Gå till innehåll

Äldre

Klippans kommun arbetar för en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet, och med möjlighet för dig att bo kvar i det egna hemmet. Omsorgen bygger på dialog med dig som är äldre.

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig till oss på socialförvaltningen. Det kan till exempel vara att du behöver hjälp med vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad.

Inom äldreomsorgen i Klippans kommun ingår till exempel hemvård, trygghetslarm, matdistribution och boenden. Det stöd du beviljas är individuellt och beslut fattas av kommunens biståndshandläggare utifrån dina behov och din situation. Vanliga stödinsatser beskrivs nedan. Du kan också alltid vända dig till kommunens kundtjänst direkt med allmänna frågor eller en biståndshandläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Sjukhus, regionala- och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen ska tillsammans samverka för en trygg och säker hemgång för dig som legat på sjukhus. Det innebär att om du efter hemgång behöver stöd och hjälp med olika insatser, ska få detta om kartläggning påvisar att du har detta behov. Vad, var och av vem du kommer får stöd och hjälp av beror på insatserna.

Samverkan och samordning gällande stöd och hjälp efter utskrivning från sjukhuset kallas för SVU-processen (samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). SVU-processen genomförs i ett system som heter Mina planer. Det är sjukhuset som du befinner dig på som startar SVU-processen i Mina planer efter att du samtyckt till detta. Den regionala - och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen bevakar Mina planer för att skyndsamt kartlägga och bedömma behov av insatser tillsammans med sjukhuset. Insatser ska kunna sättas igång i samband med att du kommer hem. Vissa insatser bedöms inte behöva startas i anslutning till hemgången utan kan dröja, detta framgår i Mina planer. När besluten om insatser har fattats förs de in i ett ställningstagande i Mina planer. Detta ställningstagande ska du få ta del av så att du vet vilka insatser som du kommer få och när de kommer startas upp.

 • Du kan ringa via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00
 • Du kan skicka din ansökan/anmälan med post eller lämna in den till kundtjänst på kommunhuset
 • Du kan ansöka via kommunens e-tjänst genom att klicka på länken nedan

Ansökan om hemvård

Hemvård ska underlätta det dagliga livet för dig. Utifrån din ansökan är det biståndshandläggaren som bedömer vilka insatser som du har rätt till. I utredningen görs en individuell bedömning av dina behov. Varje ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt. Hur fort det går beror på om behovet är akut eller inte, samt vilken typ av behov, insats och omfattning det gäller.

Ansökan om vård- och omsorgsboende

Om ditt behov av vård och omsorg är så stort att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende (så kallat särskilt boende). När du ansöker om plats på vård- och omsorgsboende är det biståndshandläggaren som utreder dina behov. Varje ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt. Hur lång tid det tar innan du får ett beslut på din ansökan beror på omfattningen av din behovsutredningen.

 1. Du kan ta kontakt med socialtjänsten på flera sätt: telefon, e-post eller brev. Du kan också komma till kommunens Kundtjänst och berätta att du vill göra en ansökan. När du tagit kontakt med socialtjänsten registreras din ansökan, det kallas för att den aktualiseras.
 2. För att socialtjänsten ska kunna fatta beslut gällande din ansökan, öppnas en utredning. Besök med dig sker antingen i hemmet eller på socialförvaltningen. På besöket pratar handläggaren med dig kring vad du behöver stöd med. Du får ha med vem du vill på mötet.
 3. När handläggaren har träffat dig, sammanställs informationen skriftligt i ett beslutsunderlag och handläggaren fattar ett beslut kring den hjälp du har rätt till enligt socialtjänstlagen. Beslutet kan både vara att du får den hjälp du ansökt om eller att du får avslag på din ansökan.
 4. Om du har beviljats stöd från socialförvaltningen är handläggaren ansvarig för uppföljning av ditt stöd. Det betyder att handläggaren regelbundet träffar dig för att höra hur stödet fungerar. Uppföljningen kan se olika ut beroende på vilket stöd du har beviljats.
 5. Om du får ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Du behöver lämna din överklagan inom tre veckor sedan du fick del av beslutet. I din överklagan skriver du hur du vill att beslutet ska ändras och varför du vill att det ska ändras. Du lämnar din överklagan till din handläggare som i sin tur skickar den vidare till domstol i det fall handläggaren bedömer att beslutet inte ska ändras.

Du kan ta kontakt med din handläggare om du vill ha ytterligare
information kring hur ditt ärende hanteras.

Inom de närmsta tio åren står Sveriges välfärd inför en utmaning. Antalet personer över 80 år beräknas öka med 49 procent medan antalet personer i yrkesverksam ålder endast beräknas öka med fyra procent.

Därför behöver landets kommuner satsa på nya och smarta arbetssätt. Vårt stöd och våra tjänster ska främja delaktighet, hälsa och självständighet för äldre personer.

Uitfrån dessa utmaningar och målet vi vill nå har Klippans kommun tagit fram en handlingsplan för äldre.

I arbetet med framtagningen av handlingsplanen har vi genomfört sju olika workshops där olika intressegrupper deltagit, både från Klippans kommun och exempelvis representationer bland anhöriga, ideella organisationer och andra myndigheter.

Vårt arbete och workshopsen har utgått ifrån sex strategiska områden som tagits fram i rapporten Leva livet ut av Sveriges kommuner och regioner. Dessa är:

 1. Skapa långsiktig och hållbar kompetensförsörjning
 2. Nyttja möjligheterna med digitalisering och välfärdsteknik
 3. Utveckla samhällsplaneringen och fler alternativ för boende
 4. Stärk delaktighet i samhällslivet genom partnerskap med civilsamhället
 5. Utveckla styrning och ledning för effektiv resursanvändning
 6. Arbeta för en kunskapsbaserad, säker och jämlik hälsa, vård och omsorg

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024