2012-02-21

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-02-21

Kommunfullmäktige 2012-02-21
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. BokslutsinformationÄrende 2, del 1
 del 2
 del 3
3. Interpellation angående inställda fullmäktigesammanträdenÄrende 3
 del 2
 del 3
4. Fyllnadsval av ersättare i Plan- och byggnämnden för mandatperioden 2011-2014 efter Per Johansson (M).Ärende4
5. Fyllnadsval av ledamot i Kommunalförbundet AV-Media för mandatperioden 2011-2014 efter Tommy CedervallÄrende 5
6. Avsägelse från Richard Johansson (FP) av uppdrag som ersättare i Räddningsnämnden samt eventuellt fyllnadsvalÄrende 6
7. Avsägelse från Gabrijela Konja (SD) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämndenÄrende 7
8. Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen t o m ordinarie stämma 2016Ärende 8
9. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning: - Motion om att skapa ett konst- och kulturgalleri på Internet — Jens Leandersson, Christian Hendlertz (SD). - Motion angående åtgärder vid gymnasieskolan åren 2012-2014 — Tommy Cedervall, Richard Johansson (FP)Ärende 9
10. Projekt Sopsamarbete Skåne NordvästÄrende 10, del 1
 del 2
11. Svar på motion angående innovatörsutbildning och innovatörscenter Ärende 11
12. Svar på motion om att använda E-petition för att öka medborgardialogen Ärende 12
13. Svar på motion om mångfald & Integration, "Du duger som du är" Ärende 13
14. Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom socialförvaltningenÄrende 14
15. Renhålllningstaxa för 2012 i Klippans kommunÄrende 15
16. Förbundsordning och reglemente för Söderåsens miljöförbund - översyn och ändringÄrende 16

Relaterade länkar