Narkotikaförebyggande arbetet bland unga har gett resultat

Publicerad:

Bild på ett av gymnasieskolornas drogtest som visar ett negativt resultat.

Ett av drogtesten som används på gymnasieskolorna. Detta test visar ett negativt resultat och att det inte blivit manipulerat.

Siffror i folkhälsoenkäten som Region Skåne genomfört i Skånes kommuner under 2021 visar att narkotikaanvändningen bland unga i länet är lägst i Klippans kommun.

Klippans kommun arbetar aktivt med drogförebyggande åtgärder hela tiden, och arbetet bland unga i Klippan har gett positivt resultat då vi ser en minskning bland narkotikaanvändningen bland unga i kommunen.

Ett av våra förebyggande arbetssätt är drogtester på våra gymnasieskolor. Klippans kommun är en av ett tjugotal kommuner i landet som arbetar med drogtester i skolan för att förebygga användningen av droger samt kunna fånga upp och hjälpa de elever som brukar droger. Drogtesterna på våra gymnasieskolor är frivilliga och sker slumpvis. Eleverna får med sig en lapp hem till sina vårdnadshavare som får ge sitt godkännande till att skolan får ta drogtest på eleven.

Drogtesterna inleds med ett individuellt samtal mellan elev och skolsköterska eller kurator. I samtalet ställs frågor till eleven om relationen till alkohol, tobak och droger och de tittar även på elevens närvaro och erbjuder stöd om eleven vill. Frågorna ställs i en noga vald ordning för att samtalet ska flyta på och kännas tryggt. Polisen i lokalpolisområde Klippan tror att dessa tester spelat roll för den positiva utvecklingen.

En annan faktor som kan ha bidragit till resultatet är att kommunen jobbar med att kartlägga och ta reda på de bakomliggande faktorerna till att elever börjar bruka droger. Detta gör vi genom bland annat enkäter och samtal med eleverna för att kunna arbeta preventivt och för att kunna bilda oss en bra bild över hur eleverna i våra skolor mår.

- I fösta hand ska ungdomarna ha beröm för att de visar på mognad och fattar kloka beslut. Såklart handlar det också om vilken möjlighet unga får att fatta kloka beslut, så som exempelvis vilken kunskap de har och vilka villkor en som ung ställs inför. Kommunen behöver därför jobba med olika främjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. Det kan handla om drogtester i skolan, jobba mot psykisk ohälsa, stärka föräldrarollen, erbjuda fritidsaktiviteter, stärka barnrätten, ha en lyhörd socialtjänst, och så vidare, säger Sara Persson, folkhälsoutvecklare i Klippans kommun.

Bild på Sara Persson, folkhälsoutvecklare i Klippans kommun.

Sara Persson.

Kommunen måste också vara vaksam på andra siffror som kanske inte visar på samma positiva bild. I samma mätning ser vi exempelvis att narkotikabruket hos tjejer ökat i grundskolan och tjejerna har också gått om killarna i vissa frågeställningar, till exempel på frågan om de någonsin testat narkotika. Vi ser också en oroande tendens med att elever i årskurs 6 testat alkohol och tobak i högre utsträckning, även om det inte är på samma nivåer som vid mätningen 2012.

- Eftersom det är många faktorer som ligger bakom ett normbrytande beteende behöver vi också samverka med andra aktörer som Polisen, Regionen, civilsamhället, länsstyrelse, andra kommuner, med flera, säger Sara.

Klippans kommun antog i höstas en strategi för ett hållbart Klippan. I denna framgår det att arbetet med ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) ska prioriteras genom ett långsiktigt och kommungemensamt arbete.