Golfklubben slår ett slag för naturen

Publicerad:

Arbete med att slå gräs på Ljungbyheds golfana

På Ljungbyheds golfklubb har medlemmarnas intresse för naturen lett fram till att de startat projektet Ljung-Bee-Hed där man utför naturvårdsinsatser för att gynna den biologiska mångfalden.

På Ljungbyheds golfklubb vill medlemmarna slå ett slag för naturen på golfbanan och startade ett spännande naturvårdsprojekt med det passande namnet Ljung-Bee-Hed. Det är ett LONA-finansierat projekt som går ut på att skydda, bevara, vårda, återställa och nyskapa värdefulla natur- och kulturmiljöer samt skapa goda miljöer för pollinerande och sandlevande insekter.

Klippans kommun har ansökt om pengar för naturvårdsinsatserna från naturvårdsverket och Ljungbyheds golfklubb utför det i samverkan med Annehem Fastighets AB som även är medfinansiärer.

Inom ett stort område som inkluderar golfbanan och delar av Ljungbyheds flygplats kommer medlemmarna utföra en rad naturvårdsinsatser som gynnar den biologiska mångfalden. Projektet pågår från 2021-2024.

Exempel på naturvårdsinsatser

Ängsmarker
För att gynna de så viktiga pollinerande insekterna är det viktigt att se till att det finns gott om blommande växter. Därför slår man gräset på golfbanans ängsruffar i juli till augusti, därefter samlas gräset in och tas därifrån. Detta ger plats för nya örter, gräs och blommor. Det finns även planer på att skapa nya ängsmarker genom att ta bort grässvålen på några utvalda platser och där efter plantera in ängsfröer.

Sandblottor
På några platser på golfbanan har man skapat sandblottor, alltså ytor där gräsvålen tagits bort så sandblandad jord blottats. Det gynnar vildbin och andra steklar som gräver bogångar där de lägger sina ägg. På sandblottorna återgår långsamt växtligheten och efter omkring tio år är de så gott som igenvuxna, då grävs det fram nya sandblottor.

Naturvårdsbränning utförs på Ljungbyheds golfbana.

Naturvårdsbränning
Naturvårdsbränning är en gammal skötselåtgärd för att förbättra betesvegetationen. Genom att bränna bort dött fjolårsgräs och oönskade vedväxter får fler växtsorter chans att gro. Det leder till en större variation av såväl växter, svamp och smådjur.

Medlemmar ur golfklubben har hjälp till att genomföra naturvårdsbränningar på Läderbackarna i centrala Klippan. Här kan du se en film på hur det gick till.

Här kan du se en film på hur naturvårdsbränning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

fårbete på Ljungbyheds golfbana.

Beteslandskap
Golfklubben har låtit inhägna ett fyra hektar stort område där får betar vilket hindrar att markerna växer igen och i stället återskapas det gamla beteslandskap. På området finns även äppelodlingar vars blommor kompenserar för betestrycket.

Hårginst växer på Ljungbyheds flygplats

Röjd och trimmad mark
Intill golfbanan ligger Ljungbyheds flygplats. På området finns en gammal eneskog som länge setts som en intressant plats ur flora- och faunaperspektiv. Rönneådalen Skånes Nordvästpassage och Klipppanbygdens Natur har varit med och inventerat området och då hittade man den sällsynta växten hårginst. Röjning och trimning av området gynnar arten men även andra växter som annars riskerar att försvinna om området växer igen. Under inventeringen noterades inte mindre än drygt 100 växtarter, ett 40-tal fågelarter och många olika arter av insekter och andra småkryp.

Lokala Naturvårdsinsatser, Lonas logotyp

LONA - Lokal Naturvårdsinsatser
LONA är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Kommuner ansöker om LONA-bidrag men det är olika lokala aktörer som utför projekten.

Här kan du läsa mer om LONA-projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster