Individ- och familjeomsorgens brukare är nöjda i Klippan

Publicerad:

Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga brukarundersökning har 91 % ansett sig vara mycket eller ganska nöjda med det stöd som erbjuds från socialtjänsten i Klippans kommun.

Under hösten 2018 deltog Individ- och familjeomsorgen i Klippans kommun för andra året i rad i Sveiges kommuner och landstings (SKL) brukarundersökning där avdelningens brukare haft möjlighet att besvara en enkät med frågor om verksamheten under en månads tid. Andelen brukare som tilldelats enkäten i samband med sitt besök inom individ- och familjeomsorgen och som har valt att besvara enkäten är 58 %. Av de som har svarat på enkätfrågan om hur nöjd vederbörande är med det stöd som erbjuds från socialtjänsten i Klippans kommun har 91 % ansett sig vara mycket eller ganska nöjda.

I den riksomfattande brukarundersökningen har i genomsnitt 85 % angivit att de är mycket eller ganska nöjda med det stöd som erbjuds genom socialtjänsten i deras kommun.

De enkätundersökningar som genomförs inom ramen för öppna jämförelser samt SKL: s brukarundersökningar används i Socialnämndens kvalitetsarbete för att identifiera styrkor att bygga vidare på samt områden inom verksamheten som behöver utvecklas.

Vill du veta mer om SKL:s brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorg så finns det information på SKL:s hemsida:

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningifo.11969.htmllänk till annan webbplats