Gå till innehåll

Äldrestrategi

Inom de närmsta tio åren står Sveriges välfärd inför en utmaning. Antalet personer över 80 år beräknas öka med 49 procent medan antalet personer i yrkesverksam ålder endast beräknas öka med fyra procent. 

Därför behöver landets kommuner satsa på nya och smarta arbetssätt. Vårt stöd och våra tjänster ska främja delaktighet, hälsa och självständighet för äldre personer.

Uitfrån dessa utmaningar och målet vi vill nå har Klippans kommun startat upp arbetet med att ta fram en äldrestrategi.

Som ett steg i arbetet kommer vi genomföra sju olika workshops där olika intressegrupper deltar, både från Klippans kommun och exempelvis representationer bland anhöriga, ideella organisationer och andra myndigheter.

Vårt arbete med äldrestrategin och workshopsen vi genomför kommer utgå ifrån sex strategiska områden som tagits fram i rapporten Leva livet ut av Sveriges kommuner och regioner. Dessa är:

  1. Skapa långsiktig och hållbar kompetensförsörjning
  2. Nyttja möjligheterna med digitalisering och välfärdsteknik
  3. Utveckla samhällsplaneringen och fler alternativ för boende
  4. Stärk delaktighet i samhällslivet genom partnerskap med civilsamhället
  5. Utveckla styrning och ledning för effektiv resursanvändning
  6. Arbeta för en kunskapsbaserad, säker och jämlik hälsa, vård och omsorg

Äldrestrategin beräknas vara färdig i början av 2024.

Den 3 mars genomfördes den första workshopen inom projektet för att ta fram en äldrestrategi. Temat för workshopen var: Arbeta för en kunskapsbaserad, säker och jämlik hälsa, vård och omsorg. Med på workshopen var bland andra fackliga representanter, chefer och medarbetare från kommunen, föreningar som SPF och PRO, Pensionärsrådet samt anhöriga.

Den första workshopen var indelad i stegen nuläge, önskat läge framåt, identifiera hinder samt resurser. Dessa diskussioner bakades sedan samman för att komma fram till aktiviteter, insatser och åtgärder som behöver göras för att uppnå en god, säker och kunskapsbaserad vård och omsorg för kommunens äldre invånare.

I nuläget lyfte deltagarna bland annat låg kontinuitet, resursbrist, låg delaktighet bland anhöriga samt att anhöriga går på resurskraft. Det önskade läget framåt var bland annat en ökad samverkan mellan olika aktörer, mindre oro bland äldre samt hemvård utifrån brukarens perspektiv.

- När vi tillsammans identifierade vilka hinder som finns så lyftes bland annat att förväntningarna inte alltid stämmer överens mellan brukaren och personalen, berättar Fitore Sallova, projektledare för framtagandet av äldrestrategin. Vi pratade också om att det finns utmaningar med brist på personal och att vi behöver öka kunskapsnivån.

Starka resurser i sammanhanget är bland andra anhöriga, pensionärsföreningar, välfärdsteknik och engagemanget som finna för frågorna.

- Baserat på allt som kom fram under workshopen så ser vi att det är viktigt att vi gör oss själva mer tillgängliga, säger Fitore. Detta bland annat genom att bjuda in skolor, föreningar och allmänheten till våra boenden. Likaså ska vi jobba med kompetensutveckling och ha bra stödfunktioner i vår organisation.

- Nu ska vi också titta på att anordna temakvällar för seniorer samt att ordna fler aktiviteter för de som har hemvård.

Nästa workshop i arbetet med äldrestrategin kommer att vara det förebyggande arbetet.

Arbetet med kommunens äldrestrategi tog ännu ett steg med workshopen kunskapsbaserad, säker och jämlik vård och omsorg. Fokus låg på det förebyggande och främjande arbetet och på plats för att diskutera detta var bland annat representanter från högskolan Kristianstad, vårdcentralerna i Klippans kommun och personal från psykiatrin i Region Skåne. Precis som vid den tidigare workshopen var även medarbetare i Klippans kommun på plats så väl som representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt förtroendevalda.

Under workshoppen diskuterade grupperna på vilket sätt vi arbetar förebyggande idag och hur vi vill arbeta i framtiden.

- Vi hade besök av en professor från Högskolan i Kristianstad som bland annat pratade om ett projekt kring preventiva hembesök där man med ett besök hos brukaren kunde fylla flera funktioner, berättar projektledare Fitore Sallova. Detta har visat sig ha positiva effekter hos brukarna.

Grupperna skulle först identifiera nuläget där det bland annat lyftes att kunskaperna kring hur man arbetar med kost och träning behövde öka. Även kunskaperna inom psykisk ohälsa behöver öka och det behövs fler aktiviteter för äldre.
- Det finns aktiviteter men de behöver bli mer välbesökta, berättar Fitore. Vi behöver bli bättre på att nå ut och att lyfta aktiviteterna. Grupperna diskuterade även att kunskaperna inom psykisk ohälsa behöver utvecklas.

Ett önskat läge identifierade grupperna bland annat som att vi blir bättre på att nå äldregrupper med psykosocial ohälsa.
- Vi behöver också bli bättre på att sy ihop olika projekt och satsningar för att komplettera varandra på ett bra sätt, säger Fitore.

Likaså sågs en önskad om ett ökat preventivt arbete, att personal ska kunna öka sin kompetens och jobba mer med de grundläggande arbetsuppgifterna.

Hinder för att nå det önskade läget identifierades bland andra som att verksamheter och organisationer står för långt ifrån varandra, rätt personal behöver rekryteras samt att resurser saknas. På vissa håll behöver såväl arbetsmoral som kompetens och kunskap ökas.

- När det kom till praktiska aktiviteter så pratade vi bland annat om att kartlägga det som redan finns i kommunen, berättar Fitore. Vår samverkan behöver öka generellt och vi behöver veta om vad andra gör.

- Vi ska se individen i vårt arbete och även lyfta anhöriga som en viktig resurs i vårt arbete.

Under workshop 2 för äldrestrategin låg fokus på hur vi kan använda digitalisering och välfärdsteknik för att utveckla våra arbetssätt, vårt stöd och våra tjänster till äldre personer.

- Övergripande under hela workshopen var att vi såg ett behov av en inventering av den digitala kompetensen hos såväl invånare som hos medarbetarna som arbetar med äldre personer, berättar projektledare Fitore Sallova. Vi behöver också titta på vad vår målgrupp tycker och tänker om digitala lösningar och verktyg.

- Det finns massor med spännande och innovativa satsningar inom digitalisering och teknik men vi får aldrig glömma det viktigaste av allt, de sociala insatserna och den mänskliga kontakten. Verktygen som digitaliseringen kan ge ska snarare underlätta för medarbetarna att öka de bitarna än att fokuset ska ligga just på verktygen.

Precis som under tidigare workshops så lyftes behovet av en ökad samverkan, både inom kommunen och med andra aktörer.

- Ett genomgående tema vi ser för alla ämnen vi pratar om inom projektet att ta fram äldrestrategin är att statusen för vård- och omsorgsyrkena behöver öka, berättar Fitore. Detta är såklart en utmaning för hela samhället men vi behöver se till vad vi kan göra här i Klippans kommun.

- Ett annat problem vi ser i hela samhället är att det finns en oro för digitala lösningar. Det lyfts ofta i media om olika bedrägerier och att folk blir lurade att exempelvis använda sitt Bank-Id. Detta är också viktigt att ta med i beräkningen när vi utvecklar framåt.

Att hitta och rekrytera personal är den svenska välfärdens största utmaning de kommande åren. Det kommer inte finnas tillräckligt mycket personal för att fylla rekryteringsbehovet. Klippans kommun behöver därför arbeta med en långsiktig strategi för en hållbar kompetensförsörjning. Detta är en viktig del av vår äldrestrategi och var fokus för workshop 3 i framtagandet.

Positivt är att vi har många som söker tjänster som undersköterska och till våra sommarjobb. Vi har en utmaning i att gymnasieelever inte söker sig till vård- och omsorgsprogrammet här utan väljer i stället att studera i andra kommuner.

- Vi har bra handledare här i kommunen, berättar projektledare Fitore Sallova. Det är avgörande för att nya kollegor ska känna sig välkomna till sin nya arbetsplats och ökar sannolikheten att de vill stanna, det är något vi måste hålla fast vid och fortsätta bygga på.

Att ha arbetsplatser där personalen känner sig uppskattade och där gruppsamhörigheten är stark är viktigt. Likaså att personalen får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

- Vi ska aldrig underskatta vikten av teambuilding och att personalen ska känna sig uppskattade på sin arbetsplats, säger Fitore.

Precis som vid tidigare workshops så lyfts behovet av samverkan, exempelvis med andra kommuner och Region Skåne men även inom vår egen kommun.

- Vi får inte alltid till den interna samverkan, berättar Fitore. Detta kan bero på verksamheter i stuprör eller att samverkan är beroende av enskilda personer och att det sedan rinner ut i sanden när hen slutar. Här måste vi bli bättre.

- Vikten av att ta in olika perspektiv och dra nytta av varandras kunskap ser vi även i själva projektet med att ta fram äldrestrategin, säger Fitore. Att vi har möjlighet att samarbeta med forskare från tre olika lärosäten är stort och ger oss både information och inspiration i vårt arbete.

Att förändringar behövs för att vi ska kunna lösa kompetensförsörjningen är alla överens om. Då är det viktigt att vi också har förutsättningarna för att hålla ut genom processen.

- Vi måste ha ett helhetstänk där vi ser möjligheterna, berättar Fitore. Vi måste också hålla ut och följa upp arbetet under vägen.

- Något vi också måste ta med oss är vikten av att marknadsföra oss, både yrkena som sådana och oss som kommun, avslutar Fitore. Det finns mycket vi kan göra, bland annat att bjuda in för att visa upp våra verksamheter på ett bättre sätt.

Fokus för den fjärde workshopen i arbetet för att ta fram en äldrestrategin var hur den fysiska planeringen av vår miljö ser ut samt hur vi kan lösa behovet av bostäder för dagens och morgondagen äldre.

På plats för att berätta mer om planeringen av vår fysiska miljö var kommunens plan- och byggavdelning. De delade med sig kring planerna och programmen för kommunens utveckling framåt.

- Ämnet väckte många tankar och spännande diskussioner, berättar Fitore Sallova, projektledare för äldrestrategin. Allt ifrån att vi behöver se över behovet av bänkar och rollatorvänliga promenadstråk till att vi i Klippans kommun behöver bli bättre på den interna samverkan för att säkerställa att vi lyfter alla perspektiv.

Frågan om aktiviteter för äldre var också en del av diskussionerna. Grupperna var överens om att det finns relativt många aktiviteter men att de till viss del är riktade till en specifik grupp eller att vi har svårt att nå ut med information kring dem till en äldre målgrupp. Ett område som kommer fortsätta att diskuteras framöver, både internt i kommunens verksamheter och med andra aktörer.

- När det kom till bostadsfrågan så pratade vi en hel del om trygghetsboenden, säger Fitore. Det togs bland annat upp att det idag inte finns trygghetsboenden i Ljungbyhed eller Östra Ljungby. Om en person önskar bo i ett trygghetsboende så är det centrala Klippan som gäller, vilket såklart är ett problem för den som vill bo kvar i sin by.

- En intressant tanke som också kom upp var att titta på om det är en god idé att arrangera frivilliga informationsmöten för personer när de exempelvis fyller 60, berättar Fitore. Där hade vi kunnat berätta mer om vilket stöd som en äldre person får från kommunen och andra frågor som är bra att känna till.

Samverkan var verkligen ordet för dagen under workshop 5 i arbetet med att ta fram äldrestrategin. På plats för att diskutera frågan kring delaktighet var föreningar som hembygdsförening och Klippans musikkår, pensionärsföreningar, Svenska kyrkan, politiker och tjänstepersoner från olika förvaltningar.

- Något som vi har sett kontinuerligt genom workshoparna vi gjort är att det görs så många bra saker i vår kommun, berättar Fitore Sallova, projektledare för äldrestrategin. Men för alla aktiviteter och bra initiativ så når vi inte ända fram. Detta beror såklart på flera olika anledningar, men en viktig aspekt är att vi inte samverkar på den nivå vi borde och kan göra.

Flera av de deltagande berättade om en utmaning med att engagemang för samverkan och samordning ofta är knutet till en enskild person som har tagit sig an uppgiften på grund av intresse.

- Vi har sällan personer med ett formaliserat uppdrag att jobba för samordning och samverkan, fortsätter Fitore. Det är något som vi ska titta vidare på i kommunen.

Vidare så lyftes också frågor rörande utmaningen för äldre personer att ta sig till aktiviteter, särskilt om de är på annan plats i kommunen, om de inte själva kör bil eller kollektivtrafiken passar.
- Av självklara skäl så finns det fler aktiviteter i Klippans tätort än i andra delar av kommunen, säger Fitore. Här finns fler lokaler, större deltagarunderlag och så vidare. Men det är en utmaning att personer som bor i andra delar av kommunen inte kan ta del av dem. Detta är ytterligare ett väldigt tydligt exempel på en fråga där vi måste fortsätta och fördjupa samverkan mellan kommun och civilsamhället.

Den sjätte och sista workshopen i arbetet för att ta fram kommunens äldrestrategi är genomförd. Nu väntar sammanställning av alla kloka tankar och bra idéer samt beslut på ledningsnivå om hur arbetet ska tas vidare.

Temat för workshop 6 var ”Utveckla styrning och ledning för effektiv resursanvändning”. Deltagarnas uppgift var att tänka till och diskutera kring bland annat fördelning av resurser och uppföljning samt hur ledning och styrning behöver möjliggöra nytänkande och innovation.

Fitore Sallova från Klippans kommun är projektledare för äldrestrategin och deltog i vanlig ordning i den avslutande workshopen.
- Jag har lyft det tidigare, men det tåls att säga igen – bredden av deltagare och deras kunskap och engagemang har gjort att vi verkligen har ett väldigt bra underlag för arbetet framåt, berättar Fitore.

Vissa teman har setts återkommande i alla sju workshopsen, bland annat behovet av att lyfta vård- och omsorgsyrkena, att se till individens behov och önskemål samt att lyfta interna kompetenser.

Även behov av forum och samverkan som verkligen tas omhand om inte rinner ut i sanden har varit ett ämne i flera av diskussionerna under våren. Likaså behovet av att se över hur vi kommunicerar med de äldre målgrupperna och hur samsynen ser ut i vår egen organisation.

- Vad vi också har berört mycket under workshopsens är att det görs mycket bra i Klippans kommun, men att vi inte alltid lyckas nå ut med det hela vägen, säger Fitore.

Under workshop 6 så var det såklart svårt att inte se till utmaningen med det ekonomiska läget när det kommer till arbete med utveckling.
- Men ett utmanande läge ger oss också möjlighet att vara kreativa, berättar Fitore. Grupperna lyfte bland annat vikten av att ha modet att plocka bort saker och tryckte återigen på vikten av samverkan och samarbete, både inom Klippans kommun och med civilsamhälle, näringsliv och kringliggande kommuner.

Nästa steg för äldrestrategin är nu att projektgruppen sammanställer allt material som kommit in. Detta lämnas sedan över till kommundirektören och ledningsgruppen som beslutar om hur arbetet ska tas vidare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2023