Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor 

Publicerad:

Vi börjar få ett stort antal elever och lärare som utifrån gällande lagstiftning/rekommendationer ska stanna hemma. Detta då familjemedlemmar är konstaterat smittade alternativt har tydliga symtom och väntar på provtagning som för närvarande tar tid.

Vi har som tidigare kommunicerats även enstaka fall av konstaterad Covid-infektion bland både elever och personal i dagsläget.

Vi vet inte hur detta kommer att utvecklas framöver och vi följer utveckling väldigt noga. Vi vill vara förberedda att med mycket kort varsel kunna ta lämpliga och väl avvägda beslut. Detta för att bedriva en så kvalitativ och Corona-säkrad undervisning som bara möjligt för våra elever, både på kort och lång sikt.

Vi kommer fortsätta att värna om, bedriva och upprätthålla en undervisning på skolan. Med hänsyn tagen till ökade möjligheter för social distansering och minskat resande med kollektivtrafiken.

Med anledning av detta har Klippans kommun tagit följande reviderade beslut
Detta beslut är en revidering av den information som gick ut den 3 november.

Det reviderade beslutet innebär att varje skolenhet utifrån sina specifika förutsättningar och behov med mycket kort varsel kan och får ändra upplägget på sin undervisning. Det kan innebära att delar av en skola, vissa program eller årskurser på ett snabbt och flexibelt sätt kan ställa om till distans-/fjärundervisning under en bestämd tidsperiod.

Om du är vårdnadshavare för en elev på gymnasieskolan kommer du få information från skolan ditt barn är elev på.

De insatser som beslutas om kommer att gälla under den tidsperiod som kommuniceras ut men kan med mycket kort varsel komma att förändras.

De dagar eleverna har sin undervisning på distans kommer ingen skollunch att erbjudas dessa elever (detta gäller tills annat beslutas), vilket vi beklagar. Men det är nödvändigt för att få önskad effekt av de beslut som tas för att glesa ut antalet elever på skolan samt resande i kollektivtrafiken. För de elever som är på skolan serveras lunch som idag enligt våra uppsatta rutiner.

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Vi värnar om allas hälsa – ta hand om er och var försiktiga, håll avstånd, tvätta och sprita händer och stanna hemma om ni känner minsta symtom samt testa er för Covid-19 snarast.