Motioner 2019

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2019

Motion om utökad lekmiljö utomhus för barn

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att Klippans kommun borde utveckla både lekmiljön och säkerheten kring lekplatsen i Klippans park.

Lekplatsen som idag finns i Klippans park är mest inriktad till lite äldre barn och är ganska liten. Med det ökade barnantal som Klippans kommun har fått och kommer att få så är det ytterst viktigt att följa med i utvecklingen och kunna erbjuda familjerna en miljö att träffas och integreras i. Att ha en inhägnad lekplats ger större möjlighet för småbarns familjerna att komma ut och röra på sig på ett säkert sätt då många medborgare idag oroar sig för att barnen ska springa ut på den starkt trafikerade vägen som går vid parken.

I Åstorps kommun finns en inhägnad lekplats i Perslund som erbjuder många lekmöjligheter både för äldre och lite yngre barn och det är en populär mötesplats för familjer med stor yta och möjlighet för picknick i gräset.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.
- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta enligt ovanstående att sats.

Marie Brink, Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om framkomlighet i korsning

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna anser att Klippans kommun borde se över korsningen mellan Södra Skolgatan och Apoteksgatan då det är väldigt svårt att i nuläge upptäcka trafik som kommer från Södra Skolgatan innan man står halvvägs ute i korsningen. Detta skapar osäkerhet för trafikanter kommande från Apoteksgatan som många gånger glömmer bort högerregeln här.

Att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan skulle underlätta en säker framkomlighet.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att utreda möjligheten att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan och att se till att tomtägaren i korsningen håller häcken nerklippt till 80 cm enligt lagstiftning.

- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta om att ovanstående insatser görs under 2019

Marie Brink, Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi Sverigedemokrater vill se ett nationellt förbud mot tiggeri.

En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt möjligt och att man vill avvakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det kommit en dom angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.
"Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet (har) getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna"
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade dagens dom:
- Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. Med det beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det.

Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna att många nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att vi inte skall hamna i limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att Klippans Kommun snarast omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och inför ett sådant.

Sverigedemokraterna Klippan har redan 2015 lagt en motion "Inför förbud mot tiggeri inom Klippans Kommun". I denna skrev vi bland annat att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar tiggeriet. Tiggeriet hjälper inte de verkligt drabbade utan ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja människor men enligt Kommunallagen kan man söka tillstånd för insamlingar.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att tiggeriförbud införs i Klippan Kommun på förslagsvis följande platser
- Vid alla affärer i Klippans Kommun.
- Vid Järnvägsstationer samt busshållplatser.
- Vid skolor och fritids.
- Ej heller vara tillåtet att gå runt i klippans Kommun och tigga pengar.

Sverigedemokraterna Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående inlämnade av Budgetförslag ifrån de
olika Partierna

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi sverigedemokrater anser att de olika partiernas budgetförslag skall vara kansliet tillhanda i god så att budgetförslagen hinner komma med i utskicket av handlingar inför KS mötet där man kommer behandla budgeten.

Detta för att alla partier ska få se de olika förslagen. Vi anser inte att det ska vara möjligt att lämna sitt budgetförslag på sittande möte. Då har de övriga partierna ingen möjlighet att diskutera förslagen med sin partigrupp och fatta ett bra beslut.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen kan skickas med handlingarna inför KS, där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående behandlingstid för inlämnade motioner

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Nuvarande behandlingstid för inlämnade motioner sträcker sig idag oftast över en längre period.

Inte alltför sällan kan behandlingstiden dra ut på en flerårsperiod från det att motionen blivit inlämnad tills beslut fattas.

Vi i sverigedemokraterna Klippan anser att detta är alldeles för lång tid då det kan innebära att viktiga samhällsfrågor fördröjs.

Vi tycker att en rimlig behandlingstid för en inlämnad motion skall vara sex månader. Vid ärenden av särskilt viktig art kan berörd förvaltning/nämnd begära ytterligare behandlingstid om särskilda skäl föreligger.

Enligt kommunallagens 5 kap, 35 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om motionen inte kan avslutas inom ett år skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- ATT kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för inlämnade motioner.
- ATT beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade motioner vid fyra tillfällen per år.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående ett tillägg till Klippan kommuns riktlinjer
mot trakasserier och kränkande särbehandling

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Avslås kommunfullmäktige 2019-12-16länk till annan webbplats

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att det är mycket positivt och framförallt viktigt att kommunen som arbetsgivare har väl fungerande riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Dock ser vi det som en allvarlig brist att politisk åskådning saknas i detta dokument vilket borde vara en självklarhet.

Vi är väl införstådda med att politisk åskådning ännu ej är inskriven i svensk diskrimineringslagstiftning.
Klippans kommun har med denna motion en möjlighet att vara ett föredöme för övriga kommuner i landet.

Därför yrkar sverigedemokraterna Klippan:
-ATT ett tillägg gällande politisk åskådning görs i nuvarande dokument för riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler
från Klippan i idrottshallens Korridorer

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippan har genom tiderna haft många framgångsrika idrottsprofiler och dessa personer skulle vi vilja lyfta fram för att hedra dem för att dem satt Klippan på kartan när det gäller idrott.

I idrottshallen idag har vi två längsgående korridorer på ovan plan vid idrottshallens huvudentré. Dessa korridorer är i dag långa och med väldigt dåligt ljus i. Här skulle man kunna sänka taket med akustikplattor och få ner ljudet i korridoren och även samtidigt kunna fälla in nya ekonomiska LED belysningar med rörelsesensorer. Dessa LED lampor riktar man ut på väggarna där ramar med bilder på kända Klippan idrottsprofiler med namn och vad dem åstadkommit inom idrotten.

Vi har många kvinnor och män som har presterat inom OS, VM, EM och mycket mer, som skall lyftas fram som inspiration till dagens ungdom och blir även en nostalgitripp för den äldre generationen när man vandrar i korridoren. Med tanke på hur många tävlingar med mera där personer besöker vår idrottshall idag, så är detta en fantastisk möjlighet att stoltsera med deras framgångar genom tiderna, för det är dem värda.

Vi Sverigedemokrater skulle vilja att Kultur & Fritid i Klippans Kommun tittar och räknar på att bygga om korridorerna enligt ovan förslag.
Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- Att ge Kultur & Fritid ansvar att ta fram förslag för att utveckla möjligheterna att bygga om korridorerna i idrottshallen för att lyfta fram våra idrottsprofiler genom tiderna på dess väggar.

Andreas Olofsson
Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att synliggöra Rönneå och öka attraktionskraften

Registreringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF


Klippan fullmäktigeledamöter tog för en kort tid sedan ett enhälligt och fantastiskt bra beslut gällande Rönneå. Rönneå som är ett av de tre mest uppmärksammade vattnen i Europa, ska nu återställas för fritt strömmande vatten så att fiskar kan ta sig såväl uppströms som nedströms utan att bromsas eller huggas ihjäl av kraftverk.

Övertygelsen hos många är att detta kommer att vara ett otroligt stort lyft för Klippan. Allt ifrån besöksnäring och inflyttning till helt nya näringar som kommer att växa fram är positiva effekter av detta beslut.

För att ytterligare belysa Rönneå och göra vår omvärld mer uppmärksam på åns och vår kommuns
förträffligheter, är det viktigt att på bred front synliggöra Rönneå där vi så kan. En av dessa platser där detta kanske bästa av allt passar sig är där Rönneå idag rinner under Riksväg 21. Denna plats passeras dagligen av ca 5000 fordon. Men dessvärre uppmärksammas troligt inte denna plats överhuvudtaget av de flesta passerande. Detta med anledning av att vegetationen runt om och i anslutning till platsen är alldeles för tät.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att se över möjligheterna till att rusta närområdet vid korsning Rönneå/Riksväg 21 för att därvid synliggöra Rönneå för förbipasserande samt för rastande på rastplats Forsmöllan.
2.  att se över möjligheterna till att belysa området nattetid för att på så sätt öka
attraktionskraften och dessutom även synliggöra området på dygnets mörkare delar.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om ansvar för människor, djur och miljö.
Nej till pyroteknik.

Registreringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Nyårsfirande är en fin och trevlig tradition som firas på olika sätt världen över.
Varje år sker dock stora tragedier på grund av fyrverkerier, framför allt kring nyår men även vid andra helger och olika evenemang.

Enligt tillgänglig statistik säljs fyrverkerier för över en kvarts miljard kronor årligen i Sverige. Förödelsen och lidandet som detta orsakar är enorm. Drygt 250 personer skadas varje år så svårt att det kräver sjukhusvård, cirka hälften av dessa under 18 år. Många skador ger livslånga men, bland annat ögonskador. I genomsnitt skadas någon så illa att någon avlider vartannat år.

Fyrverkerier är mycket miljöbelastande. Rött ljus kommer från strontiumjoner, grönt ljus från bariumjoner, som båda är radioaktiva joner. Förutom dessa ämnen kan nämnas blyföreningar, fenol hartser, naftalen, hexakloretan, PVC, kvicksilver, kadmium, svavel, krom, koppar m.m. Allt som skickas upp i luften kommer så småningom ner och hamnar i kretsloppet, i mark och vatten, och via växter och djur så småningom i vår föda.

För djur och djurägare innebär smällandet ett stort lidande. Varje nyår stressas djur till döds. Apotekens försäljning av lugnande medel ökar stort i december varje år för att förtvivlade hundägare ska försöka få hunden att överleva nyårstiden. Det är inte bara hundar som lider. Andra djur såsom katter, hästar och kor stressas svårt, även till döds, liksom vilda djur. De vilda djuren har ingen som ger omsorg i form av lugnande medel etc.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter resurser för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med ljusfenomen i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. 
2. att det skrivs in i den lokala ordningsstadgan att för att använda pyroteknik krävs tillstånd från kommunen.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion angående införskaffande av ett digitalt
voteringssystem

Registreringsdatum: 2019-02-05
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Att kommunfullmäktiges möten kan vara långa och röriga är välkänt för de flesta, ofta beroende på vilka beslut som ska fattas. Det är samtidigt viktigt att alla får göra sin röst hörd i en fulländad demokrati.

Allt fler kommuner har de sista åren infört digitalt voteringssystem av olika skäl. Systemen bygger på att varje ledamot har en knappdosa där man begär ordet, begär replik, voterar osv.

Dessa system har flera fördelar som verkar både tidsbesparande och ger god ordning på sammanträdet. Upprop och voteringar tar bara någon minut vilket är en tidsbesparing på lång sikt. Arbetet för presidiet och tjänstemännen minskar.

Ofta kombineras systemet med t.ex. en projektorduk där ledamöter och åskådare kan se talarlistan med mera. Man ser även vem som har ordet och återstående talartid för denne. Vid voteringar kan man se resultatet direkt på duken som är en effektiv fördel.

De flesta är nog överens om att det är lättare att föra fram en åsikt där man avlägger sin röst genom en knapptryckning än vid en "uppropsvotering" som sker idag i kommunen.

Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

  • Att ge kommunstyrelsen ansvar för att ta fram ett digitalt voteringsystem för att underlätta den
    demokratiska processen i kommunfullmäktige och alternativt i kommunstyrelsen l Klippan.

Andreas Olofsson, Jonas Luckmann och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om ökande möjligheter för allmänheten
att möta kommunens politiker

Registreringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Då motion "Allmänhetens frågestund" blev avslagen i kommunfullmäktige anser Vår Framtid - Klippan att nya möjligheter för allmänheten till möten med kommunpolitiker behöver införas.

Under valår är kommunens politiker synliga på bland annat egna arrangemang och olika debatter. VF anser att det är viktigt att kommunens lokalpartier syns även mellan valen och att detta sker på en gemensam arena. VF anser också att kommunens invånare ska ha möjlighet att ställa frågor och få svar på för dem viktiga frågor. De gemensamma arenorna kan vara större arrangemang i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

Att kommunen arrangerar politiska möten eller debatter minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om en äldreomsorg med djur

Registreringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

Idag finns det tydlig forskning som visar att psykiskt välbefinnande hos äldre ökar när djur används i äldreomsorgen. Kopplingen finns också att djur påverkar äldres hälsa på ett positivt sätt samt att man kan se att en minskning av medicinering (oro och antidepressiva medel).

Att det finns djur på äldreboenden är inget nytt fenomen. Att använda dem mer systematiskt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos den äldre är däremot någonting som kommuner borde satsa mer på. Personal och anhöriga upplever många gånger att djuren skapar livslust, harmoni och ett välmående som saknades innan djur användes inom äldreomsorgen. Möjligheterna för i vilka sammanhang man kan använda sig av djur är många och kan vara ett viktigt verktyg i även andra områden än äldrevård.

Hunden är kanske det djur som främst lyfts fram i sammanhanget. Hunden används där som ett verktyg i vård och rehabilitering. Vårdhunden användas till exempel i rehabiliterande syfte för att främja både fysisk och kognitiv funktionsförmåga. Idag finns det utbildade vårdhundar och nya utbildas. Med det inte sagt att djuren måste vara utbildade. Ett djur t.ex. hund eller katt, kan användas i syftet att "bara vara" och skapar harmoni genom att äldre får klappa, känna närhet och komma ut.

Allergi kan vara ett problem, men är inte ett hinder då man inom organisationen kan ha allergifria enheter eller avdelningar.

Läs mer: Socialstyrelsens (i Sverige) rapport "Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt om effekter och vetenskapligt stöd" från 2014. Socialstyrelsen har även publicerat rekommendationer för hur vårdhundar kan användas i vård och omsorg.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1)  Att ett ökat användande av djur inom äldreomsorgen.
2)  Att verksamheten utvärderas efter ett år.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om inomhustemperatur

Registreringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Bifallen kommunfullmäktige 2019-12-16länk till annan webbplats

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) bör det vara en inomhus temperatur på 21 grader +-1 grad. Idag värms Klippans kommuns ägda fastigheter så gott som med fjärrvärme. Men det finns fastigheter som antingen höjer värmen eller sätter in el element. Detta innebär att då blir rummet blir varmt och värmesystemet tappar sin funktion. Ventilation som trycker ut värme blir istället kallare än luften i
rummet och kyler istället luften vilket inte är bra rent energimässigt.

Om det blir för varmt i rummet så öppnar man fönstret vilket inte heller är bra sett ifrån en energisynpunkt. Man upplever att det blir dålig luft och då sitter man i drag vilket kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Så höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk.

Det finns grupper där temperaturen kan ligga på 1 grader över den satta temperaturen. För känsliga grupper gäller att temperaturen minst bör vara 2 grader högre. Exempel på känsliga personer är äldre, handikappade, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning.

Vi har även t ex idrottshallar där temperaturen kan ligga på ca 17 grader och badhuset där temperaturen kan skilja sig åt.

Idag kostar uppvärmning ca 10 miljoner för Klippans ägda fastigheter. Om vi kan sätta riktlinjer för inomhustemperaturen kan vi spara 5% för varje sänkt grad.


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
-Att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktvärden för inomhus temperatur för Klippans ägda fastigheter.

Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om ordningsvakter

Registreringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna upplever att Klippans kommun har fått en ökad otrygghet och anser att det skulle verka förebyggande att hyra in ordningsvakter som närvarar i vårt samhälle på utsatta platser vid olika tidpunkter på dygnet. Detta skulle även vara ett bra stöd till polisen, då de kan ingripa vid förberedelse till brott och även vid pågående brott.
Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att kommunen skall utreda vilka områden och tidsperioder som är lämpliga att hyra in ordningsvakter på.
Vi vill även att en uppföljning görs efter 12 månader.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att berörd förvaltning hyr in de antal ordningsvakter som behövs för att trygga upp i de utsatta områden.

Sverigedemokraterna Klippan
Marie Brink
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om att anpassa och bygga lekplatser
för funktionshindrade barn i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Lekplatser, lekytor och liknande jämförbara aktivitetsytor utomhus som exempelvis idrottsplatser, som är anpassade för barn med olika slags funktionshinder, är något som lyser med sin frånvaro i Klippans kommun. Detta är allvarligt och anmärkningsvärt. Det är dessutom inte förenligt med nationella föreskrifter som Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller med internationella konventioner som konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som stipulerar tydligt och klart att det åläggs varje kommun i Sverige att se till att svenska medborgare behandlas likvärdigt och utifrån sina individuella förutsättningar och där diskriminering mot vissa delar av befolkningen inte förekommer. Bland annat framkommer det i konventionen i artikel 30, 5 d:

"För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland inom utbildningssystemet."

Frånvaron av lekplatser och lekytor i Klippans kommun som är anpassade utefter barn med funktionshinder och med särskilda behov, är ett sådant typexempel på att Klippan kommun inte riktigt följer principerna i konventionen om mänskliga rättigheter och de nationella föreskrifterna om likabehandling.
Barn som är medborgare i Sverige och som har olika slags funktionshinder, skall behandlas likvärdigt som andra barn och få ta del av de kommunala tjänsterna likvärdigt som alla andra, anpassat utefter sina specifika behov.
Detta kan inte anses vara uppfyllt i och med frånvaron av specialanpassade lekplatser för barn med funktionshinder.

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att Klippans kommun och berörda kommunala bolag och myndigheter inom kommunens regi, åläggs att påbörjande av byggande av lekplatser, lekytor och idrottsanläggningar, som är specialanpassade till barn med olika slags funktionsnedsättningar.

Sverigedemokraterna Klippan 
Elena Kurenkova 
Åsa Edvardsson, gruppledare

Motion om möjlighet att skapa bättre förutsättningar
för familjer med behov

Registreringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Avslås kommunfullmäktige 2019-12-16länk till annan webbplats

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Det finns många bra och nödvändiga bidrag. Sen finns det bidrag som är orättvisa och det finns bidrag som är påtvingade som till exempel barnbidraget.

Att avsäga sig påtvingade bidrag är inte möjligt. Vilket är en orsak till de samhällsklyftor vi ser idag.
Vi vet att många familjer har svårt att ge sina barn det som idag är en norm i samhället. Det kan vara allt ifrån kläder, mobiltelefoner till möjlighet för fritidsaktiviteter.

1937 var tanken med till exempel barnbidraget att det skulle utjämna och underlätta för familjer med barn i en tuff tid. Idag är samhället förändrat. En del har till exempel möjlighet att under flera år spara barnbidrag som ges till barnet som ett startkapital när det flyttar hemifrån. En del är beroende av bidraget för att överhuvudtaget överleva. Socialstyrelsen skriver: Barnbidrag ska gå till merkostnader som uppstår i hushåll där det finns barn.

Många i dagens samhälle värnar barn och unga. Många är villiga att betala mer i skatt om de med säkerhet visste att en skattehöjning skulle gå till barn och ungdomar.

Vår framtid - Klippan anser att en socialfond kunde varit ett steg i rätt riktning där de som har möjlighet kunde sätta in pengar som ett stöd för de familjer som har det svårt.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1)  att utreda möjligheten till att inrätta en social fond som administreras och förvaltas av Socialnämnden
2)  att fonden är öppen för inbetalningar från gemene man
3)  att fonden är avsedd för barn upp till 18 år som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun
4) att uppdra till Socialnämnden att ta fram direktiv och riktlinjer för hantering av den sociala fonden

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om kostnader och effekter av
kommunanställda ordningsvakter

Registreringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF 

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1) att kommunen utreder kostnader och vilka effekter kommunanställda ordningsvakter i kommunen medför.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om vikten av medborgarinflytande

Registreringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF 

Traditionen med medborgardialoger är sedan många år och i flera kommuner en naturlig del i att skapa inblick, förståelse och dialoger med medborgarna. Begreppet som sådant är brett och hur medborgardialoger bedrivs skiljer sig mycket. Inte sällan finns en mer allomfattande plan för hur kommunikationen och dialogen med medborgarna ska ske.

I Klippans kommun har det sporadiskt, utan en större och övergripande plan, anordnats olika former av medborgardialoger. Dock upplevs det snarast att de styrande politikerna hellre avsäger sig ansvaret för medborgardialoger än ser möjligheterna med att utveckla desamma. Vår Framtid - Klippan tycker det är beklagligt att den styrande majoriteten inte på ett bättre sätt än idag, tar sig an och nyttjar det kraftfulla redskap som faktiskt medborgardialoger, rätt nyttjade, är. Det finns många goda exempel ute i landets övriga kommuner som Klippans kommun skulle kunna inspireras ifrån. (exempel Gällivare kommun, "Re-Form").

 

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1)  Att etablera en fysisk plats i Klippans centrum, där kommunens pågående större projekt kan ställas ut och belysas.
2) att utreda om denna fysiska plats lämpligen skulle kunna vara i nuvarande Turistinformationen i Klippan
3) att denna fysiska plats bemannas några tider/månad av politiker för att kunna möta medborgarna
4) att kommunstyrelsen uppdras ta fram en mer övergripande plan för att medborgardialoger och kommunikationen med medborgarna ska förbättras

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister

Registreringsdatum: 2019-03-25
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Trots att det finns ett tydligt folkligt stöd att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige har nuvarande regering ingen plan alls. Det finns en överhängande risk att det blir som Staffanstorps KSO Christian Sonesson (M) uttryckte sig i en debattartikel; Helt upp till kommunerna att ta ställning.

Det konkreta ställningstagandet är att neka dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice. Exempelvis försörjningsstöd, hjälp till bostad, vuxenutbildning och likande. Det lagliga utrymmet för en kommun att agera på detta sätt är troligtvis begränsat, och skulle en IS-terrorist överklaga ett beslut om att neka denne rätt till försörjningsstöd eller likande så är det upp till förvaltningsrätten att ta ställning.

Det är dock av mindre betydelse. Budskapet från Klippans Kommun skall vara glasklart: "IS-terrorister är inte välkomna till vår Kommun!"

Klippans Kommun skulle med detta sända ut en tydlig signal att den politiska ledningen inte tolererar de brott mot mänskligheten som terrororganisationen IS har utfört. Likaså blir det tydligt att kommunen ställer sig på offren och dess anhörigas sida.

Det är helt enkelt dags att ta ställning och hamna på rätt sida av historien.

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
ATT uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Klippans kommun.

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.

Klippans kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om en kommun där allt är möjligt - även digitalt deltagande

Registreringsdatum: 2019-04-16
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun ska vara en kommun där alla har möjlighet att vara förtroendevalda och som nyttjar tekniken på ett utvecklande sätt.

För att värna om att alla ska ha möjlighet att delta på möten oavsett ålder, funktionsnedsättning, familjebild, arbete mm är det nu möjligt enlig Kommunallagen (2017:725) att vara närvarande vid kommunfullmäktige på distans.

KL - Kap S Fullmäktige
Deltagande på distans
16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

 

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om politisk transparens, delaktighet och inflytande

Registreringsdatum: 2019-04-16
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun ska vara en transparent kommun med stor delaktighet.

Vår framtid- Klippan anser att kommunen, med nuvarande styre; inte är transparent i den utsträckning som vi anser vara nödvändigt. Insynen i nämndernas arbete är inte optimalt för de partier som saknar representation i nämnderna.
MEN med den nya kommunallagen (2017:725) är det fullt möjligt för en förändring.

KL - Kap 4 Förtroendevalda
Närvaro rätt
28 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1.  att de KF-partier som idag inte är valda till nämnder bereds plats på nämndsmötena i enlighet med Kommunallagen {2017:725)
2.  att arvode utgår även till de förtroendevalda som är närvarande vid nämndsmöte men inte är ledamot eller ersättare i nämnd.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor

Registreringsdatum: 2019-04-17
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Problemområde/Motivering

Alla barn har inte möjlighet att äta frukost hemma. Vissa barn slarvar och föräldrar har ofta fullt upp med att hinna med jobbet och stressiga morgnar. Andra barn åker hemifrån redan klockan 7.00 med skolbussen och hinner bli jättehungriga till lunchen. Att få i sig en frukt per dag och äta frukost är viktigt för varenda barn och det kostar inte mycket.
I andra kommuner runt om i landet är det en självklarhet att resurser friges och tilldelas till något så självklart som gratis frukost till varje elev. Det är tydligt att andra kommuner satsar på sina barn och deras hälsa och utveckling. Riktigt så är det inte i Klippans kommun.

Här kommer några exempel på hur man ser på detta:
"Alla elever som går i förskoleklass och upp till årskurs 6 erbjuds gratisfrukost i skolrestaurangen. Även föräldrar får följa med och äta frukost till en mindre kostnad. Tanken är att projektet ska leda till att frukosten blir en mötesplats där vuxna och barn kan starta dagen tillsammans. Förhoppningen är att eleverna ska förbättra sina prestationer, konflikterna ska minska och känslan av arbetsglädje och trygghet ska öka. " (Vingåkers kommun)

"För de som äter frukost i skolan kan vi se en ökad koncentrationsförmåga. Det innebär också att elever som tidigare hade svårt att komma i tid nu gör det. Många ur personalen väljer att äta frukost på skolan eller att ta en fika tillsammans vid samma tid. Det har skapat en naturlig mötesplats mellan elever och personal varje morgon. Den effekt av skolfrukosten som varit lättast att mäta är att det bidragit till ökad trygghet och studiero för hela skolan. " (Enskede gårds gymnasium)

"Att äta en stadig frukost lägger en god grund för en bra skoldag och utöver målet att alla barn ska få mat i magen finns också en tanke om att avdramatisera matsalsmiljön något. Om man redan varit inne i matsalen och ätit en lugn frukost i avslappnad miljö med värmeljus på borden kanske det är lättare att komma till matsalen på lunchen. Det blir mysigt och positivt laddat att gå till matsalen" säger Per Ahlbom vid Perslundaskolan i Ockelbo.

Vissa föräldrar saknar kunskap och därmed förutsättningar att lära sina barn vad en väl sammansatt kost ska består av, andra föräldrar befinner sig på arbete när deras barn stiger upp och gör sig i ordning inför skolan och saknar därmed möjligheten att se till så att deras barn får i sig en adekvat frukost. Att främja en positiv utveckling för barnen genom sunda kostvanor och bjuda dem på en näringsrik frukost förbättrar dessutom koncentrationsförmågan för barnen så de kan tillgodogöra sig undervisningen vilket även ligger i kommunens intresse.

Därför kommer denna motion att yrka på att Klippans kommun ser till att frukostar skolan skattesubventioneras.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att Klippans kommun inför skattesubventionerade frukostmåltider i Klippans kommuns skolor.

Sverigedemokraterna Klippan
Elena Kurenkova
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion angående Klimatanpassning

Registreringsdatum: 2019-04-17
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Skyfall som orsakar översvämningar och skador på samhället blir allt vanligare. 2014 blev det många översvämningar i Malmö när det föll 100 mm regn på tre timmar. Ännu värre var det i Köpenhamn 2011 där det föll 150 mm regn på två timmar, en regnmängd som motsvarar tre sommarmånaders normalregn. Och ju varmare klimatet blir till följd av klimatförändringarna ju oftare förväntas skyfallen inträffa.

När man beskriver regnhändelser brukar man tala om regn som har olika sannolikhet för att inträffa, så kallade återkomsttider. Regn som sannolikt inträffar en gång på tio år kallas för 10-årsregn och regn som inträffar tio gånger mer sällan kallas för 100-årsregn.

En skyfalls kartering ger en bild av var regnvatten samlas, hur djupt det blir på olika håll och hur vattnet rinner eller till och med forsar undan. Med underlaget kan kommunen till exempel kartlägga vilka utryckningsvägar som kan användas av blåljusfordon vid skyfall eller vilka områden som bör undvikas för nybyggnation. Underlaget kan även tillämpas för att identifiera vilka grönområden och landskap som bör bevaras och utvecklas för sina naturliga egenskaper att lagra stora vattenmängder.


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
-ATT Plan och byggnadsförvaltningen tar fram en skyfalls rapport/klimatanpassnings plan.

Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion gällande ett digitaliserat nyckelsystem

Registreringsdatum: 2019-04-17
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

I Klippans kommuns ägda fastigheter finns ett par fastigheter som redan har ett digitaliserat nyckelsystem. Men flertalet har nycklar och nyckelskåp.

I våga ägda fastigheter finns idag ett 60-tal nyckelskåp. I nyckelskåpet som är på kommunen finns ett hundratal nycklar. Nycklar är inte alltid på plats vilket kan ställa till problem för den som ska ha den nyckeln till exempel om någon ska in ett rum/lokal för att fixa något som gått i sönder.

Det byts också låskolvar på våra fastigheter för att ingen annan än de själva ska komma in. Jag har fått till mig att vissa skolor sker detta.

Om vi inför ett digitaliserat nyckelsystem så slipper vi problem med att nycklar försvinner. Det är också bättre med taggar då dessa går att styra för den som innehar en tagg. Om någon avslutar sin anställning är det också lätt att ta bort behörigheten på taggen. Vid en avslutande anställning är det lätt att glömma lämna tillbaka eventuella nycklar. Så hur många nycklar är på vift? Detta är inte bra sett ur säkerhetsaspekten.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
- ATT ge i uppdrag till Tekniska förvaltningen att se över vårt nyckelsystem därefter redovisa hur många nyckelskåp samt nycklar som finns i Klippans kommuns ägda fastigheter. Tekniska förvaltningen ska även ta fram en plan på hur vi bäst byter ut nycklar mot ett digitaliserat nyckelsystem.

Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor

Registreringsdatum: 2019-04-17
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Problemområde/Motivering

Mobbning i skolor är ett stort problem som dessutom hanteras olika i olika skolor trots en i övrigt enhetlig lagstiftning i frågan om kränkning inom skolans verksamhet. Oaktat åratal av diskussioner och försök att mota problemet med mobbning finns därmed fenomenet, till förtret för alla drabbade, i en hög grad fortfarande kvar. Slutsatsen man måste dra är därför att samhällets insatser hittills varit för svaga, varför insatserna rimligen måste stärkas.

En grundläggande uppgift för skolan är att förmedla kunskaper samt fostra eleverna till ansvarskännande samhällsmedborgare. Skolans uppgift måste också vara att se till att detta kan ske utan att elever mår illa till följd av hot eller mobbning, fysiskt eller psykiskt. För att förebygga mobbning finns lagkrav på att en likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling skall upprättas varje år på alla skolor och förskolor. Uppenbarligen är detta inte tillräckligt. Allt för ofta rapporteras om elever som utsätts för mobbning av olika slag på våra skolor.

I syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank föreslås Barn- och utbildningsförvaltningen få i uppgift att utreda om en tjänst som mobbningsombud kan inrättas för hela kommunen alternativt en sådan tjänst per rektorsområde dit utsatta elever, föräldrar till utsatta elever eller övriga inblandade i skolan kan vända sig. Självklart ska sekretess gälla för denna tjänst.

Målet är att ingen elev utsätts för kränkande behandling. Att ingen elev ska gå med ont i magen till skolan på morgonen. Att ingen elev ska bli mobbad vare sig direkt fysiskt eller psykiskt i skolan eller på nätet. Vad säger lagstiftningen?

Både diskriminerings/agen och skollagen stadgar att en plan skall upprättas varje år på alla skolor och förskolor. Syftet är dels att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i eller söker sig till verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning samt förebygga att trakasserier sker (DL 3 kap 16 §). Syftet är också att förebygga och förhindra att kränkningar sker (SL 6 kap 8 §). Planen benämns i diskriminerings/agen likabehandlingsplan, och i skollagen plan mot kränkande behandling. Det är tillräckligt att årligen upprätta en plan på varje enhet, som benämns likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att berörda förvaltningar får i uppgift att utreda förutsättningarna för en tjänst som mobbningsombud i enlighet med detta förslag.

Sverigedemokraterna Klippan
Elena Kurenkova
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion till berörd nämnd/nämnder att Skolverkets
regler gällande användning av registerkontroll, i verksamheter där det är obligatoriskt, skall följas utan något undantag.

Registreringsdatum: 2019-04-23
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Det har kommit till vår kännedom att det förekommit tillfällen då Klippans kommun inte fullföljt sitt ansvar som arbetsgivare och begärt in/erhållit registerutdrag då det varit ett krav enligt Skolverket.

I dagsläget görs ingen kontinuerlig uppföljning av nya registerutdrag på berörd personal i Klippans kommun.

Kravet på att de som söker arbete eller praktik i skolan skall lämna in ett registerutdrag gäller alla, såväl svenska som utländska medborgare. Detta gäller även för arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS) samt arbete på HVB-hem. Det är en viktig bestämmelse i skollagen och det finns inga undantag. Arbetsgivaren får inte anställa, anlita eller ta emot någon (till exempel som praktikant) som inte har lämnat registerutdrag. Det gäller även kökspersonal, vaktmästare, administrativ personal med flera.

Med anställda menas även: uppdragstagare, de som är anställda hos någon som har ingått avtal med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter, vissa vuxenstuderande och deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att det är mycket anmärkningsvärt och direkt ansvarslöst av Klippans kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
- ATT Skolverkets regler (se bilaga) gällande registerutdrag efterföljs i Klippans kommun
- ATT berörda nämnder kontrollerar och åtgärdar ev brister och i de fall inte utdragsregister kunnat erhållas omplaceras berörd personal
- ATT Klippans kommun uppdaterar berörd personals registerutdrag (se bilaga) vart tredje år

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson, 2:a vice Ordf. Socialnämnden
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om "bostad först"

Registreringsdatum: 2019-05-17
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Motion till kommunfullmäktige

Vi Kristdemokrater vill att klippans kommun börjar använda sig av metoden "bostad först" inom socialförvaltningen. "Bostad först" är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende sedan får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

Efter att i flera år följt hur Helsingborg har praktiserat denna metod framgångsrikt tycker vi det är dags att ta efter. Vi har flera personer i vår kommun som inte har en fast adress. Vi vet att den siffran ändrar sig hela tiden, men ingen mår bra av att inte veta var man ska sova nästa natt.

Genom "bostad först" får människor i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att den boende ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Forskning visar att "Bostad först" minskar hemlösheten, en hög procentandel klarar av att behålla sin lägenhet.

Kristdemokraterna vill ;

- Att Klippans kommun börjar använda sig av "bostad först" metoden för människor med psykosocial problematik.


Bodil Andersson, kf ledamot

Motion om gång/cykelväg Östra Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid

Registreringsdatum: 2019-05-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun är till ytan förhållandevis stor. Inom kommunen finns det många mindre orter och byar som teoretiskt har cykelavstånd sig emellan. Vår kommun innefattas också av flertalet minnesmärken och en långsträckt och fantastisk natur. En natur som dessvärre endast i mycket ringa portion kan nås via cykelvägar.

Det finns ett allt större intresse för att färdas med cykel. Inte bara i stadsmiljö utan även på landsbygden. Ett intresse som idag Klippans kommun tyvärr långt ifrån kan tillmötesgå på ett bra sätt. Att knyta samman de tre största orterna inom kommunen med kommunens otvetydigt största turistattraktion Söderåsen/Skäralid, skulle vara en bra början på att förbättra nämnd situation.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1.  att det som ett första steg omedelbart tas fram en plan för hur och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Östra Ljungby- Klippan - Ljungbyhed -Söderåsen/Skäralid, ska kunna genomföras

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om digital skyltning

Registreringsdatum: 2019-05-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Att kommunicera och få fram budskap tycks ständigt vara en utmaning. Allt fler kanaler finns för att på olika sätt ge medborgarna information om vad som händer i vår kommun. Samtidigt brottas trots detta bland annat vårt breda föreningsliv med att få fram sitt budskap om sina evenemang.

Som ett led i att ytterligare tydliggöra och synliggöra föreningslivets, kommunens och kanske också näringslivets förehavanden och evenemang, yrkar därför Vår Framtid - Klippan på:

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1.  att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna möjliggöras
2.  att denna skyltningen skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby
3.  att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna möjliggöras

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om hastighetsbegränsning inom Kommunens tätbebyggda områden

Registreringsdatum: 2019-05-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att inom kommuns tätbebyggda områden är hastighetsbegränsningen 30 km, 40 km och 60 km.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla

Registreringsdatum: 2019-05-27
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippans centrum med gårdsgatan som huvudpunkt har varit ett hett diskussionsämne den senaste tiden. Dom som bor där lider av den täta trafiken och dem höga hastigheterna. Handeln vill ha mer trafik och mer parkeringar för att kunna stärka handeln i centrum. Handikappade har svårt att ta sig över vägen enligt undersökningar. Gamla har svårt att ta sig över denna väg på grund av oförstånd av regler som gäller för trafikanter. Personer som inte kommer från Klippan och ska parkera har svårt att hitta snabbt och enkelt en stor parkering, för du måste köra runt hela centrum för att kunna lokalisera dessa parkeringar.

Vi i Sverigedemokraterna vill att vi ska ha ett nytt levande centrum för allas trevnad och säkerhet, från dem handikappade och äldre till butikerna och handlarna.

Vi vill se att man gör om lilla torg och införskaffar en rondell där så man skapar en central punkt så man lättare kan lokalisera parkeringar och samtidigt vidgar man handeln och centrumet. Samtidigt får vi en rondell som vi kan utsmycka med någon kulturell förankring eller högtid som vi har vid Preem-rondellen, som är väldigt trevligt och uppskattat.

Vi vill att man asfalterar förhöjda övergångsställen på 8-10 ställen genom den befintliga gågatan för att det ska vara lättare för handikappade och gamla att ta sig över och även mer lättförståeligt.
Dessa förhöjda övergångsställen fungerar även som hastighetsnedsänkande och därmed får man ner buskörandet genom centrum.

Vi vill även man tar bort gårdgatsstatusen och istället sätter en fast hastighet runt 20km/h för att ha klara regler vilken hastighet som gäller genom centrum.


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att ge Plan och Bygg samt Tekniska Förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt ovan beskrivning en plan och ekonomisk kalkyl på hur man kan genomföra detta.

Sverigedemokraterna Klippan
Andreas Olofsson
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om iordningsställa badplatser i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-06-20
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Kommunens tre badanläggningar diskuteras ofta bland oss politiker. Några partier hade dessutom detta som en valfråga ...
Vi vet hur situationen för de tre badanläggningarna ser ut och vilka kostnader de medför. Vad vi inte diskuterar är kommunens naturbadplatser.
Fler och fler ser möjligheter i att nyttja dessa då det för många är ekonomin som sätter stopp för att åka till havet. Är det inte dags att vi börjar se över vad vi faktiskt har i vår fantastiska kommun vad gäller dessa bad?

Många medborgare i vår kommun nämner till exempel Tomabadet vid Bjärsgård, Elfdalen vid campingen, Spångenbron Ljungbyhed m.fl. Här har det tydligen tidigare varit fina bad med både strand och sandbotten. Många hänvisar till att badanläggningarnas klorerade vatten inte heller passar alla.

Vår Framtid - Klippan anser att några av dessa badplatser skulle kunna iordningställas för att öka kommunens invånare som valmöjlighet att välja om de vill bada i badanläggning och/eller naturliga vattendrag. 

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1.  Att utreda möjligheterna till att återställa några av de många naturbadplatser som finns i kommunen.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om Herrevadskloster - Ett kulturminne i förfall

Registreringsdatum: 2019-06-20
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Vi i Klippans kommun har mycket att vara stolta över. Bland annat Herrevadskloster som är ett av alla kulturmärken.
Klostret anlades vid mitten av 1100-talet för cistercienserordens munkar från Citeaux, som dotterkloster till Citeaux. Troligen skedde det på initiativ av ärkebiskop Eskil i Lund.
Herrevadskloster bjuder även på en militärhistoria som få känner till. Herrevadskloster användes fram till början av 1900-talet av Skånska husarregementet; under perioden 1858-1898 inkvarterades här exercisskvadroner. Åren 1902-1957 var Herrevadskloster remontdepå och användes sedan åren 1960-1994 som utbildningslokaler för Krigsflygskolan.

Att detta kulturminne och med dess befintlig kulturhistoria idag håller på att förfalla kan inte ses som ett gott betyg. Varken för kommunens invånare, kommunen eller kommande generationer. Vår Framtid - Klippan anser därför att det är dags att kommunen med stor kraft och genom sina kontakter gör allt för att förfallet av Herrevadskloster får ett slut. Förutom allt ovan är Herrevadskloster en stolthet för kommunen och en stor turistattraktion som under många årtionden lockat många besökare till vår kommun. 

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. Att ge kommunstyrelsen uppdraget att starta upp en dialog med länsstyrelsen för att utreda möjligheter till bättre bevarande av Herrevadskloster.


Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om namnbyte på Musikskolan

Registreringsdatum: 2019-09-06
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Nu är det dags för namnbyte !
Vi Kristdemokrater vill att vi byter namn på Musikskolan till Kulturskolan. Namnbyte ger Musikskolan en möjlighet att utvecklas i nya spännande former. Vi är redan på väg. Vi fick vår motion 2013 besvarad och vi ser med glädje hur utvecklingen har gått i den andan som vi önskade.

Men nu vill vi genomföra namnbytet med;

Kristdemokraterna i Klippan vill
- Att Klippans kommun byter namn på Musikskolan till Kulturskolan.


Bodil Andersson, Charlotte E-Anderberg och Robert Larsson.
Klippan den 29 augusti 2019

Motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens renoveringar och nybyggnationer

Registreringsdatum: 2019-09-19
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

För Vår framtid – Klippan är långsiktighet och ansvar lika viktiga. Det vi gör idag ska gynna kommunens medborgare nu och flera generationer fram i tiden.

Energianvändningen i byggnader utgör drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Den teknik som används i byggbranschen utvecklas ständigt. Exempelvis har köldbryggor minskats, energieffektiva fönster används i högre utsträckning, system för värmeåtervinning ur ventilationsluft används i många byggnader, etc.

Byggsektorn svarar för en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Byggverksamhet är även den sektor som genererar störst mängd farligt avfall. Genom att utforma byggnader på ett sådant sätt att de kan plockas isär och återanvändas samt genom att källsortera och återvinna uttjänta material kan byggsektorn reducera sin resursförbrukning, samtidigt som miljöpåverkan från det avfall som uppkommer minimeras.

Mycket arbete läggs ned på att utveckla energieffektiva byggnader och transporter. Debatten är intensiv och kunskapsnivån blir allt högre när det gäller miljöpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan miljöbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig byggnad eller anläggning.

I Klippans kommun kan solenergin nyttjas på många fler sätt än idag. Genom att bland annat tänka på fastighetens placering på tomten, fönsterplacering och genom solfångare på taket finns mycket att vinna både i nutid och för framtiden.

Vår framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att det i samtliga renoveringar av kommunens fastigheter finns med miljöpåverkan och miljöåtgärder.
2. att det i samtliga kommunens nybyggnationer finns beräkningar för miljöpåverkan och miljöåtgärder.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om trafiksäkerheten vid barn- och ungdomsverksamheten

Registreringsdatum: 2019-10-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

En olycka händer så fort.

Vid ett flertal platser i kommunen utsätter vi barn och ungdomar för fara i samband med att de deltar vid olika fritidsaktiviteter. Några exempel är trafiksäkerheten vid Sågen där tydliga och upplysta övergångsställe saknas. Busshållplatsen vid samma plats är placerad så att den skymmer sikten för övriga bilister, trafikanter, cyklister och gående. Dessutom är belysningen efter mörkrets inbrott otillräcklig.
Vid Ljungbyheds idrottsplats är hastighetsbegränsningen 70 km/timme, det saknas övergångsställe samt belysning.

Vid ett flertal tillfällen har det varit "nära" att olyckan har varit framme. Det har ännu inte hänt någonting allvarlig.
Vår framtid – Klippan anser inte att det ska behöva hända en olycka för att problemen ska åtgärdas.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. Att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka sker.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om att införa förbud mot religiös klädsel i för- grundskolor i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-10-28
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippans kommuns hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi säger att:
"Kommunen ska arbeta för lika rättigheter och motverka diskriminering oavsett diskrimineringsgrund". Klippans kommun anslöt sig även till ett jämställt Skåne i höstas. (https://ettjamstalltskane.nu)

Barn ska tillåtas vara barn och skolan ska vara en fristad som är fri från religiösa påtryckningar. Flickor och pojkar skall ha lika möjlighet att leka, röra på sig och uppleva frihet. Barn som utsätts för förtryck i hemmet måste få chansen att åtminstone slippa det under skoltiden. Att påtvinga barn religiös klädsel strider dessutom mot barnkonventionen där det talas om barns integritet, fria uttryck och självbestämmande. Barnkonventionen blir från och med 2020-01-01 lag i Sverige. Klippans kommun skall inte heller bidra till sexualisering av barn.

Lärare och all annan skolpersonal ska vara förebilder. Det är därför viktigt att förbudet gäller alla yrkesgrupper som arbetar inom skolan (lärare, förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger m.m.) och elever. Den svenska kommunala skolan skall vara frå från religiösa påtryckningar.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

- Att: Klippans kommun inför förbud mot religiös klädsel i för- och grundskolor som skall gälla både för elever och skolpersonal.

Marie Brink och Åsa Edvardsson

Motion funktionshinderspolitiska planer, strategier
och mål

Registreringsdatum: 2019-11-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Den 30 november 2017 beslutade riksdagen om mål och Inriktning när det gäller den svenska funktionshinderpolitiken. Det nya målet lyder:

"Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utg6ngspunkt, uppn6 jämlikhet I levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas."

Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av regeringen att ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier. Uppdraget pågår under 2018-2020 och är. en del i regeringens arbete för att uppnå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Detta innebär att Länsstyrelserna och MFD ska genomföra åtgärder som syftar till att öka delaktigheten och tillgängligheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska ges utifrån kommunernas och landstingens behov och förutsättningar.

Några från kommunala funktionshinderrådet i Klippan är under hösten delaktiga på Länsstyrelsens konferenser om hur man kan arbeta med målen.

Det händer lite i vår kommun inom vissa områden. Och det behövs en övergripande strategi. Sedan vi skrotade "Plan för tillgänglighet och delaktighet" finns inte längre några konkreta mål att arbeta mot.

Nu är det absolut läge att vi I Klippans kommun tar ett krafttag och lyfter fram funktionshinderpolitiken och vässar arbetet.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1.  att ta fram kommunala planer, strategier och mål för kommunens funktionshinderpolitik
2.  att det i upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett funktionshinderperspektiv

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om osynliggörande av delaktig för medborgarna

Registreringsdatum: 2019-11-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Under innevarande mandatperiod har Vår framtid - Klippan (VF) genom ett flertal motioner försökt stärka och öka medborgarnas känsla av delaktighet i kommunens politiska processer och beslut.

Vi är oroliga för hur den tidigare öppenheten i kommunen nu försvunnit. Detta anser VF är en stor fara för demokratin och ett arbetssätt som är oacceptabelt.

Kommunens hemsida
2018-12-18 var senaste gången som medborgarna kunde ta del av underlag som behandlades under ett kommunfullmäktige.

Längre tillbaka i tiden kunde kommunens medborgare se lagda motioner, delårsrapporter för kommunens medel och verksamhet, förvaltningsrapporter där kommunen är delaktig mm. På en del protokoll framgår numera inte vilka som reserverat sig mot vissa tagna beslut.

VF anser att under denna mandatperiod osynliggör kommunens ledande partier medborgarnas möjlighet att ta del av vad som sker innanför kommunens dörrar.

Vår framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som inte är sekretessbelagt

2. att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin