Motioner 2020

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2020

Motion angående värna det kommunala vetot

Registreringsdatum: 2020–12–08
Initierad av: Vår Framtid – Klippan
Status: Under beredning

 Värna det kommunala vetot

 

Det finns olika åsikter om huruvida det kommunala självstyret ska öka eller minska.

Vår Framtid – Klippan anser att Sveriges kommuner, och med det sagt Klippans kommun, i sakfrågor ska styras av lokalt fattade kommunala beslut. Samtidigt har vi en känsla av att vi allt mer går åt motsatt håll.

Ett exempel på det gäller det sk kommunala veto som Sveriges kommuner har gällande etablering av vindkraftverk i en kommun. Vi är av uppfattningen att det vore bortom all rim och reson att förorda en försvagning eller till och med ett avskaffande av detta veto. Dessvärre finns krafter i vår riksdag som jobbar precis i denna riktning. För vår kommuns del skulle ett sådant avskaffande till exempel innebära att vårt "tysta" och natursköna område i Färingtofta, skulle kunna etableras till bredden med stora snurrande vindkraftverk, utan att vi medborgare skulle kunna göra någonting åt saken.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att kommunstyrelsen omedelbart och med tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister i frågan och att det där tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i frågan.

Klippan 2020-11-19

Kenneth Dådring

Lena Landin

Helena Dådring

Ernie Larsson

Motion angående beslut utifrån ett Barn- äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv

Registreringsdatum: 2020–12–08
Initierad av: Vår Framtid – Klippan
Status: Under beredning

 Beslut utifrån ett Barn- äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv.

 

För Vår Framtid – Klippan är alla medborgare lika viktiga. Vi vill dock synliggöra våra barn, äldre och personer med funktionsbegränsningar i kommunens samtliga beslut.

Detta görs redan i många kommuner och vi anser att även klippans kommun borde införa detta.

Ett exempel är att när kommunen tar beslut i kommunstyrelsen finns punkterna:
- Konsekvenser för barn:
- Konsekvenser för äldre:
- Konsekvenser för funktionsbegränsade personer:
med i protokollet.

Under dessa punkter kan det i protokollet stå "Inga konsekvenser" eller så står det vilka konsekvenser beslutet får. Det viktigaste är dock att innan beslutet tas har ev. konsekvenser för dess persongrupper lyfts fram.

Det är lätt att glömma att konsekvenser för medborgaren inte alltid kommer fram förrän beslutet blir en verklighet och konsekvenserna blir synliga. Detta kan medföra onödigt lidande samt att kostnaderna kring beslutet ökar avsevärt.

Genom att i varje beslut ha med punkten "Konsekvenser för barn, äldre och funktionsbegränsade personer" kan mycket underlättas och ev. fel och brister kan minimeras.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att det i samtliga beslut som kommuner tar ska konsekvenser ur ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv beaktas.
2. att det i protokollet framgår att ovan nämna perspektiv har beaktats.

Ljungbyhed 2020-11-19

Kenneth Dådring

Lena Landin

Helena Dådring

Ernie Larsson

Motion angående att alla ska ha tillgång till allmänna kommunikationer

Registreringsdatum: 2020–11–17
Initierad av: Liberalerna
Status: Under beredning

 Alla ska ha tillgång till allmänna kommunikationer

Tillgång till goda och säkra allmänna kommunikationer ger alla möjlighet att i större utsträckning välja var man vill bo och var man vill jobba.

Klippan har fått Pågatåg med halvtimmestrafik det är bra och redan nu ser vi positiva effekter på en ökad bosättning i tätorten.

Att buss 518 också har fått fler avgångar är också mycket positivt.

Vi vill att:

buss 518 på sikt skall ha Eslöv som slutdestination, istället för Stehag.

kommunen i samarbete med Region Skåne ser över antal, placering och utformningen av hållplatserna för buss 518 inom kommunen

man på sikt ser över samtliga busshållplatser i kommunen så att dessa är trafiksäkra och har tillgång till parkering för två och fyrhjulia fordon.

Tommy Cedervall

Motion angående införande av barnperspektivet i skrivelser

Registreringsdatum: 2020-02-24
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Inför politiska beslut i Klippan skrivs alltid en tjänsteskrivelse. Idag analyseras och kommenteras förslaget till beslut utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.
Ska vi leva upp till barnkonventionen och säkra att våra beslut också är rätt för våra yngsta medborgare så behöver vi införa ett nytt perspektiv i tjänsteskrivelserna, nämligen barnperspektivet vilket innebär att vuxna i samråd med barn ger en bedömning av de sannolika konsekvenserna av olika beslut.

För att Klippans kommun ska kunna vara en långsiktigt hållbar kommun anser vi Kristdemokrater att vi bör införa ett barnperspektiv på de politiska besluten så att barn och ungas inflytande kan öka. Genom kommentarer och analyser i samband med tjänsteskrivelserna kan samverkan mellan generationerna stärkas och förbättras över tid.

Förslag till beslut;

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

• Varje tjänsteskrivelse innehåller kommentar och analys utifrån barnkonventionens perspektiv.
• Varje nämnd ska redovisa hur man arbetat utifrån barnkonventionens perspektiv i årsboksslutet.

Robert Larsson, Bodil Andersson och Charlotte Anderberg-Eliasson

Motion angående flagga Sveriges två folk

Registreringsdatum: 2020-04-17
Initierad av: Vår Framtid - Klippan
Status: Under beredning

Samerna har levt och verkat i Sapmi sedan flera tusen år tillbaka . Sapmi sträcker sig över fyra länder, Sverige, Norge , Finland och Ryssland . Forskning visar att den samiska kulturen uppstod för ca 2000 år sedan, dvs långt innan dagens Sverige fanns. Samerna har således en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande. Samerna uppfyller därmed kriterierna för ett urfolk enl. FN:s kriterier. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. (prop 1976/77:80, bet 1976/77: KrU43) . Sedan 2011 är detta även inskrivet i Grundlagen, Regeringsformen 1 kap 2 §.

Samer bor och verkar i hela vårt avlånga land. Sameföreningen Samer i Syd sitt säte i Klippans kommun och har verksamhet främst i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Föreningens huvudsyfte är att öka kunskapen om Sveriges urfolk - Samerna hos invånarna .

Den samiska nationaldagen firas den 6 februari och firas både i Såmpi och hela Sverige. 2020 firades dagen även i Klippans kommun, men någon flagga var inte hissad. . Kan nämnas att flaggan hissas i flera av de skånska kommuner bl.a. Malmö, Lund, Helsingborg och Trelleborg. Även Region Skåne hissar flaggan denna dag enl. antaget handlingsprogram.

Den samiska flaggan är gemensam för alla Samer. Den godkändes den 15 aug 1986 av Samerådets 13:e Samekonferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl frän Skibotn i Trams i Norge.

VÅR FRAMTID - KLIPPAN anser att Klippans kommun ska vara en förebild som stärker och hedrar de två folk, enl grundlagen, som bor i vårt avlånga land . Att hissa flaggan på nationaldagen vore ett sätt .

VÅR FRAMTID - KLIPPAN yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att i Klippans kommun hissas, för våra två folk, flaggan på respektive nationaldag.


 Kenneth Dådring, Lena Landin, Helena Dådring och Ernie Larsson

Motion angående p-skiva, parkering med längre parkeringstider

Registreringsdatum: 2020-04-17
Initierad av: Vår framtid – Klippan
Status: Under beredning

P-skivan som infördes 1 februari 2020 är bra och underlättar för många. Dock är parkeringstiden kort. Några exempel på detta kan vara:

Det är nu bokslutstider för många företagare. Ett möte med sin revisor tar ofta längre tid än 1 timme.

När man ska fixa håret kan en klippning kan gå fort och en timme räcker, men att fixa håret kan också ta många fler timmar.

Shopping och/eller restaurangbesök kan gå fort, men det kan också ta längre tid än en timme.

Detta påverkar våra företagare på ett negativt sätt, vilket är allt annat än företagsvänligt. Kommunen ska ha ett företagsvänligt klimat där beslut inte ska påverka företagarna negativt.

VÅR FRAMTID - KLIPPAN anser att Klippans kommun ska skapa förutsättningar för ett företagsvänligt klimat. Kunder ska kunna nyttja de tjänster som erbjuds i Klippans centrum utan att behöva tänka parkeringstid. Klippans centrum ska vara ett levande centrum med mötesplatser och ett rikt affärsliv.


VÅR FRAMTID - KLIPPAN yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun skyndsamt ser över parkeringstiderna så att företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna i Klippan centrum.

Kenneth Dådring, Lena Landin, Helena Dådring och Ernie Larsson


Motion angående parkeringssituationen Klippan centrum

Registreringsdatum: 2020-03-23
Initierad av: Vår framtid – Klippan
Status: Under beredning

Parkeringsplatser i Klippan centrum är en bristvara både för de boende och de som har andra ärenden att uträtta i området. Frågan har vid ett flertal tillfällen lyfts vid kommunfullmäktig, men tyvärr kan VÅR FRAMTID - KLIPPAN inte se att det finns någon plan för att åtgärda detta. Det är ingenting som kommunfullmäktige diskuterat och det finns inte heller med i investeringsplanen.

Samhället förändras. Idag kan det finnas mer än en bil per hushåll. Ett parkeringshus i flera plan kan vara ett tänkbart alternativ som hade skapat fler parkeringsmöjligheter. Viktigt att poängtera är att ett parkeringshus inte behöver byggas på höjden, vilket skulle kunna påverka de boende i området negativt. Många andra kommuner har byggt parkeringshus under marknivån som inte påverkat t.ex. torg och boende.

VÅR FRAMTID - KLIPPAN anser att Klippans kommun ska vara en kommun som tänker framtid och som i detta fall tänker både på boende i Klippans centrum och på dem som uträttar andra ärenden i Klippan centrum.

Inte minst måste vi säkerställa centrumhandelns utveckling genom att möjliggöra för besökande att parkera i centrum. I sammanhanget bör även hänsyns tas till infrastruktur som t.ex. anslutningsvägar och infartsleder.


VÅR FRAMTID - KLIPPAN yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun utreder parkeringssituationen i Klippans centrum för boende, besökande och ett levande affärsliv.

Kenneth Dådring, Lena Landin, Helena Dådring och Ernie Larsson