Brukarundersökning 2021

Publicerad:

Brukarundersökning 2021

Klippans kommun deltar i årets brukarundersökningar för individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen. Undersökningarna genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och samlar in kunskap om hur personer som har tjänst eller insats från socialförvaltningen upplever kvalitén i verksamheterna. 

Resultatet av brukarundersökningarna används för att tillsammans med de som har tjänst eller insats från socialförvaltningen utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och alla svar är anonyma.

Vilka har möjlighet att delta i undersökningarna?
Brukarundersökningen för funktionshinderomsorgen riktar sig till:
- Vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende
- Boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL)
- Personlig assistans

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen riktar sig till personer som har kontakt med myndighetsutövning inom följande verksamhetsområden:
- Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare för barn och ungdomar 0–18 år
- Social barn- och ungdomsvård: ungdomar 13 år och äldre
- Ekonomiskt bistånd
- Missbruks- och beroendevård

Så här går brukarundersökningen till
Alla personer tjänst eller insats inom de valda verksamheterna kommer få möjlighet att delta i undersökningen, antingen digitalt eller på papper. Den består av ett antal frågor som utgår från olika kvalitetsområden där den som svarar får berätta hur de upplever exempelvis självbestämmande, trygghet, bemötande och delaktighet.

Undersökningen är tillgänglighetsanpassad genom exempelvis bildstöd och uppläsningsfunktion.

Under oktober månad kommer frågeassistenter att finnas tillgängliga om det finns behov av extra stöd för att delta i undersökningen. Frågeassistenten kan exempelvis vara en person som är anställd i Klippans kommun men som inte arbetar med i verksamheten där personen har tjänst eller insats i vanliga fall.

Vad händer med resultatet av brukarundersökningen?
Det sammanställda resultatet av brukarundersökningen ger oss i Klippans kommun kunskap om hur de som finns i de utvalda verksamheterna upplever kontakten med och stödet från oss. Med det som grund för vi dialog med dem så att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

När det färdiga resultatet är sammanställt kommer det finnas tillgängligt på vår hemsida klippan.se. Där kommer du även kunna ta del av förslag som kommit in och hur vi kommer arbeta vidare med utvecklingen i vår verksamhet baserat på resultatet.

Vi kommer även ha ett pågående förbättringsarbete tillsammans med de som finns i verksamheterna där de kan lämna synpunkter och förbättringsförslag utifrån resultatet av undersökningen.