Kommunfullmäktige december 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i december

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-12-18, klockan 18.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Neyssa Lundmarks avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
4. Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin friskola
5. Val av Revisionen för mandatperioden 2019-2022
6. Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 2019-2022
7. Val av Barn- och utbildningsnämnd för mandatperioden 2019-2022
8. Val av Kultur- och fritidsnämnd för mandatperioden 2019-2022
9. Val av Plan- och byggnämnd för mandatperioden 2019-2022
10. Val av Socialnämnd för mandatperioden 2019-2022
11. Val av Valnämnd för mandatperioden 2019-2022
12. Val till Gemensam Räddningsnämnd för mandatperioden 2019-2022
13. Val av Överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019-2022
14. Val till Söderåsens miljöförbund för mandatperioden 2019-2022
15. Val till Treklövern Bostads AB för tiden 2019-05-01 - 2023-04-30
16. Val av ombud till Treklövern Bostads AB för tiden 2019-05-01 - 2023-04-30
17. Val till Norra Åsbo Renhållnings AB för tiden 2019-05-01 - 2023-04-30
18. Val av ombud till Norra Åsbo Renhållnings AB för mandatperioden 2019-2022
19. Val till Kommunförbundet Skåne för perioden 2019-2022
20. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2019-2022
21. Val till Samordningsförbundet Finsam för perioden 2019-2022
22. Val till Kommunalförbundet Medelpunkten för perioden 2019-2022
23. Val till Kommunalförbundet AV-Media Skåne för perioden 2019-2022
24. Val till Kommuninvests ekonomiska föreningsstämma för perioden 2019-2022
25. Val till Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2019-2022
26. Val till 4 K Gemensam upphandlingsnämnd för perioden 2019-2022
27. Ordning för inkallande av ersättare
28. Informationsmöjlighet för partigrupper som ej är representerade i styrelse och nämnder
29. Köp av fastigheten Klippan 3:10 med tillhörande kraftverk
30. Hemställan om försäljning av fastigheten Merkurius 5, 6 och 18
31. Styrmodell för Klippans kommun 2019
32. Arbetsgivarpolicy för Klippans kommun - Antagande
33. Överenskommelse avseende samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
34. Justering av felparkeringsavgifter
35. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2018
36. Delgivningsärende 2018


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar