Fortsatt blandad undervisning på Klippans gymnasieskolor till och med 1 april

Publicerad:

Utifrån situationen i Skåne och Klippan och utifrån rekommendationer och restriktioner från myndigheterna kommer undervisningen på Klippans gymnasieskolor att fortsätta bedrivas genom en kombination av både när- och distans/fjärrundervisning.

För gymnasieskolorna i Klippan gäller till om med den 1/4 om inget annat meddelas innan.

Våra tre gymnasieenheter har olika förutsättningar och påverkas olika av situationen gällande antalet elever på skolan, praktiska moment, lokalytor, elevförflyttningar, resande med kollektivtrafik mm. Därför kommer även åtgärderna vara olika.

Det är viktigt att ni följer och tar del av den information som respektive gymnasieskola kommunicerar via Skolportalen och andra kommunikationsvägar. Detta kommer att innebära att vissa årskurser och program i viss mån och vid vissa tidpunkter kommer att ha växelvis undervisning på plats respektive via distans-/fjärrundervisning.

För ditt/ert barns specifika upplägg, vänligen ta del av det anslag och information som respektive skola kommer att delge er. Dessa insatser kommer i ett första skede att gälla till och med 1/4 men kan med kort varsel komma att förändras!

Gymnasiesärskolan och Individuella programmen är undantagna från distans- /fjärrstudier och har all sin undervisning på plats om inte annat kommuniceras av respektive skolledning. 

Angående skolmat
Elever som har undervisning på skolan äter enligt schema/rutiner i respektive skolas skolmatsalar (se kommunikation från respektive skolenhet).

För de elever och de dagar som undervisningen bedrivs på distans gäller följande: Utifrån önskemål och möjlighet anmäls intresse för att hämta upp lunchpaket enligt anvisningar (se kommunikation från respektive skolenhet). Det är viktigt att exakt följa de rutiner för anmälan av intresse av lunchpaket och rutiner för avhämtning som kommuniceras ut.

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.