Brandskydd

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Räddningstjänsten Söderåsen
Adress: Torggatan 19 B, 265 35 Åstorp
Telefon: 042-641 02
E-post: raddning@astorp.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Statens räddningsverks allmänna råd (SRVFS 2004:3) om SBA-arbete beskrivs förutsättningarna för detta arbete.
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Hur dokumenteras och bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet?

1.       Ansvar
2.       Organisation
3.       Utbildning
4.       Instruktioner och rutiner
5.       Dokumentationer
6.       Drift och underhåll
7.       Kontroll - Uppföljning -Tillbudsrapportering

Förtydligande

1. Ansvar Det är viktigt med skriftligt redovisade ansvarsförhållanden såväl juridiskt (den som är ytterst ansvarig för hela verksamheten) som för brandskyddsansvarig (samordnar brandskyddet).

2. Organisation När ansvarsförhållandena tydliggjorts behöver en organisation utformas. Den brandskyddsansvarige kan inte själv svara för allt brandskyddsarbete. Storlek och omfattning på organisationen beror på riskbilden och storleken på verksamheten.

3. Utbildning För att varje del i organisationen ska kunna fungera behövs utbildning/information. För att få kontinuitet i detta bör en utbildningsplan framtas.

4. Instruktioner och rutiner För vissa objekt krävs instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla frågor som till exempel minimibemanning, utbildning av anställda, vikarier och timanställda. Det kan även gälla praktiska åtgärder som rökförbud, rutiner för heta arbeten, stängning av branddörrar och dylikt.

5. Dokumentationer En viktig del av brandskyddsarbetet är dokumentation av det organisatoriska och det byggspecifika brandskyddet. Omfattningen på dokumentationen varierar med objektets riskbild och storlek samt brandtekniska installationer.

6. Drift och underhåll För att brandskyddet ska fungera behöver det kontinuerligt underhållas för att säkerställa funktionen. Exempel på sådana installationer är:

  • Automatisk brandlarmanläggning
  • Automatisk vattensprinkleranläggning
  • Utrymningslarm
  • Magnetuppställda branddörrar
  • Rökluckor
  • Brandredskap

7. Kontroll - uppföljning - tillbudsrapportering Genom att införa ett kontrollsystem, bestående av kontrollplan och checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet.

Omfattning av dokumentation
Kravnivån på objektet styr hur omfattningen av SBA-arbetet ska dokumenteras med hänsyn till risknivån. Vilken kravnivå en verksamhet har beror på byggnaden, organisationen och verksamheten.

Risknivå hög
SBA-arbete och dokumentation bör motsvaras enligt ovanstående 7-stegsmodell.

Risknivå mellan
SBA-arbetet bör bedrivas enligt 7-stegsmodellen men omfattningen kan minska jämfört med risknivå hög. Den skriftliga dokumentationen behöver inte vara lika omfattande.

Risknivå låg
7-stegsmodellen behöver inte följas och dokumentationen kan motsvaras av betydligt enklare utförande.

Räddningstjänsten håller kontinuerligt utbildning i SBA. Inbjudan går ut till berörda förvaltningar.