Resultatet av SCBs Medborgarundersökning hösten 2017

Publicerad:

Klippans kommun tackar alla som tog sig tid att svara på medborgarundersökningen från SCB som skickades ut under hösten. Era åsikter är viktiga för oss för att vi ska få en bättre bild av vad vi behöver jobba vidare på för att förbättra våra verksamheter.

Höstens undersökning är den tjugofjärde medborgarundersökningen som SCB genomför. I år har 131 kommuner deltagit. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i Klippans kummun i åldrarna 18–84 år tillfrågades, och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

Medborgarundersökningen bygger på medborgarnas uppfattning och attityd till kommunen. Det är ingen brukarundersökning och vänder sig därmed inte till just de medborgare som har erfarenhet av en viss verksamhet.

 

Undersökningen delas in i tre delar där medborgare får berätta hur de ser på kommunen utifrån olika perspektiv. Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet som kommunen tagit del av.

Nöjd-Region-Index (NRI), Hur ser medborgarna på Klippans kommun som en plats att bo och leva på?
Klippans resultat är i nivå med snittet för riket.

Klippan har ett bättre resultat än riket för bostäder och kommersiellt utbud, men den sammantagna uppfattning av Klippan som en plats att bo och leva på dras ner av uppfattningen kring arbetsmöjligheter, utbildning och trygghet.
Män är mindre nöjda än kvinnor med att bo och leva i Klippan.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Hur ser medborgarna i Klippans kommun på kommunens verksamheter?
Männen är mest missnöjda med kommunens verksamheter.

De verksamheter där vi både har ett sämre resultat än vid undersökningen 2015 och för riket i år är; förskolan, grundskolan, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer samt kultur.

Nöjd-Inflytande-Index (NII), Hur ser medborgarna i Klippans kommun på sitt inflytande i kommunen?
Kvinnorna är mest nöjda med inflytandet i Klippan, och i denna del är omdömet bättre i samtliga kategorier jämfört med 2015 samt helt i nivå med riket.

Dvs. man upplever att kontakten med kommunen, möjligheten till inflytande och påverkan samt förtroendet för kommunen har ökat.

 

Ladda hem undersökningen
Ta del av hela undersökningen i rapporten från SCBPDF (pdf, 756 kB).
Du kan även ladda ner tabell och diagrambilaganPDF (pdf, 1.6 MB).


Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen nu och från 2010 och framåt är tillgängliga via www.scb.se/medborgarundersokningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 20 december kommer SCB att lägga ut kommunernas resultatrapporter på deras webbplats och resultaten kommer även att publiceras i Statistikdatabasen (SSD) under området Demokrati. http://www.statistikdatabasen.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I databasen finns resultat för de kommuner som deltagit i undersökningen från och med hösten 2010, vilket ger stora möjligheter till att lätt kunna jämföra resultaten med andra kommuner och över tid.