Brukarundersökning i hemtjänsten

Publicerad:

Klippans kommun har genomfört en brukarundersökning för insatser utförda av hemtjänsten i kommunen. Svaren visar brukarna generellt är nöjda med insatserna men att det finns förbättringsmöjligheter med bland annat information om vad insatserna innebär. 

Undersökningen skickades ut till samtliga brukare och gäller både insatser utförda av kommunens verksamheter samt LOV-utförare.

Undersökningen omfattade omvårdnadsinsatser och serviceinsatser, bland annat städ, personlig omvårdnad och inköp. Inom varje område ställdes ett antal frågor för att få fram bland annat generell nöjdhet med insatsen, bemötande från medarbetarna samt om medarbetarna har rätt kompentens att utföra insatsen.

Majoriteten av de brukare som svarade på undersökningen är nöjda med de hemtjänstinsatser de har och vi kommer fortsätta arbeta för att kvalitén i våra tjänster ska bli ännu bättre. Vi kommer bland annat arbeta med vår planering av insatser samt ökad information om vad insatserna innebär.

Ta del av hela resultatet från undersökningen här.