Gå till innehåll

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Dokumentering av och arbete med det systematiska brandskyddsarbetet

Det är viktigt med skriftligt redovisade ansvarsförhållanden såväl juridiskt (den som är ytterst ansvarig för hela verksamheten) som för brandskyddsansvarig (samordnar brandskyddet).

När ansvarsförhållandena tydliggjorts behöver en organisation utformas. Den brandskyddsansvarige kan inte själv svara för allt brandskyddsarbete. Storlek och omfattning på organisationen beror på riskbilden och storleken på verksamheten.

För att varje del i organisationen ska kunna fungera behövs utbildning/information. För att få kontinuitet i detta bör en utbildningsplan framtas.

För vissa objekt krävs instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla frågor som till exempel minimibemanning, utbildning av anställda, vikarier och timanställda. Det kan även gälla praktiska åtgärder som rökförbud, rutiner för heta arbeten, stängning av branddörrar och dylikt.

En viktig del av brandskyddsarbetet är dokumentation av det organisatoriska och det byggspecifika brandskyddet. Omfattningen på dokumentationen varierar med objektets riskbild och storlek samt brandtekniska installationer.

För att brandskyddet ska fungera behöver det kontinuerligt underhållas för att säkerställa funktionen. Exempel på sådana installationer är:

  • Automatisk brandlarmanläggning
  • Automatisk vattensprinkleranläggning
  • Utrymningslarm
  • Magnetuppställda branddörrar
  • Rökluckor
  • Brandredskap

Genom att införa ett kontrollsystem, bestående av kontrollplan och checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet.

Omfattning av dokumentation

Kravnivån på objektet styr hur omfattningen av arbetet med systematiskt brandskyddsarbete ska dokumenteras med hänsyn till risknivån. Vilken kravnivå en verksamhet har beror på byggnaden, organisationen och verksamheten.

Arbete och dokumentation bör motsvaras enligt ovanstående 7-stegsmodell.

Arbetet bör bedrivas enligt 7-stegsmodellen men omfattningen kan minska jämfört med risknivå hög. Den skriftliga dokumentationen behöver inte vara lika omfattande.

7-stegsmodellen behöver inte följas och dokumentationen kan motsvaras av betydligt enklare utförande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023