Nya bostadsområden och pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det byggs och planeras mycket i Klippan just nu. Det tas fram nya detaljplaner på områden som kan komma att bli bostadsområden, både för villor och flerfamiljshus, för att täcka det behov som medförs med en befolkningstillväxt i takt med att Klippan växer. I en detaljplan anges hur marken ska användas. De nya bostadstomterna kommer få plats genom så kallad förtätning intill befintlig bebyggelse och kommer ligga nära service, kommunikationer och övrig infrastruktur.

Du kan läsa mer om detaljplaner här. Du hittar också detaljplanerna i Klippankartanlänk till annan webbplats.

Klippans kommun växer och behovet av bostäder ökar och förväntas öka även i framtiden
Här kan du läsa om några av de aktuella planområdena för bostäder som är på gång i Klippans centrum. Några av planerna är på idéstadiet, medan andra redan är påbörjade eller står i startgroparna för att byggas.

1) Folkets hus. 2) Merkurius 5. 3) Sågen 1. 4) Linnégatan. 5) Badvägen/Solslätt. 6) Älvdalen.

1. Folkets hus

Vid gamla Folkets hus i Klippan, mellan Östra Teatergatan, Tingsgatan och Valhallagatan finns en privat tomt där fastighetsägaren har sökt om att ändra detaljplanen för att kunna bygga bostäder. Detaljplanen är nu ändrad och nu kan man bygga bostäder på tomten i upp till fyra våningar. Vi beräknar att fastigheten kommer rymma ungefär 60 lägenheter med nära anslutning till järnvägsstationen och centrum.

Fastigheten bredvid Folkets hus.

2. Merkurius 5

På tomten på hörnan Allégatan/Järnvägsgatan kommer bostadsbolaget Treklövern under 2019 påbörja byggnationen av två  bostadshus som är åtta våningar höga, vilket kommer bli ungefär 60 bostäder.

Fastigheten Merkurius 5.

3. Sågen 1

Mellan Ängelholmsgatan och Skånebanan här har vi påbörjat ett planarbete för att ändra från en tomt med industri- och handelsändamål till bostäder och centrumverksamhet.
Vi har tagit fram en förstudie med utgångspunkt att dra om Ängelholmsgatan för att få till en mer rutnätsstruktur istället för dagens S-kurva, och därmed frigöra mer byggbar yta inom fastigheten. Då kan vi också förlänga pendlarparkeringen längs med Skånebanan, som annars inte går att bebygga.

Vi tror att denna fastigheten ska kunna rymma omkring hundra bostäder. Den nya bebyggelsen ska anpassas till den omkringliggande som i väster består av trevåningshus och i norr av 1,5-plans villor. I de delar som gränsar mot allaktivitetshuset Sågen och järnvägen är begränsningarna mindre. Vi planerar också för nya parkeringsytor i området som angränsar mot Sågen.

Ett av problemen med denna tomten är att Skånebanan går alldeles intill. Det innebär att det är ganska höga bullernivåer och det transporteras en del farligt gods på järnvägen. Det blir en del av planarbetet att utreda de riskerna som medförs av järnvägen.

Fastigheten Sågen 1.

4. Linnégatan

Bakom brandstationen på Linnégatan finns privatägd detaljplanerad mark för bostäder. Enligt detaljplanen kan man antingen bygga fyra stycken enplans friliggande villor, eller åtta stycken tvåplans sammanbyggda radhus.

Fastigheten på Linnégatan.

5. Badvägen/Solslätt

2018 antogs detaljplan för förskola och bostäder på Badvägen. Förskolan Hilmabacken håller på att byggas och ska vara klar till höstterminen 2020.

I den södra delen av planområdet tillåts bostäder i upp till två våningar, och i den norra delen bostäder i upp till fyra våningar. Allra längst norrut längs Bäljane å finns ett område för marklägenheter.
De nya bostadshusen kommer anpassas till befintlig bebyggelse. Totalt inom planområdet räknar vi med att det kan byggas ungefär 80 bostäder samt förskolan.

Fastigheten på Badvägen/Solslätt.

6. Älvdalen

Mellan Mammarpsgatan och Hembygdsgatan finns ett pågående planarbete för nya villatomter och radhus, där grundtanken är att förlänga Lysmaskgatan, Nyckelpigsgatan och Ekoxgatan för att knyta ihop dem i området. Totalt handlar det om tio till tolv stycken villatomter och lika många radhus.
Just nu utreds eventuell problematik kring skyfall i området för att se till att det inte uppstår problem när området väl är byggt.
I anslutning till området byggs den nya Kungsfiskareskolan.

Läs mer om området.

Fastigheten Älvdalen.


Hör kommunens planeringsarkitekt, Martin Tång, berätta om de akuella planområdena i Klippans centrum.

Nya villatomter i Klippans tätort och pågående detaljplaner