Gå till innehåll

Anhörigstöd

Anhörigstöd är tillgängligt för dig i Klippans kommun, som vårdar/har stor omsorg om någon som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller annat hinder inte klarar sin vardag.

Att hjälpa någon känns ofta meningsfullt, men kan också innebära begränsade möjligheter att behålla egna intressen och sociala kontakter. Anhöriga är viktiga och gör en betydelsefull insats, och ibland kan du som anhörig behöva eget stöd. Behovet av stöd kan se olika ut. Det är viktigt att hjälpen anpassas efter dina behov. Du kan behöva råd och information eller behöva vara för dig själv och vila utan ansvar.

Kontakta Klippans kommmuns anhörigrådgivare för

  • Information om vilka rättigheter du har till stöd, vilka möjligheter
    det finns att få stöd och villkoren för att få stöd
  • Enskilt samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation
  • Råd och stöd i anhörigfrågor
  • Hembesök
  • Att delta i anhöriggrupp
  • Att delta på föreläsningar och utbildningar

Kontakten med anhörigrådgivaren är kostnadsfri och dokumenteras inte.
Anhörigrådgivaren har tystnadsplikt.

Du kan nå anhörigrådgivare via Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller e-post till kommun@klippan.se.

Du som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder kan ansöka om avlösning i hemmet.

Genom avlösning i hemmet kan du som anhörig få tid och utrymme för egna aktiviteter, återhämtning och andra relationer.

Avlösning i hemmet beviljas när omvårdnadsbehovet är av sådan omfattning att punktinsatser såsom tillsyn inte är tillräckliga. Beviljas avgiftsfritt maximalt 22 timmar per kalendermånad. Kan beviljas ytterligare timmar vid individuell bedömning vilket då är belagt med en avgift enligt gällande taxa. Insatsen är behovsbedömd och antalet timmar prövas av biståndshandläggare enligt en skälig levnadsnivå.

Familjepedagoger har stödsamtal med föräldrar till funktionshindrade barn eller stödjer de föräldrar som har själva en funktionshinder med utgångspunkt från barnet. Föräldrautbildning enligt Active Parenting erbjuds enskilt eller i grupp i mån av efterfrågan.

Stöd till barn och unga som har föräldrar eller syskon med missbruk, psykisk ohälsa eller funktionshinder.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.

Det finns olika former av insatser för att avlasta anhöriga, dels insatser i hemmet men också insatser utanför hemmet i form av exempelvis avlösning i hemmet, dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller en tids avlastning på den kommunala kortvården.

Bedömningen av vilken form av avlastning som ska ges är individuell och utgår från en bedömning om skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen.

Ansökan sker till Klippans kommun. En handläggare kommer utreda din ansökan. Du kan kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller använda vår e-tjänst Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024