Ansökningsprocessen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst




Vägen från identifierat behov till beslut om satsning innehåller flera steg. Hur lång tid det tar från att någon lämnar in en idé till beslutet kommer kan variera. Det beror bland annat på omfattningen och ledtider i beslutsprocessen.

Steg 1 – Behovsanalys
En social investering ska nå den målgrupp som är i störst behov av insatser. Därför behöver en behovsanalys göras. Den utgör utgångspunkten för hur satsningen ska utformas och tar hjälp av statistik och verksamhetsdata.

I kommunen finns en beredningsgrupp som arbetar med de sociala investeringarna. Den består av tjänstemän från alla förvaltningar och deras uppgift är att ta fram tvärsektoriella behovs- och målgruppsanalyser. De förankrar också arbetet i organisationen.

Idé för en social investering kan komma från beredningsgruppen, enskilda medarbetare i organisationen eller civila aktörer. Den kan också komma från de förtroendevalda.

Steg 2 – Idéprövning
När ett behov har synliggjorts kan en lämplig målgrupp och metod identifieras. Ett underlag för idéprövning tas fram med en beskrivning av behovet som utgör utgångspunkt för idén. Det innehåller även satsningens innehåll och effekter som förväntas uppnås. Mall för idéprövning hittar du här.

Idéprövningen skickas till och hanteras av beredningsgruppen. Om de anser att idéprövningen uppfyller uppsatta kriterier lyfts den till ledningsgruppen. Godkänner de den kan en ansökan påbörjas.

Kriterier för idéprövning:

 • Är idén genomförbar som en soci­al investering?
 • Finns ett reellt behov identifierat som grund för idén?
 • Innebär idén nya arbetssätt och metoder?
 • Är fler nämnder och verksamhe­ter eller civila aktörer involverade i genomförandet?
 • Förväntas idén generera ett bättre utfall för målgruppen och kostnadsreduceringar för kommu­nen?

Steg 3 – Ansökan
Att skriva fram en ansökan till sociala investeringar är ett arbete som pågår en längre tid. Flera personer är involverade och förankring sker löpande. Oftast behöver en arbetsgrupp med representanter från de verksamhetsområden som blir berörda av satsningen tillsättas. Tillsammans formulerar de den slutliga ansökan. Mall för ansökan hittar du här.

Innehåll – ska finnas med i an­sökan:

 • Problemformulering och nulä­gesbeskrivning.
 • Evidens och forskning.
 • Målgrupp och avgränsning.
 • Metod och bemanning.
 • Tid för genomförande (1-3 år).
 • Målsättning, effekter och utvär­dering.
 • Kostnader och återföring.
 • Plan för implementering och uppskalning.

Steg 4 – Beredning och beslut
När en ansökan är färdigformulerad skickas den till beredningsgruppen. De bedömer om den är komplett och därmed kan godkännas för vidare hantering av ledningsgruppen.

Som ett första steg i beredningen informeras de nämnder som berörs av satsningen om ansökans utformning. De får även lämna synpunkter. Därefter godkänns ansökan av samtliga berörda förvaltningschefer, samt verksamhetschefer för eventuellt involverade aktörer från civila samhället.

Ansökan går sedan vidare för godkännande i ledningsgruppen och till sist för slutligt beslut i en politisk styrgrupp. De har mandat att prioritera bland inkomna ansökningar samt ansvaret för att ta ställning till de synpunkter som inkommit från nämnderna.

Organisationsstruktur
Flera olika grupper involveras i arbetet med sociala investeringar. De har olika uppdrag och arbetar för att säkerställa att ansökningsprocessen fungerar. Du kan läsa mer om deras arbete i ansökningsprocessens olika steg.