Covid-19 - Frågor och svar

Publicerad: 2020-03-06

Uppdaterad information kring Klippans arbete kopplat till Covid-19. Här har vi samlat frågor och svar. 

På sidan Information till invånare om Covid-19 hittar du den senaste informationen om våra verksamheter.

Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du alltid stanna hemma, för att undvika att smitta andra oavsett typ av virus. 

Klippans kommuns arbete med Covid-19

Så här arbetar vi i Klippans kommun 

Alla kommunens förvaltningar tar fram en plan för hur de ska hantera Covid-19 utifrån sin specifika verksamhet. Vi har också ett kommunövergripande samarbete för beslut och hantering av situationen på övergripande nivå. Kommunen fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkan med ansvariga myndigheter.
Vi informerar kontinuerligt alla medarbetare om de övergripande riktlinjerna samt de riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Vi har tagit beslut att kommunen från och med nu går ur stabsläge och återgår till normal ledningsstruktur. Detta med anledning av det för närvarande stabila läget. Vi fortsätter vår omvärldsbevakning och har en god beredskap för att snabbt gå över i stab igen, om förutsättningarna förändras.

Tjänsteresor för medarbetare

Medarbetare i Klippans kommun kommer tills vidare inte åka på tjänsteresor till utlandet.

För medarbetare som varit på privata resor eller tjänsteresor utomlands gäller följande

De medarbetare som besökt ett av de av Folkhälsomyndigheten identifierade högriskområdena, eller som tror att de har kommit i kontakt med viruset, är skyldiga att kontakta sin chef som beslutar om hur situationen ska lösas. Detta gäller även om de inte är sjuka. Om det finns särskilda omständigheter på personens arbetsplats kommer vi vidta åtgärder och medarbetaren kommer vara hemma under 14 dagar efter hemkomst.

Vi uppmanar också medarbetare att följa UD:s rekommendationer för privata resor.

Medarbetare som rest till andra delar av världen är också skyldiga att kontakta sin chef och meddela detta, för att kartlägga hur situationen för Klippans kommuns organisation ser ut och för att kunna ta hänsyn till särskilda skäl och situationer.

Om en medarbetare på en arbetsplats varit sjuk

Om medarbetarens kollegor inte känner sig sjuka behöver de inte kontakta vården. Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats

Testar Klippans kommun medarbetare för covid-19?

Det är Region Skåne som ansvarar för och sköter all provtagning av Covid-19. I nuläget prioriteras personer som behöver eller redan vårdas på sjukhus, de som bor på särskilt boende, personer med funktionsnedsättning som bor på LSS-boende samt i vissa fall sjukskriven vårdpersonal.

För frågor om provtagning hänvisar vi till 1177.se.länk till annan webbplats

Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats

Tillgänglig information

Tillgänglig information från Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Här finns information för:
Teckenspråk
Inläst och punktskrift
Lättläst
Digitala nyheter
Kommunikationskartor, bilder och symboler
Lättläst samhällsinformation

Elever och vårdnadshavare

Är det aktuellt att gå över till distansundervisning vid misstanke om smitta?

På grund av den pågående pandemin, den ökade smittspridningen i Skåne samt de uppdaterade råd som Region Skåne och Folkhälsomyndigheten beslutat om har vi tagit ett reviderat beslut angående undervisningen på våra gymnasieskolor.
Detta innebär att vissa årskurser och program i viss mån och vid vissa tidpunkter kommer att ha växelvis undervisning på plats respektive via distans-/fjärrundervisning. För ditt/ert barns specifika upplägg, vänligen ta del av det anslag och information som ni får av respektive skola.
Läs mer om beslutet för gymnasieskolorna.

I nuläget finns inga planer på att stänga grund- och förskolor och vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Region Skåne ger.

Hur ser det förebyggande arbetet ut?

Vi arbetar aktivt för en god handhygien, till exempel genom att noga tvätta händerna med tvål och vatten. Likaså att inte vara i nära kontakt med sjuka människor samt att hosta och nysa i armvecket för att inte förorena händerna.

Klippans kommun har en beredskap för att hantera en hög personalfrånvaro i skolorna. Likaså har vi en hög beredskap för om vi skulle hamna i en situation där vi stänger skolor. Detta för att säkerställa undervisning för eleverna, om det behöver ske på annat sätt än i skolans fysiska lokaler.

Kommer Klippan uppmana symptomfria elever som rest utomlands att stanna hemma?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som bedömer att friska och symptomfria barn och elever kan gå till förskola och skola som vanligt. På Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats kan du läsa mer.

Mitt barn är känsligt för infektion och jag är orolig för att hen ska smittas, hur gör jag?

Kontakta ditt barns behandlande läkare för bedömning.

Kan mitt barn stanna hemma, även om hen inte själv är sjuk?

Om ditt barn är fullt frisk och går i för-eller grundskola är det viktigt att barnet deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro. Om ditt barn är förkylt och sjuk ska hen stanna hemma, precis som vanligt.

Äldre

Mötesplatser

Centrumträffen har öppnat igen
Försiktighetsåtgärder har vidtagits, bland annat i form av utökad städning och hygienrutiner.
Centrumträffen håller inledningsvis öppet måndag-fredag klockan 10.00-14.00 måndag till fredag. Med förhoppning att kunna utöka öppettiderna längre fram.

Från och med 18 mars stängs restaurang Senioren för boende och besökare. Kommunen kommer då istället att leverera mat hem till de boende i huset.

Brukare

Äldreomsorg

Från och med den 1 oktober har du som anhörig möjlighet att besöka en närstående som bor på något av våra vård- och omsorgsboenden. För att säkerställa att vi inte får smittspridning i verksamheterna arbetar vi med Säkra besök.

Från och med torsdag 19 mars kommer hjälpmedelsförrådet på Åbyhem, där brukare som fått material ordinerat från arbetsterapeuter och sjukgymnaster hämtar och lämnar material, att hålla stängt för besök.
Ska du lämna material går det bra att ställa det utanför förrådet under ordinarie öppettid som är torsdagar klockan 10.00-12.00. Kom ihåg att i så fall skriva en lapp om vilka hjälpmedel det gäller samt uppge ditt namn och personnummer.
Ska du hämta material ringer du hjälpmedelsassistent Mikael Pålsson på telefonnummer 0435-282 96 på vardagar mellan klockan 08.00-10.00 för att boka tid.

Funktionshinderomsorg LSS

På grund av Covid-19 uppmanar vi anhöriga att undvika onödiga besök till våra LSS-boenden. Om du har luftvägsbesvär ber vi dig att helt avstå från att besöka dessa boenden.

Daglig verksamhet för brukare kommer att starta upp igen med mindre grupper och utökade hygienrutiner.

Hemtjänst

Servicen inom hemtjänsten gällande städ och tvätt genomförs av kommunen och Savannahs städ. Annan service så som social samvaro, avlösning och utevistelse utgår tillsvidare. Detta på grund av att vi har färre personal på plats då personalen uppmanas att stanna hemma vid sjukdomssymtom för att inte utsätta våra äldre och de i riskgruppen för onödiga risker. Vård, medicinering, tillhandahållande av mat och inköp prioriteras främst och kommer genomföras som vanligt. Personalen i hemtjänsten gör bedömning från fall till fall om någon av servicen behöver genomföras ändå.
Eftersom serviceinsatserna i hemtjänsten utgått i två veckor har socialförvaltningen beslutat att avgifterna för serviceinsatserna under perioden 16-30 mars kommer utgå.

För att äldre personer inte ska behöva ge sig ut för att köpa mat utökar socialförvaltningen sin service till alla personer som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Alla äldre med hemtjänstinsatser kommer att erbjudas hjälp med handling/beställning och hemleverans via MatHem. Inköpet kan innefatta matvaror, hygienartiklar och även färdiga maträtter. Erbjudandet om hjälpen skickas individuellt per post med all nödvändig information.

Föreningar och ideell sektor

Ansökan om stöd till föreningar p.g.a. Covid -19

Föreningsstödet är till för föreningar som drabbats ekonomiskt av Covid-19, i den utsträckningen att föreningen riskerar att behöva avsluta sin verksamhet eller har svårt att upprätthålla en verksamhet. Syfte med stödet är att ge föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet. Särskilt viktigt är att värna verksamhet och som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdom.

Ansökningarna behandlas löpande med sista ansökningsdag den 30 november 2020.

Här kan föreningar ansöka om bidraget och läsa mer om vilka förutsättningar som gäller.länk till annan webbplats

Föreningar och föreningsaktiviteter

Det är upp till varje enskild förening att avgöra om de vill fortsätta med sin verksamhet eller tillfälligt pausa den. Detta gäller även föreningarna på Sågen. Tillsvidare håller vi öppet på Sågen, om det skulle förändras informerar vi på klippan.se.

För föreningar

Ta gärna kontakt med Klippans kommun på kultur.fritid@klippan.se om ni tänker pausa er verksamhet eller ställa in evenemang så vi kan uppdatera även i våra kanaler.

Näringsliv

Nyhetsbrev till näringslivet

Näringslivsavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev flera gånger om året med de senaste nyheterna och aktuell information, bland annat om sådant som rör situationen med Covid-19.
Du kan prenumerera på nyhetsbreven genom att anmäla dig på denna sidan.

Evenemang och aktiviteter

Aktiviteter som ställs in

Efter skärpta råd från Folkhälsomyndigheten den 27 oktober har vi ytterligare anpassat vår verksamhet inom kultur och fritid.
  • Samtliga skolkonserter
  • Aktiviteterna arrangerade inom 4Fun och Kafe Sågen
  • I takt med att vi får information om inställda evenemang och aktiviteter uppdaterar vi vår evenemangskalender

Klippans kommun har, med tanke på folkhälsomyndighetens rekommendationer på maxantal 50 personer, valt att ha en restriktiv hållning för våra evenemang tills vidare.

Kommunens evenemang, anläggningar och lokaler

Efter skärpta råd från Folkhälsomyndigheten den 27 oktober har vi ytterligare anpassat vår verksamhet inom kultur och fritid.

Tillsvidare håller Klippans kommun de flesta av våra anläggningar för kultur och fritid öppna och tillgängliga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att vi ställer in arrangemang och verksamhet för riskgrupper. Vi har valt att ha en restriktiv hållning för våra evenemang tillsvidare.

Ett undantag är Sågenhuset som tillsvidare stänger dörrar och offentliga ytor. Föreningar är fortsatt aktiva i huset.

Om du har symptom eller känner dig sjuk ber vi dig att inte besöka våra verksamheter, för att undvika att smitta andra.

Detta är beskedet som vi har att lämna i nuläget, beroende på hur situationen utvecklas kan beslut komma att ändras snabbt. Vi uppdaterar klippan.se kontinuerligt i takt med att vi har ny information att ge.