Kartläggning och vägen framåt

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Projektet Klippan fritt från våld började med en lokal kartläggning för att få en tydlig nulägesbild av våldet i kommunen. Det våld som kartlagts är våldet som ryms inom våldspyramiden, se nedan, allt från lindrigt till grovt våld.

Illustration av våldspyramiden som visar våldets normalisering och rättfärdigande. Pyramiden består av åtta lager. På det understa lagret står det: Sexistiska, rasistiska, homofobiska skämt, bilder och kommentarer (normer, värderingar och attityder). På andra lagret: Nedvärderande kommentarer, blickar och inviter, tvingas titta på porr. På tredje lagret: Verbala angrepp och hot. Göra som i porren. På fjärde lagret: Knuffar, slag och sparkar. På femte lagret: Sexualiserade övergrepp. På sjätte lagret: Systematisk misshandel. På sjunde lagret: Våldtäkt. På det översta åttonde lagret står det: Mord. På vänster sida om pyramiden finns en pil som pekar nedåt med texten Förekomst. På höger sida om pyramiden finns en pil som pekar uppåt med texten Erkännande.

Våldspyramiden som illustrerar våldets normalisering och rättfärdigande. Klicka på bilden för förstorad version.

Kartläggningen visade att våld på många sätt är vardag för barn och unga i Klippan. Barn och unga utsätts framförallt i skolan, i hemmet och på den digitala arenan. Det finns skillnader i vilket våld som unga killar och unga tjejer utsätts för, där killar i större utsträckning är utsatta för skojbråk, hot och misshandel, och tjejer för sexuellt våld och våld i nära relation. I vuxenåren är det framförallt våld i nära relationer riktat mot kvinnor som utmärker sig.

Kartläggningen är en viktig vägvisare för kommunens fortsatta arbete. Mycket av arbetet handlar om att höja kunskapen om våld genom utbildningsinsatser och metodutveckling. Arbetet behöver göras gemensamt utifrån en hela-kommunen-ansats, där många verksamheter och aktörer arbetar tillsammans för att förebygga våld.

Bild på framsidan av dokumentet Klippan fritt från våld.

Kontakta oss

Projektledare Klippan fritt från våld

Clara Svensson, clara.svensson@klippan.se
Sara Nylander, sara.nylander1@klippan.se