Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor 19/11

Publicerad:

På grund av rådande situation, den ökade smittspridning av Covid-19 samt de uppdaterade råd som Regering, Region Skåne och Folkhälsomyndigheten beslutat om har Klippans kommun tagit ett uppdaterat beslut angående undervisningen på våra gymnasieskolor. 

Våra tre gymnasieskolor har olika förutsättningar och påverkas olika av situationen gällande antalet elever på skolan, lokalytor, elevförflyttningar, resande med kollektivtrafik med mera. Därför kommer även åtgärderna vara olika.

Det är viktigt att ni följer och tar del av den information som respektive gymnasieskola kommunicerar via Skolportalen och andra kommunikationsvägar. Innebörden av det beslut som tagits är att vi i dagsläget i så stor utsträckning som möjligt ska försöka hålla kvar vid undervisning på plats i skolan. Men med hänsyn tagen till att ha ökad möjlighet för social distansering på våra skolor och minskat resande med kollektivtrafiken. Detta kommer att innebära att vissa årskurser och program i viss mån och vid vissa tidpunkter kommer att ha växelvis undervisning på plats respektive via distans-/fjärrundervisning.

För ditt/ert barns specifika upplägg, vänligen ta del av det anslag och information som respektive skola kommer att delge er. Detta beslut och dessa insatser gäller höstterminen ut men kan med kort varsel komma att förändras. Vi återkommer med ny uppdaterad information inför vårterminen 2021 eller om läget skulle förändras dessförinnan.

De dagar eleverna har sin undervisning på distans kommer ingen skollunch att erbjudas dessa elever (gäller under november månad eller tills annat beslutas), det beklagar vi. Men det är nödvändigt för att få önskad effekt av beslutet att glesa ut antalet elever på skolan samt resande i kollektivtrafiken. För de elever som är på skolan serveras lunch som idag enligt våra uppsatta rutiner.

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Vi värnar om allas hälsa – ta hand om er och var försiktiga, håll avstånd, tvätta och sprita händer och stanna hemma om ni känner minsta symtom samt testa er för Covid-19 om ni har symtom.