Rönne å-projektet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framför allt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet har Klippans kommun köpt verken och de kommer att monteras ner. Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket, naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun.

Är du nyfiken på hur områdena kring verken kan komma att se ut efter att den naturliga åfåran återställts? Här hittar du illustrationer av hur det ser ut idag samt hur det ungefärligt skulle komma att se ut i framtiden.

Vad händer nu?
I januari 2022 lämnade Klippans kommun in ansökan om utrivning till Mark- och miljödomstolen. Nu vill domstolen att kommunen ska komplettera ansökan med flera tekniska detaljer. Begärda kompletteringar kommer att lämnas in under augusti månad.
- Det är det vanligt att domstolen begär in förtydliganden vid den typen av ansökningar och inget överraskande, säger projektledare Tord Andersson.
Publicerad 2022-07-01

Nu kan du också ta del av förstudien som togs fram inom projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön.

Kontaktperson för Rönne å-projektet
Tord Andersson, miljöstrateg, Klippans kommun

Tidigare nyheter

Nu har samrådsprocessen inför kommande ansökan till Mark-och miljödomstolen inletts
Avgränsnings-och utredningssamråd enligt 6 kap miljöbalken för utrivning av tre kraftverk i Rönne å, Forsmöllan, Klippans bruk och Stackarp, Klippans kommun.
Ett samrådsunderlag har tagits fram som redovisar planerade åtgärder och konsekvenser på lång- och kort sikt. Underlaget har skickats ut till särskilt berörda fastighetsägare, föreningar och myndigheter. Samrådsperioden sträcker sig till den 6 december 2021.
Publicerad 2021-11-12

I en del av Rönnåprojektet utfördes ett pilotprojekt där man fångade in 10 laxfiskar med hjälp av elfiske. De infångade fiskarna försågs med sändare som kommer ge en bild av hur de rör sig i sina blivande livsmiljöer. Här kan du läsa mer och se en film där Tord Andersson, miljöstrateg, berättar om projektet.
Publicerad 2020-09-28

Klippans kommun och Rönne å-projektet var nominerat till fint miljömålspris. Den 6 maj utsågs vinnaren.
Publicerad 2020-05-06

Klippan och Rönne å-projektet är en av kommunerna som nomineras till miljömålspriset i kategorin "Uthållighet och långsiktighet" som delas ut av Naturvårdsverket. Den 6 maj får vi veta vem som tar hem priset.
Publicerad 2020-02-13

EU-projektet Life Connects, där Rönne å är en del, är nu officiellt invigt. De deltagande aktörerna och grannkommunerna var på plats vid Klippans kraftverk för en kickoff. Här kan du läsa mer.
Publicerad 2019-12-02

Rönne å-projektet har tilldelats ett stöd från EU:s Life-program på 20 miljoner kronor. Det kommer användas i projektet bland annat för att arbeta med tillståndsansökan till Mark-och miljödomstolen samt kommande rivning och återställning. Här kan du läsa hela nyheten.
Publicerad 2019-09-16

Den 15 maj stängdes turbinerna på samtliga tre kraftverk i Rönne å för att göra det möjligt för ålen att simma nedströms utan att ta skada. Detta kommer på sikt att ha en stor positiv inverkan på det totala ålbeståndet i Sverige.

Ja till Rönne å-projektet i kommunfullmäktige
Publicerad 181219

Beslut om Rönne å-projektet i kommunstyrelsen
Publicerad 181206

Rönne å vid Pappersbruket.


Om Rönne å och projektet
Rönne å utgår från Ringsjöarna i Mellanskåne och mynnar i Skälderviken vid Ängelholm, en sträcka på drygt 80 km. Ån med biflöden har redan idag höga biologiska värden och hyser ett trettiotal olika fiskarter. Bland de särskilt skyddsvärda fiskarterna kan lake, havsnejonöga, ål och atlantlax nämnas. Ålen har minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande Rönne å har stor potential för Sveriges framtida ålstam och räknas redan idag som ett av Sveriges viktigaste ålvatten.

Rönne å är även ett betydelsefullt vattendrag för atlantlax och är klassat som Skånes bästa laxförande vattendrag (Länsstyrelsen Skåne län 2016).

Köpeskillingen för verken ligger på 28 miljoner kronor varav Naturvårdsverket bidrar med 14 miljoner kronor och Sveriges naturskyddsförening med 3 miljoner kronor.

Karta över ån
På kartan syns vägen Rönne å tar genom Skåne. De röda trianglarna märker var de tre verken Stackarp, Klippan och Forsmöllan ligger. Längs ner till höger syns Ringsjöarna. Klicka på kartbilden för att se den i ett större format.