2010-12-21

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2010-10-26

Kommunfullmäktige 2010-10-26
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Val till Revisionen för tiden 2011-2014. Ärende 2
3. Val av Kommunstyrelse för tiden 2011-2014. Ärende 3
4. Val av Barn- och utbildningsnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 4
5. Val av Kultur- och fritidsnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 5
6. Val av Plan- och byggnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 6
7. Val av Socialnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 7
8. Val av Räddningsnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 8
9. Val av Överförmyndarnämnd för tiden 2011-2014 Ärende 9
10. Val av Valnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 10
11. Val till 4 K Upphandling för tiden 2011-2014. Ärende 11
12. Val till Pensionärsrådet för tiden 2011-2014. Ärende 12
13. Val till Handikapprådet för tiden 2011-2014. Ärende 13
14. Förslag till begravningsombud för tiden 2011-2014. Ärende 14
15. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen för tiden 2011-2014. Ärende 15
16. Val till Kommunalförbundet AV-Media Skåne för tiden 2011-2014. Ärende 16
17. Val till Kommunalförbundet Medelpunkten för tiden 2011-2014. Ärende 17
18. Val till Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden 2011-2014. Ärende 18
19. Val till Kommunförbundet Skåne för tiden 2011-2014. Ärende 19
20. Val till Söderåsens miljöförbund för tiden 2011-2014. Ärende 20
21. Val till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag för tiden 2011-2014. Ärende 21
22. Val till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden 2011-2014. Ärende 22
23. Val till Treklövern Bostads AB för tiden 2011-2014. Ärende 23
24. Ordning för inkallande av ersättare. Ärende 24
25. Svar på Motion om nödsändare för dementa i äldreomsorgen. Ärende 25
26. Justering av vissa arvoden till förtroendevalda. Ärende 26
27. DelgivningsärendenÄrende 27

Relaterade länkar