Resultatet av SCBs Medborgarundersökning hösten 2017

Publicerad:

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i Klippans kummun i åldrarna 18–84 år tillfrågades, och av dessa besvarade 38 procent enkäten. Undersökningen genomfördes även 2015 och då var svarsfrekvensen 45 procent.

Höstens undersökning är den tjugofjärde medborgarundersökningen som SCB genomför. I år har 131 kommuner deltagit. Sedan undersökningen startades har totalt har 266 kommuner deltagit.

Medborgarundersökningen bygger på medborgarnas uppfattning, dvs det är ingen brukarundersökning och vänder sig därmed inte till just de medborgare som har erfarenhet av viss verksamhet.

 

Nöjd-Region-Index (NRI), Hur ser medborgarna på Klippans kommun som en plats att bo och leva på?
Klippans resultat är i nivå med snittet för riket.

Klippan har ett bättre resultat än riket för bostäder och kommersiellt utbud men den sammantagna uppfattning av Klippan som en plats att bo och leva på dras ner av uppfattningen kring arbetsmöjligheter, utbildning och trygghet.
Män är mindre nöjda än kvinnor med att bo och leva i Klippan.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Hur ser medborgarna i Klippans kommun på kommunens verksamheter?
Männen är mest missnöjda med kommunens verksamheter.

De verksamheter där vi både har ett sämre resultat än vid undersökningen 2015 och för riket i år är; förskolan, grundskolan, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer samt kultur.

Nöjd-Inflytande-Index (NII), Hur ser medborgarna i Klippans kommun på sitt inflytande i kommunen?
Kvinnorna är mest nöjda med inflytandet i Klippan, och i denna del är omdömet bättre i samtliga kategorier jämfört med 2015 samt helt i nivå med riket.

Dvs. man upplever att kontakten med kommunen, möjligheten till inflytande och påverkan samt förtroendet för kommunen har ökat.