Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett ett projekt för att undersöka hur området kan utvecklas.
Naturturism Rönne å och Ringsjön - en förstudie kommer att pågå fram till mars 2022 och resultera i en förstudie som ger förslag för den fortsatta utvecklingen av naturturismen i området.

Naturvårdsprojektet Rönne å-projektet ger nya möjligheter
Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. Genom naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å. Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån och projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie ska ta fram förslag för hur kommunerna bäst kan utveckla naturturism och på så vis sätta området på kartan.

Kunskap och idéer till framtida utveckling
Naturturism Rönne å och Ringsjön initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna som är belägna i anslutning till Rönne å och Ringsjöarna. Syfte är att bedriva ett gemensamt arbete för att utveckla fiske- och naturturismen i området. Förstudien ska ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och både undersöka hur befintlig besöksnäring kan utvecklas samt hur nya verksamheter skulle kunna etableras.

Stöd från EU
För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Du kan vara med och påverka
Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området. Ett första steg är en serie med workshops som kommer hållas i vinter. Syftet är att tillsammans diskutera fiske-och naturturismens möjligheter i området Rönne å och Ringsjön och lyfta idéer och eventuella farhågor kring framtida utveckling. Mer information om workshops kommer att läggas upp på hemsidan inom den närmsta tiden.

Detta händer sedan
Resultaten av de workshops som hålls under vintern kommer att vara en viktig del av projektets förstudie.