Motioner 2017

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2017

Motion om återvinning och framtid

Registreringsdatum: 2017-08-14
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-01-30

Vi lever i ett samhälle där vi människor konsumerar efter vad vi vill ha istället för vad vårt behov är. Vi blir mer eller mindre tvingade till att slänga produkter istället för att de kan hitta nya ägare. Visst kan vi annonsera på Blocket eller sätta in en annons, men det "stjäl" vår tid. Så då är det enklare att köra till tippen.

Noteras kan att "Earth Overshoot Day" inföll rekordtidigt i år. Redan den 2 augusti hade mänskligheten gjort av med årets "budget" av förnybara resurser. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. På 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för en planet och "Earth Overshoot Day" inföll då i december.

Att återvinna och återanvända är förnuftigt, det sparar resurser och ger en bättre miljö. l många kommuner kan du idag lämna in på återvinningscentralerna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror, leksaker, köksutrustning och andra saker till låga priser. Ett riktigt bra exempel på kretslopp i praktiken!

Klippans kommun är en kommun där vi enligt kommunens vision "Bor och mår bra". Således borde en återvinningscentral med inlämningsmöjlighet och försäljning vara en absolut självklarhet. På återvinningscentralen skulle det dessutom kunna skapas ett flertal arbetstillfällen. Arbetsuppgifter skulle kunna vara sortering, mindre reparationer och förädling av inlämnade produkter innan de säljs vidare. Att återvinna och återanvända är smart och riktigt, det sparar på våra resurser och ger oss alla en bättre miljö.

Moderaterna i Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar ...

  • att en handlingsplan upprättas så att en återvinningscentral med inlämning för försäljning blir en verklighet i kommunen där vi bor och mår bra.
  • att Klippan kommun verkar för att det i ägardirektiven till Nårab skrivs in att kommunernas invånare ges möjlighet att lämna in föremål till försäljning. Försäljningsverksamheten ska drivas i kommunal regi.

Helena Dådring

Motion för en trygg och säker skola

Registreringsdatum: 2017-08-14
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Barn och elever ska känna sig säkra. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att kommunen erbjuder en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En säker skola främjar barns och elevers lärande och utveckling. Skolpersonalen ska känna sig säkra. Personalen ska känna förtroende för att kommunen erbjuder en arbetsmiljö som präglas av trygghet och arbetsro.

Arbetsmiljöarbete för en säker skola måste ske på flera plan. Det handlar om allt från brandsäkerhet till organisatorisk och social arbetsmiljö. Det handlar om intrång på skolan och planer för olaga intrång. Det handlar om att föregå eventuella olaga intrång på skolan genom att ha en klar handlingsplan och en praktisk möjlighet att skydda sig mot detta. Vi har fortfarande i minnet de tragiska händelserna som inträffade 2015 i Trollhättan då 3 personer dog samt massakrerna på Jokkela skola då totalt 9 personer dog.

Det handlar om kommunikation - Hur kan personalen i klassrum larma vid till exempel en olycka? Hur kommuniceras viktiga meddelanden ut till klassrum och andra skolutrymmen? Som verkligheten ser ut idag kan ingen skolledare nå ut till klassrum eller elever med information om en pågående händelse, detta är anmärkningsvärt och oacceptabelt.

Moderaterna l Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar ...

  • att kommunen snarast gör en inventering av skolornas trygghet och säkerhet. Detta bör ske i samråd mellan skola och kommunens kris och säkerhetssamordnare.
  • att uppkomna brister i trygghet och säkerhet omedelbart åtgärdas.
  • att återrapportering regelbundet sker till Barn och Utbildningsnämnden.

Helena Dådring och Ellinor Varady

Motion om att byta namn på Åbyskolan

Registreringsdatum: 2017-08-12
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-05-29

Klippans gymnasieskolor (Åbyskolan, Tegelbruksskolan och Flygteknikcentrum) är en oerhörd tillgång för vår kommun. Gymnasieverksamheten genomgår ständiga förändringar och måste fortlöpande anpassas till allt från påbjudna reformer till krav från elever, personal, näringsliv och samhälle. Men genom allt finns det vissa fundament som skolan alltid har byggt på och som kommer att vara väsentliga även för framtidens skola: Fokus på kunskap och god pedagogik, God elevomvårdnad där eleverna blir sedda och får bästa möjliga studieförutsättningar, Ordning och reda utifrån en tydlig värdegrund.

Den som mer än någon annan formade det som blev "Klippans gymnasieskola" var rektorn och skolchefen David Eckerdal. Hans betydelse för att Klippan blev etableringsort för gymnasieskolan kan inte överskattas. Hans hängivenhet och engagemang för att skapa en skola som kunde mäta sig med de större orternas, är väl dokumenterad. Han ställde höga krav på sin lärarkår men arbetade också målmedvetet för att göra det attraktivt att söka anställning i Klippan trots den dåtida lärarbristen. "Jag ansåg …detta vara min viktigaste uppgift", som han uttryckte det.

Sin syn på eleverna beskrev han: "Hur glad och stolt har jag inte ofta varit över dessa elever! När jag stått inför dem alla öga mot öga vid början av ett läsår, har jag genomträngts av en stark känsla, för vilken endast ett ord ger täckning: lycka!" (Citat från ett anförande den 25 mars 1975)

David Eckerdal lär också ha sagt att "skolan får inte bli större än att jag kan namnen på eleverna"… Det finns mycket att säga om denne pionjär och "skolpatriark" men när vi under nästa år, alltså 2018, ska fira gymnasiets 60-åriga tillvaro - vad vore då bättre än att besluta om en namnändring på Åbyskolan? Vårt förslag är att skolan i fortsättningen ska benämnas "Eckerdalska gymnasiet". Vi tror att namnändringen, kompletterad med en utvidgad marknadsföring av skolans visioner, mål och utbud, skulle förstärka Klippans position som en skolort att räkna med för framtiden.

"Åbyskolan" är ett mindre lyckat namn ur flera aspekter, anser vi. Huvudorten har inte hetat "Åby" sedan 1875 och det var tämligen obegripligt att denna del av gymnasiet i modern tid gavs detta historiska namn, kopplat till ett närmast agrart samhälle. Namnet vi föreslår är förvisso också kopplat till historien men på ett mer adekvat sätt.

Vi föreslår således kommunfullmäktige besluta att inför läsåret 2018/19 byta namn på Åbyskolan till Eckerdalska gymnasiet.
För Kristdemokraterna i Klippan 2017.08.12
Bert-Inge Karlsson, Charlotte Eliasson Anderberg, Peter Kromnow och Robert Larsson.

Motion för övervakningskameror på kommunens skolor

Registreringsdatum: 2017-08-08
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-01-30

Övervakningskameror finns idag allt mer frekvent i vårt samhälle. På parkeringsplatser, torg, i affärer, biltvättar, med mera, återfinns dessa. Huvudsyftet med dessa är att förbygga brottslighet. Inte sällan sätts det därför också upp övervakningskameror på platser där det under lång tid och vid flertalet tillfällen varit besvär med återkommande skadegörelse.

Skolan i Ljungbyhed är tveklöst en sådan plats. Under flera år har skolan varit föremål för återkommande skadegörelse. För inte så länge sedan hittades dessutom början till en brandhärd uppe på taket till skolan. Vid det tillfället tyckte många av politikerna i kommunen att måttet var rågat och att kameraövervakning skulle införas på och i anslutning till skolan. För det är trots allt i slutändan våra barns trygghet och säkerhet vi diskuterar. Dessvärre röstades detta ner av den styrande majoriteten.

Nu har tragiskt nog dessutom delar av skolan brunnit ner. Detta skapar oro, otrygghet och olustkänslor inte minst hos våra barn. Dessutom är de materiella förlusterna stora och många av kommunens tjänstemän får nu ägna mycket tid åt att bygga upp såväl skolan som verksamheten därikring.

Av ovan nämnda anledningar yrkar därför Klippanmoderaterna på . . .

  • att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till Ljungbyhedsskolan.
  • att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens skolor inklusive förskolor och fritidshem.

Kenneth Dådring

Motion angående införande av LOV (Lag Om Valfrihet)
inom vård- och omsorgsrådet

Registreringsdatum: 2017-06-08
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-02-27

Klippans kommun har sedan ett antal år tillbaka infört tillämpning av LOV (Lag Om Valfrihet) inom området hemtjänst när det gäller serviceinsatser. Idag finns 5 olika entreprenörer inom detta område. Valfrihet för våra kommunmedborgare är en stor tillgång för att tillgodose önskemålen om innehåll och omfattning av olika tjänster. Den konkurrenssituation som uppstår ger också positiva effekter för alla inblandade aktörer men framförallt för medborgarna. I vissa fall kan även kommunen avstå från insatser i egen regi om så skulle vara fallet på grund av till exempel kostnadsskäl.

Vi vill nu utöka området för LOV till att även omfatta vård- och omsorgsinsatser kopplade till SOL (Socialtjänstlagen) § 4 (till exempel för vård och omsorg inom hemtjänsten , boendestöd/stöd i vardagslivet mm) samt tillämpliga delar inom LSS-området, exempelvis daglig verksamhet.

Mot ovanstående bakgrund föreslår vi därför Kommunfullmäktige:

Att Socialförvaltningen får i uppdrag att inventera och redovisa lämpliga delar inom aktuella områden för att tillämpa LOV (Lag Om Valfrihet).
Att Klippans kommun därefter inför tillämpning av LOV (Lag Om Valfrihet) inom redovisade lämpliga verksamheter.
För den Moderata Kommunfullmäktigegruppen
Hans Bertil Sinclair (M)
Kommunfullmäktigeledamot

Motion angående ändring av kommunens regler
för bidrag till föreningar och förbund

Registreringsdatum: 2017-03-13
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad kommunfullmäktige 2017-10-31

Kommunens regelverk för bidrag till föreningar och förbund är under omarbetning. Det nuvarande regelverket möjliggör att bidrag ges till föreningar och förbund som på olika sätt fjärmar sig och sina medlemmar ifrån snarare än närmar sig majoritetssamhället, och därför önskar vi att det nya regelverket formuleras på ett sådant sätt att bidrag inte längre kan beviljas till denna typ av organisationer.
Det handlar om:

• föreningar/förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten eller som indikerar att de inte är det.
• föreningar/förbund som genom sin verksamhet försvårar för nyanlända att bli en del av majoritetssamhället, även om intentionen är att göra det motsatta.
• föreningar/förbund vars värdegrund och/eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

Det finns idag flera exempel i kommunen på föreningar/förbund som stämmer in på det ovan beskrivna men som ändå erhåller bidrag. Några exempel följer:
• Studieförbund får bidrag för verksamhet som i huvudsak riktar sig till nyanlända istället för till en bred allmänhet, vilket försvårar nyanländas anpassning till den svenska kulturen (se handlingar KFN 2017-01-25).
• Bidrag ges till etniska föreningar som genom föreningsnärvaron indikerar att människor av viss etnicitet välkomnas mer än andra, som i huvudsak riktar sin verksamhet till nyanlända istället för till en bred allmänhet, som i delar av sin verksamhet exkluderar män från deltagande, och som lägger fokus på att lyfta fram och odla andra länders kulturer istället för den svenska (se handlingar KFN 2016-12-07 samt HD 2017-03-11 www.hd.se/2017-03-11/har-lar-de-sig-simma-i-lugn-och-ro).
• Det finns föreningar som erhållit/erhåller bidrag och som av förvaltningen bedöms vara i behov av stöd från förvaltningen för att arbeta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde och ett inkluderande förhållningssätt (se handlingar KFN 2017-03-15).

Det borde vara självklart att inte bevilja någon form av bidrag eller stöd till föreningar/ förbund vars värdegrund och/ eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Finns det brister i föreningarnas värdegrund och/ eller verksamhet så ska det omedelbart sätta punkt för utbetalning av bidrag och annat stöd till dess att de berörda föreningarna tagit sitt ansvar och arbetat fram en värdegrund som är acceptabel.

Gällande föreningar/ förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten och/ eller genom sin verksamhet motverkar nyanländas anpassning till den svenska kulturen tror vi dock att vi bör utveckla vad vi avser och hur vi resonerar.
Sverigedemokraterna menar att kulturen kan sägas vara det levnadssätt som förenar ett samhälle. I kulturen ingår exempelvis sådant som språk, beteendemönster, sociala koder, seder och högtider, institutioner, konst och musik, artefakter, religion, landskap och miljöer, värderingar, normer och lagar. Över tid förändras kulturens olika komponenter, vilket innebär att kulturen ständigt både bibehålls och nyskapas, samtidigt. Skapandet av kulturen och den förändring som sker går dock i normalfallet så pass långsamt att en gemensam förståelse och ett kollektivt minne möjliggörs under tidens och förändringens gång. Detta ger trygghet, och tradition.
Kulturens alla samspelande komponenter förenar oss och skapar relationer, och är därmed grunden för ett starkt socialt kapital.
Utifrån detta synsätt på kulturen följer att den är oerhört viktig i avseendet att nyanlända ska bli en del i det svenska majoritetssamhället, och få ett starkt socialt kapital. Den svenska kulturen förenar, men för den som nyligen flyttat till Sverige krävs inblick i och anpassning till kulturen för att den ska kunna vara förenande istället för särskiljande.
Förening istället för särskiljning kan bara bli möjligt genom frekventa möten mellan nyanlända och svenskar och genom att nyanlända hela tiden möter den svenska kulturen. Dessa nödvändiga möten kan ske naturligt i allehanda vardagliga situationer, men också uppmuntras ytterligare genom politiska beslut som ökar frekvensen av möten mellan nyanlända och svenskar och i högre utsträckning lyfter fram den svenska kulturen.
I de fall då föreningar/förbund i huvudsak fokuserar på att lyfta fram och odla nyanländas egen kultur, och på att skapa mötesplatser som inte är avsedda för en bred allmänhet utan för människor med annan än svensk etnicitet, så är det därmed enligt oss den absoluta motsatsen till att främja nyanländas etablering i det svenska majoritetssamhället. Det är snarare att fjärma nyanlända, särskilja dem, från det svenska majoritetssamhället och att försvåra för dem att anpassa sig till det samhälle de på sikt bör känna samhörighet med
Skattemedel vilket bidrag och annat stöd i alla dess former utgörs av, ska gå till det som gör så stor samhällsnytta som möjligt för så många medborgare som möjligt. I detta avseende är den största nyttan för alla, både de som är födda i Sverige och de som nyligen kommit till Sverige, att med den svenska kulturens hjälp ta de nyanlända att bli en del av det svenska majoritetssamhället och minska risken att de hamnar i socioekonomiskt utanförskap.
Skattemedel bör därmed inte gå till att uppmuntra nyanlända att odla och lyfta fram sina hemländers kulturer och mest umgås med människor från andra länder än Sverige och då främst från sina egna hemländer. Drivkrafterna för detta finns naturligt, så det kommer säkerligen att ske ändå i någon mån utan att uppmuntras genom politiska beslut och utdelning av bidrag.

Istället bör skattemedlen läggas på det som inte sker lika naturligt, nämligen att uppmuntra till fler möten mellan nyanlända och svenskar, och på att låta nyanlända möta och ta till sig den svenska kulturen. Lämpligen sker mötena mellan svenskar och nyanlända inom ramen för olika former av befintliga intresseutövningar som riktar sig till den breda allmänheten, t ex inom idrott, konst eller musik. Som ett komplement till det bör svensk kultur i så många sammanhang som möjligt lyftas fram för att bli mer lättillgänglig både för nyanlända och för svenskar.

Med anledning av det som ovan anförts yrkas att kommunfullmäktige beslutar:

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form till etniska föreningar (föreningar som genom namn och/ eller
verksamhet inriktar sig på enskilda etniska grupper), med undantag för nationella minoriteters organisationer.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form för verksamhet som i huvudsak riktar sig till grupper som inte
är svenska medborgare.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form till föreningar/ förbund vars värdegrund och/ eller verksamhet
inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att extra bidrag eller stöd bör beviljas för verksamhet som lyfter fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

För Sverigedemokraterna Klippan
Therese Borg
Tommy Andersen
Ulrika Sommén

 

Besvarad i kommunfullmäktige 2017-10-31
Ärendet
Therese Borg (SD) inkom 2017-03-13 med motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar. I motionen föreslås att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag på sådant sätt att bidrag inte beviljas någon form av etniska föreningar, med undantag för nationella minoriteters organisationer, att bidrag inte lämnas till någon verksamhet som riktar sig till grupper som ej är svenska medborgare, att bidrag inte beviljas någon förening vars värdegrund inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt att extra bidrag bör beviljas för verksamhet som lyfts fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 167.
Therese Borgs (SD) motion 2017-03-13, bilaga Kf § 116/17.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdrar till Kultur- och fritidsnämnden att fullfölja sitt arbete med att utarbeta förslag till regler för kommunens bidrag till ideella föreningar. Reglerna ska vara förenliga med gällande lagstiftning och beakta allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Bidrag ska kunna lämnas för att främja integration.
2. I övrigt avslås motionen.

Motion med syfte att förverkliga målsättningen
en fossilfri fordonsflotta 2030

Registreringsdatum: 2017-02-14
Initierad av: Liberalerna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-01-30

Regeringen och riksdag har fastställt en vision att Sverige skall ha en i huvudsak fossilfri fordonsflotta 2030.
Hitintills under 2017 har försäljning av elbilar och laddhybrider ökat med ca 120 % och det rullar nu på svenska vägar ca 7000 elfordon av olika slag.
Denna utveckling måste mötas och uppmuntras även i Klippans kommun. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av fordonsflottan mot eldrift är att det går att ladda fordonen och skapa så stor handlingsfrihet som möjligt för elbilsinnehavaren att använda sitt fordon.

Liberalerna i Klippan föreslår därför att:
- Det inrättas ett antal laddningsstationer i kommunen med följande prioritering
P-platser i anslutning till järnvägsstationen - för att möta behovet för tåg- och busspendlare
P-platser i anslutning till kommunens större arbetsplatser
Andra P-platser - i första hand i Klippans centrum
Att den kommunala fordonsflottan efterhand bytts ut mot el/laddhybrider och att detta i sin helhet är genomfört inom 5-årsperioden

Tommy Cedervall Liberalerna i Klippan

Motion om Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola

Registreringsdatum: 2017-02-14
Initierad av: Liberalerna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-02-27

Som Liberaler kan vi glädjande konstatera ett trendbrott för svenska elevers skolresultat vilket senaste Pisa-rapporten visar. Emellertid känner vi stark oro beträffande elevernas olika förutsättningar att klara sin skola beroende på föräldrarnas utbildningsnivå samt beroende på kön. Vi ser vikten av att alla elever får möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sin potential. Vår uppfattning är att ''avstampen för ett gott vuxenliv är en fungerande skolgång". En fungerande skolgång öppnar dörrar och möjliggör många yrkesval samt bidrar till god självkänsla och stolthet. Det vill Liberalerna ge eleverna i Klippans kommun!

Det som oroar oss mycket är att statistik från läsåret 2015/2016 visar att betygen i Klippan från årskurs 9 varierar kraftigt beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Cirka 65 % av eleverna (alla skolformer) kom från hem med föräldrar som har högst gymnasial utbildning och ca 35 % från hem där föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Det kan konstateras att 90 % av eleverna från hem med eftergymnasial utbildning har uppnått kunskapsmålen i samtliga ämnen medan 70 % av elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. Vi ser att utvecklingsåtgärder behöver vidtas så att skillnaden i elevers betyg beroende på föräldrars utbildning helt elimineras.

Vi kan också konstatera att flickor genomgående klarar sig avsevärt bättre i skolan än pojkar. Cirka 83 % av flickorna i årskurs 9 i Klippan uppnådde kunskapsmålen i samtliga ämnen. Det betyder att skolan av olika anledningar inte förmår att möta upp på pojkars intressen och behov.

1 Källa: siris.skolverket.se, grundskolan - slutbetyg årskurs 9. Uppdelat per föräldrarnas högsta utbildning, utom elever med okänd bakgrund (utländsk bakgrund).
2 Kommunala skolor samt skolor med enskilda huvudmän
3 Statistik saknas beträffande flickors och pojkars betyg i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå.

Liberalerna i Klippan har höga ambitioner med skolan och vi accepterar inte att elever ska klara sig olika bra i skolan beroende på föräldrars utbildningsnivå. Alla elever har en rättighet att känna glädje i sitt lärande och att se lärandet som meningsfullt och viktigt inför framtiden. Vi ser det ytterst angeläget med ett aktivt arbete inom skolan för att eliminera elevers olika förutsättningar för att klara sitt skolarbete.

Liberalerna i Klippan föreslår att barn- och utbildningsnämnden arbetar fram ett kort- respektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska arbeta kompensatorisk när hemmet inte räcker till att stötta i skolgången samt att det görs en genomlysning av pojkars erfarenheter av skolan samt vad de ser behöver åtgärdas för att skapa en stimulerande skolgång. Syftet är att skapa kunskap om pojkars upplevelse av skolan samt vilka utvecklingsområden de ser som viktiga inom skolans område.

Tommy Cedervall Liberalerna i Klippan
Irene Dahl Liberalerna i Klippan

Motion angående medgivande till Treklöverns
försäljning av fastigheterna Merkurius 5, 6 och 18

Registreringsdatum: 2017-10-20
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Återkallad.  Kommunfullmäktige 2018-02-27

Kommunens bostadsbolag Treklövern har i enlighet med gällande ägardirektiv inkommit till kommunen om hemställan att kommunen ska godkänna bolagets försäljning av fastigheterna Merkurius 5, 6 och 18 (Emgårdstomten), till Astoria Fastigheter i Norden AB (556867-4294). Astoria fastigheter som äger resten av det aktuella kvarteret, har meddelat intresse av att bebygga fastigheten i enlighet med gällande detaljplan så snart man fått bygglov och upphandlat byggentreprenör.

Överenskommen köpeskilling är 3.7 Mnkr och köpet ska villkoras med att byggstart sker inom en föreskriven tid alternativt vite.

Bakgrund: Treklöverns styrelse har tidigare beslutat om försäljning under förutsättning att byggnation kan säkerställas. Till exempel i form av vite. Treklöverns motiv för sitt ställningstagande är att det är positivt med ytterligare en aktör på bostadsmarknaden i Klippans kommun. Treklövern kan därmed frigöra resurser för att kunna tidigarelägga andra projekt.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-06-07 att utifrån olika argument avslå Treklöverns begäran. Med anledning av att frågan är av principiell vikt och av betydelse för kommunens fortsatta utveckling, väljer undertecknad att åter väcka ärendet och göra det genom att lyfta frågan via en motion.

Efter det att ärendet behandlades i kommunstyrelsen har dessutom en ide lanserats om att göra en del av lägenhetsbeståndet till trygghetsboende, vilket aktören är villig att överväga.

Undertecknad föreslår därför fullmäktige att:

Kommunfullmäktige beslutar medge Treklövern att försälja fastigheten på de villkor som anges i Treklöverns framställan, det vill säga till angivet pris samt att byggnation säkerställs genom skrivningar i avtalet om återgång av köp eller vite, och att ett antal lägenheter får en inriktning som är anpassad för den äldre befolkningen.

Kerstin Persson (s)

Motion angående uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Registreringsdatum: 2017-10-30
Initierad av: Moderaterna
Status: Bifallen. Kommunfullmäktige 2019-04-23

Den uppsökande verksamheten bland kommunens äldre befolkning började 2008 med att alla som då var 80 år och inte hade någon insats från kommunen erbjöds besök. Några år senare utökades detta erbjudande till att omfatta även de som under året fyllde 84 och 87 år.
På grund av "besparingar" inom socialförvaltningen upphörde denna verksamhet under 2015.
Syftet med uppsökande verksamhet var:

• Att få ökad trygghet i sitt hem.
• Att stimulera till att ta hand om och påverka sin hälsa och därigenom få bättre förutsättningar att bibehålla hälsa, livskvalitet och kvarboende i sitt hem.
• Att ge råd och förslag till att förebygga skador i hemmet, bland annat fallskador.
• Att skaffa kunskap och underlag   för framtida planering av äldreomsorgen.
Den uppsökande verksamheten bidrar också till upptäckt av begynnande demenssjukdomar där man kan få behandling tidigt och på så sätt skjuta på behovet av hjälp och vårdboende.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

att  Klippans kommun återinför uppsökande verksamhet hos äldre under budgetåret 2018

Hans Bertil Sinclair (M) Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion angående fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Registreringsdatum: 2017-10-30
Initierad av: Moderaterna
Status: Bifallen kommunfullmäktige 2019-02-25

Region Skåne införde gratis allmän kollektivtrafik för alla som är färdtjänstberättigade redan i februari 2015. De kommuner som har färdtjänsten i egen regi erbjöds att köpa tjänsten. Klippans kommun valde då att avstå.

Ett motiv då var att "Den som har beviljad färdtjänst ska inte kunna åka allmän kollektivtrafik utan hänvisas till särskild kollektivtrafik (färdtjänst)"

Detta är en villfarelse som saknar grund. En person som beviljats färdtjänst kan mycket väl vid gynnsamma tillfällen såväl ur fysisk som psykisk synpunkt, vara i ett bättre tillstånd än vad som ligger till grund för färdtjänsttillståndet.

En resa med färdtjänst mellan exempelvis Klippan - Väla kostar Klippans kommun cirka 1 100 kronor tur och retur. Samma resa med kollektivtrafiken kostar 152 kr.

Erfarenheten i landet i övrigt med att mellan 5-7 % av alla som får ett erbjudande om gratis kollektivtrafik antar detta. För Klippans del skulle det kunna bli upp till 35-50 personer.

Om resorna skulle genomföras tre gånger/månad av 5 personer (mindre än 1%) under ett år blir kostnaden 27 360 kr mot dagens 198 000 kr.
Skulle statistiken som redovisats, det vill säga 5-7 %, även gälla Klippan skulle förhållandet bli mellan 191 520 - 273 600 kr respektive 1,4 - 2,0 miljoner.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att  snarast möjligt införa fria resor med allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun

Hans Bertil Sinclair (M) Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige Studerande på
vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den
kommande yrkesutövningen!

Registreringsdatum: 2017-12-01
Initierad av: Liberalerna
Status: Besvarad kommunfullmäktige 2018-06-19

Körkort är en förutsättning för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden efter gymnasie­examen, det gäller studerande på fordons- och transportprogrammet men även studeran­de på vård- och omsorgsprogrammet. Arbete i kommunens äldrevård och då särskilt inom hemtjänsten förutsätter körkort. Socialtjänstlagen har målet att äldre ska kunna stanna i sitt vanliga boende så länge som möjligt och få hjälp i bostaden. Det betyder att personal som svarar för vård och omsorg i den enskildes hem måste vara ambulerande - det kräver körkort. Därtill finns det en stor efterfrågan på utbildad personal inom äldrevården och efterfrågan kommer att öka framöver.

Ur ett genus- och likställighetsperspektiv är det angeläget att såväl pojkars som flickors behov av körkort blir tillgodosedda av gymnasieskolans program. Vi ser det ytterst angelä­get att behovet av körkort också beaktas i kvinnodominerade utbildningar.

Vi föreslår att det i budgeten 2018 avsätts medel för körkort till studerande som av­ slutar sin utbildning på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Elever som går ut programmet med godkända betyg ska tilldelas ett stipendium på 15.000:- för att användas till körkortsutbildning.

Tommy Cedervall Liberalerna, Klippan
Irene Dahl Liberalerna, Klippan