Vem får föreningsbidrag?

Publicerad:

Inom Klippans kommun finns det möjlighet för föreningar att söka och få föreningsbidrag för aktiviteter i sin verksamhet. Bidrag kan gå till de som på olika vis främjar aktiviteter för bland annat hälsa, idrott och kultur, och där man riktar sig till en bred målgrupp.

För föreningsbidrag uppmuntrar vi till en mångfald av verksamheter och aktiviteter som ger invånarna i Klippan en rik fritid. Men vi ger inte bidrag till aktiviteter eller verksamhet som har religiös eller politisk inriktning.

De senaste dagarna har det i sociala medier diskuterats kring föreningsbidrag från Klippans kommun, vår kultur- och fritidschef ger därför en bredare bild av vår riktning för föreningsbidrag.


Föreningsbidrag i Klippans kommun
Vi i kultur- och fritidsförvaltningen, som handlägger alla bidragsärenden innan de går upp för politiska beslut, vill här berätta på vilka grunder som man kan söka och få kommunalt stöd.

För att en förening ska kunna söka kommunalt bidrag krävs det att föreningen ansöker om att bli bidragsberättigad förening. En förening ska alltid vila på demokratins grunder och ska ha stadgar som visar hur föreningen är uppbyggd, hur den reglerar medlemskap, syfte med föreningen etc.

Innan kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om föreningen ska bli bidragsberättigad görs en granskning av föreningen och de inlämnade dokumenten för att se till att föreningens verksamhet faller inom ramen för det som kommunen kan ge bidrag för.

Bidragssystemet prioriterar olika målgrupper och verksamheter som t.ex. är verksamhet för barn och unga prioriterat oavsett om det handlar om idrott, kultur eller annan verksamhet.

Bidragssystemet sätter också gränser för vad som normalt inte kan vara bidragsberättigat och där ingår trossamfundens religiösa verksamhet eller politiska partiers verksamhet. I båda dessa fall får man statliga bidrag och kommuner betalar normalt inte ut bidrag.

Klippans kommun ger inte bidrag till religiös eller politisk verksamhet oavsett om medlen kommer från det kommunala eller statliga skatteuttaget.

Föreningar som är knutna till ett trossamfund på något sätt kan däremot söka bidrag för annan verksamhet som kommer föreningens medlemmar och Klippanborna tillgodo.

Till exempel så kan en förening vara knutet till ett trossamfund, och samtidigt hålla aktiviteter som uppfyller kriterierna för föreningsbidrag. Det kan vara fotbollsverksamhet för unga i Klippan eller generationsträffar tillsammans med pensionärsorganisationer. De kan då söka föreningsbidrag för de aktiviteterna, men har inte möjlighet att få bidrag gör sin religiösa inriktning eller arbete kring det.

Här har vi flera exempel på föreningar som anordnar musikarrangemang, läxhjälp för skolbarn eller sommarlovskul för barn. Verksamheter som arrangeras av föreningar som är knutna till olika trossamfund och kyrkor, bland annat Svenska kyrkan.

Och till sist, våra föreningsbidrag ska uppmuntra en mångfald av verksamheter och aktiviteter som ger invånarna i Klippan möjlighet till en rik fritid.

Mer information om föreningsbidrag i Klippans kommun

/Arne Amnér, kultur- och fritidschef, Klippans kommun