • verksamhetsförändringar
  • organisationsförändringar
  • planerade investeringar
  • aktuella byggprojekt
  • samhällsplanering
  • kommunikationer
  • miljöplanering
  • budgetfrågor.

Pensionärsrådet har 5 förtroendevalda ledamöter. Varje pensionärsförening, som har en riksorganisation, utser vardera 1 representant. Pensionärsrådet har fyra möten varje år.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Klippans brottsförebyggande råd har ett fokus på att hitta konkreta lösningar på frågor som rör trygghet och säkerhet i kommunen. Detta görs genom att ett problemområde definieras och lösningar arbetas fram.

Vi har hela tiden våra lokala resurser i åtanke och det är med dem som insatserna till störst del genomförs. BRÅ:s handlingsplan innehåller prioriterade, tidsbestämda och uppföljningsbara mål.
Läs mer om kommunens brottsförebyggande arbete här.