Gå till innehåll

Hemvård

Om du behöver stöd och hjälp för att klara dig själv i hemmet kan du få hemvård.

Hemvård omfattar både omvårdnad, omsorg och service. Omvårdnad och omsorg kallas de insatser som hjälper dig att klara din dagliga livsföring. Exempel på personlig omvårdnad är hjälp med hygien, toalettbesök och dusch. Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet.

Service är praktiska tjänster som utförs i ditt hem. Exempel på service är städning och tvätt. Du kan även få hjälp med apoteksärende och med att beställa matvaror.

När du har fått ett beslut av biståndshandläggaren gällande insatser, stöd och hjälp ska du välja den utförare genom ett kundval som du vill ska utföra dina insatser.

Ansök om hemvård

När du vill ansöka om hemvård kan du kontakta kommunens biståndshandläggare eller vår kundtjänst på telefon 0435-280 00.
Du kan också använda e-tjänsten Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Omvårdnadsinsatser

Detta kan du få hjälp med:

 • Stöd med den personliga hygienen
 • Stöd till aktiviteter av olika slag
 • Stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
 • Tillsynsbesök under dygnet
 • Besöka en dagverksamhet
 • Matdistribution

Omvårdnad erbjuds just nu endast från den kommunala hemtjänsten.

Serviceinsatser

Detta kan du få hjälp med:

 • Tvättning
 • Inköp
 • Städning

Serviceinsatser erbjuds av privata utförare och den kommunala hemvården. Du kan göra ett kundval och själv bestämma vem du vill ska utföra serviceinsatserna.

Alla som har hemvård i form av personlig omvårdnad eller serviceinsatser har också rätt till en individuell genomförandeplan. Planen ger en samlad bild av vilka insatser som ska genomföras och hur de ska utföras för att du så långt som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv. Kommunen arbetar för att genomförandeplanen upprättas inom två veckor efter det att din hemvård har påbörjats. Kommunen ansvarar även för att planen följs upp. Du, och eventuellt dina närstående, deltar i upprättandet av genomförandeplanen och ger oss den information vi behöver. Hemvården har börjat arbeta med att kontaktpersonen upprättar den Livsberättelse tillsammans med dig.

Du har möjlighet att ibland förändra insatserna som finns beskrivna i genomförandeplanen inom den beviljade tiden. Du ska meddela oss om behovet av någon insats förändras på lång sikt.

När du beviljas hemvård i form av personlig omvårdnad får du en kontaktman som är en person i personalgruppen som har till uppgift att ha en god kontakt med dig och dina närstående. Kommunen tillser att du får en kontaktman inom två veckor från det att du fått beslut om hemvård i form av personlig omvårdnad.

Har du frågor kring hemvården?

När du vill kontakta hemvården vänder du dig till kommunens kundtjänst och berättar var du bor och vad ditt ärende gäller, så kopplas du till rätt person.

Kontakta oss:

 • ring kundtjänst 0435-280 00
 • maila social@klippan.se
 • skicka brev till Socialförvaltningen, 264 80 Klippan

Klippans kommun tillämpar kundval i hemvården enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att du som har ett beslut från en biståndshandläggare om hemvård har möjlighet att välja vem som ska utföra dina insatser, kommunal eller privat utförare som har godkänts av kommunen. Oavsett om du väljer kommunal eller privat hemtjänst för serviceinsatser betalar du samma avgifter.

Klippans kommuns ansvar

 • Ansvarar för all hemvård som utförs i Klippans kommun
 • Beviljar hemvård
 • Sätter upp krav för utförarna
 • Kontrollerar att kraven uppfylls

Du kan välja privat utförare för serviceinsatser så som:

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp

Så här väljer du

Du som beviljats hemvård för första gången gör ditt val av utförare i samband med biståndsbeslutet. Du kan när som helst välja en annan utförare. Ta kontakt med din biståndshandläggare via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller använd vår e-tjänst Hemvård - val och omval av utförare.

Vi har påbörjat arbetet med att minutstyrningen i hemvården tas bort.

Grundkompetensen för att anställas som undersköterska inom hemvården:
- Ha minst godkänt enligt Skolverkets yrkespaket från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen motsvarar 1500 poäng.
-Vid godkänd utbildning där man erhållit titeln undersköterska före utbildning på 1500 poäng infördes, har arbetsgivaren har möjlighet att göra kvalificerade individuella bedömningar.
- Har samt bibehåller den kunskap som krävs för att kunna ta emot följande delegeringar: Överlämna läkemedel, insulinbehandling, subcutana injektioner i förfylld spruta och sondmatning via Mic-Key eller PEG.
- Innehar B-körkort

För att uppfylla kravet på skyddad yrkestitel undersköterska, som trädde i kraft 1 juli 2023, arbetar vi med kompetensutbildningar och handlingsplaner för att alla medarbetare ska uppfylla kraven som ställts.

Organisation

I hemvården arbetar ca 110 tillsvidare anställda undersköterskor.

Hemvården är indelad i fyra geografiska områden:

 • Hemvård Klippan 1
 • Hemvård Klippan 2
 • Hemvård Ljungbyhed
 • Hemvård öst

Språkmöjligheter

Vi arbetar med språkombud och har medarbetare som är utbildade till språkombud. De har uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Vid anställning ska du ha språkkunskaper i svenska där du har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva den svenska som används i vården.

Vår målsättning är att du som har hemvård så långt det är möjligt ska få besök av samma personer från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du att få träffa ett större antal personer, där personalen arbetar på liknande sätt, med utgångspunkt ifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig.

För att du ska kunna känna trygghet i ditt hem ska personalen legitimera sig när de kommer till dig. Målsättningen är att personalen har den grundkompetens som krävs för att utföra insatserna i ditt hem.

Om du inte tycker att vi håller vad som utlovats kan du berätta om dina synpunkter eller klagomål. Kommunen kommer att undersöka vad som har hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Kontakta i första hand enhetschefen som ansvarar för hemvården i ditt område med dina synpunkter eller klagomål.

Kontakta oss:

Vi finns tillgängliga för dig som är beviljad insatser och bor i ordinärt boende.

Kontakt

Hemvård Klippan 1: 0435-282 98

Hemvård Klippan 2: 0435-282 97

Hemvård Öst: 0435-288 63

Hemvård Ljungbyhed: 0435-287 17

Övriga ärenden dagtid

För övriga ärenden är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00

Kontakt kvällstid

Under kvällstid 15:00-22:00 ringer du det hemvårdsområde som du tillhör. Du kommer att få tala in ett meddelande på en telefonsvarare till personal på ditt område. Vi ringer tillbaka senast dagen efter.

Kontakt nattid - klockan 22:00-07:00

Om du har trygghetslarm

Behöver du få kontakt med personal på natten ska du i första hand använda ditt trygghetslarm.

Om du inte har trygghetslarm

Om du inte har ett trygghetslarm och ärendet inte kan vänta tills morgonen efter kan du ringa korttidsenheten. De hänvisar ditt ärende till ditt hemvårdsområde till nästkommande dag. Kortvården: 0435-288 92

Om du behöver akut hjälp från polis, ambulans, räddningstjänst ska du ringa 112

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2024