Överblick

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här har vi samlat övergripande information om sociala investeringar.

Bakgrund
Preventiva insatser kan vara framtidsav­görande, men också samhällsekonomiskt lönsamma. Det genomförs idag alltför få insatser av förebyggande karaktär i förhållande till de mer generella, trots avgörande effekter för såväl individer som samhället vid tidigt agerande.
Genom att avsätta medel för att genom­föra tidiga insatser av förebyggande karaktär kan utanförskap motverkas, en av vår tids största utmaningar. Att inves­tera i tidiga insatser innebär en högre kostnad på kort sikt, men leder till såväl mänskliga som kommunal- och sam­hällsekonomiska effekter och besparing­ar längre fram.

Genom sociala investeringar förverkligas ett sådant arbetssätt.
I september 2015 beslutade kommun­fullmäktige att anta de första riktlinjerna
för arbetet med förebyggande sociala insatser samt 2,5 miljoner kronor avsat­tes för 2016, 2 miljoner för 2017 och 2 miljoner för 2018.

En social investering utgörs av en riktad satsning till en utvald och avgränsad målgrupp. Satsningen förväntas, i förhål­lande till ordinarie arbetssätt, ge bättre utfall för målgruppen och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kost­nader på sikt.

Genom ett strukturerat arbete satsas resurser för att uppnå ett visst resul­tat, utan att på förhand veta om detta kommer att åstadkommas. Begreppet investering betonar det medvetna riskta­gandet, liksom det långsiktiga perspek­tivet och arbetet genererar ett förändrat synsätt där satsningar på individer ses som investeringar istället för kostnader.

Syfte
Syftet med sociala investeringar i kom­munen är att stimulera till och skapa möjlighet att genomföra tidiga insatser som når de invånare som annars riskerar att hamna i utanförskap, sociala eller ekonomiska svårigheter.
Med tidiga insatser menas insatser tidigt i ålder eller tidigt i en process, exempel­vis vid skolfrånvaro, arbetslöshet eller missbruk.

Syftet med sociala investeringar är större än de enskilda satsningar som genomförs. I förlängningen handlar det om att förändra organisationens syn på förebyggande och tidiga insatser som ett medel att påverka människors framtidsutsikter. Insatser av förebyggan­de karaktär är både socialt meningsfulla, men också ekonomiskt kloka. Genom gränsöverskridande samverkan kan resursoptimering och positiva effekter uppnås, liksom en förändrad syn på systematik kring metod- och verksam­hetsutveckling.

Mål
Det främsta målet med sociala investe­ringar är att genom tidiga insatser uppnå ett minskat utanförskap i Klippans kom­mun. Med tidiga insatser menas insatser tidigt i ålder eller tidigt i en process, exempelvis vid skolfrånvaro, arbetslös­het eller i missbruk. Genom ett tidigt agerande kan utanförskap undvikas och därmed minskar människors utsatthet och framtida kostnader för reaktiva insatser, det vill säga insatser i ett sent skede. Målet med arbetet är även att uppnå gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och nämnder, samt att de satsningar som genererar positiva individuella och kommunalekonomiska effekter blir en del av ordinarie verksam­het efter genomförd utvärdering.

Mål med sociala investeringar:

  • Motverka individers utanförskap och framtida kommunala kostna­der.
  • Uppnå gränsöverskridande samverkan för ett minskat stuprör­stänkande.
  • Tillvarata nytänkande och möjliggöra för nya arbetssätt och metoder att prövas.
  • Ställa om organisationen – från reaktiv till proaktiv.
  • Implementera lyckade sats­ningars arbetssätt och metoder i ordinarie verksamhet.

Vem kan ansöka?
Kommunala verksamheter och aktörer från civila samhället ges möjlighet att ansöka om medel för genomförande av sociala investeringar. Med aktörer från civila samhället menas föreningar, stiftelser, kooperativ och välgörenhetsorganisationer eller liknande sammanslutningar.

Vinstdrivande företag ingår inte i denna definition. Satsningar kan även genomföras tillsammans med kommunala bolag som är majoritetsägda. Kravet är att minst två kommunala nämnder från olika verksamhetsområden ska medverka i satsningen, alternativt en aktör från civila samhället i samverkan med minst en kommunal nämnd.