Socialnämnden lämnar Lex Sarah–anmälan

Publicerad:

Socialnämnden i Klippans kommun har lämnat in en Lex Sarah–anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan rör en händelse där ett barn som fått hemtjänstinsatser blivit fasthållen vid tandborstning. Händelsen anmäldes av en medarbetare och en intern utredning inleddes. Där framkom att avsikten från medarbetarna var att rengöra barnets tänder och att detta diskuterats i förväg med barnets vårdnadshavare.

Det är inte tillåtet att hålla fast brukare mot sin vilja och i de fall skyddsåtgärder/ frihetsbegränsande åtgärder sätts in vid vård och omsorg finns det flera steg som måste gås igenom innan ett sådant beslut fattas. Rutinen för detta förfarande har inte följts i det aktuella fallet och rutinen har inte heller varit känd i verksamheten där händelsen inträffat.

Den berörda personalgruppen informerades omedelbart om att fasthållning av brukare inte är tillåtet och detta följdes även upp vid ett senare tillfälle. Dialog har även förts med barnets vårdnadshavare.

Socialnämnden ser behov av en generell kompetenshöjning i sin verksamhet angående användandet av skyddsåtgärder/ frihetsbegränsande åtgärder.

Socialnämnden har det gångna året arbetat med att utveckla sitt kvalitetsledningssystem för att bland annat ge medarbetare på respektive enhet en bättre överblick över de styrdokument som hen ska ha kännedom om och arbeta enligt.