Gå till innehåll

Ansöka om hjälp

Klippans kommun arbetar för en god och säker omsorg byggd på livskvalitet. Du som behöver stöd och hjälp från kommunen kan ansöka om bistånd. Hjälpen man kan få kallas för insatser.

Det finns många olika sorters insatser, till exempel hemvård, trygghetslarm eller boende på ett särskilt boende. Andra insatser kan vara försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd), stöd i föräldrarollen, personlig assistans, daglig verksamhet eller boendestöd.

Om du känner dig osäker på om du vill ansöka om stöd kan du ringa till Klippans kommuns enheten för barn, unga och familj för att rådfråga. I din kontakt med oss är det viktigt att du är tydlig med om du frågar om råd eller om du vill göra en ansökan.

När du har gjort en ansökan gör Klippans kommun alltid en utredning enligt Socialtjänstlagen

 • Du kan ringa via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00
 • Du kan skicka din ansökan/anmälan med post eller lämna in den till kundtjänst på kommunhuset
 • Du kan ansöka via kommunens e-tjänst genom att klicka på länken nedan

Socialförvaltningen erbjuder en mängd stöd i olika former. Stödet baseras på din problematik och ditt behov.

Aktualisering

Du kan ta kontakt med socialtjänsten på flera sätt: telefon, e-post eller brev. Du kan också komma till kommunens Kundtjänst och berätta att du vill göra en ansökan. När du tagit kontakt med socialtjänsten registreras din ansökan, det kallas för att den aktualiseras. Det är bara du själv som kan söka om bistånd till dig själv. Du kan ta stöd av en anhörig men du behöver själv godkänna ansökan. Om du har god man eller förvaltare kan de i vissa fall ansöka om insats för dig.

 • Du kan ringa via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00
 • Du kan skicka in din ansökan/anmälan med post till Socialförvaltningen,
  264 80 Klippan
 • Du kan lämna din ansökan/anmälan till kundtjänst på kommunhuset
 • Du kan ansöka via vår e-tjänst genom att klicka på länken nedan

Utredning

Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av kommunens handläggare. För att socialtjänsten ska kunna fatta beslut gällande din ansökan, öppnas en utredning. Besök med dig sker antingen i
hemmet eller på socialförvaltningen. På besöket pratar
handläggaren med dig kring vad du behöver stöd med. Du får
ha med vem du vill på mötet.

Beslut

När handläggaren har träffat dig, sammanställs informationen
skriftligt i ett beslutsunderlag och handläggaren fattar ett
beslut kring den hjälp du har rätt till enligt socialtjänstlagen.
Beslutet kan både vara att du får den hjälp du ansökt om eller
att du får avslag på din ansökan.

Uppföljning

Om du har beviljats stöd från socialförvaltningen är
handläggaren ansvarig för uppföljning av ditt stöd. Det
betyder att handläggaren regelbundet träffar dig för att höra
hur stödet fungerar. Uppföljningen kan se olika ut beroende
på vilket stöd du har beviljats.

Överklagan

Om du får ett avslag på din ansökan kan du överklaga
beslutet. Du behöver lämna din överklagan inom tre veckor
sedan du fick del av beslutet. I din överklagan skriver du hur
du vill att beslutet ska ändras och varför du vill att det ska
ändras. Du lämnar din överklagan till din handläggare som i sin
tur skickar den vidare till domstol i det fall handläggaren
bedömer att beslutet inte ska ändras.

Du kan ta kontakt med din handläggare om du vill ha ytterligare information kring hur ditt ärende hanteras

Handläggningstiden är olika beroende på vilken typ av insats du söker och hur mycket kompletterande information handläggaren behöver för att fatta beslut.

För att handläggaren ska kunna fatta ett beslut kan hen komma att begära in olika handlinga. Handlingarna kan exempelvis vara läkarintyg eller bedömning gällande den allmändagliga livsföringen (ADL-bedömning). Det är alltid den som ansöker som har ansvar att lämna in de handlingar som handläggaren behöver för att kunna fatta beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut, oavsett om du blir beviljad sökt stöd eller inte.

Om din ansökan blir beviljad så kommer du bli kontaktad av kommunen för planering om när ditt stöd ska påbörjas.

I samband med att ditt stöd startar upp skrivs en genomförandeplan tillsammans med dig, utifrån det beslut du fått. I genomförandeplanen har du möjlighet att uttrycka hur stödet ska ges och hur du ska vara delaktig i stödet.

Sjukhus, regionala- och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen ska tillsammans samverka för en trygg och säker hemgång för dig som legat på sjukhus. Det innebär att om du efter hemgång behöver stöd och hjälp med olika insatser, ska få detta om kartläggning påvisar att du har detta behov. Vad, var och av vem du kommer får stöd och hjälp av beror på insatserna.

Samverkan och samordning gällande stöd och hjälp efter utskrivning från sjukhuset kallas för SVU-processen (samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). SVU-processen genomförs i ett system som heter Mina planer. Det är sjukhuset som du befinner dig på som startar SVU-processen i Mina planer efter att du samtyckt till detta. Den regionala - och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen bevakar Mina planer för att skyndsamt kartlägga och bedömma behov av insatser tillsammans med sjukhuset. Insatser ska kunna sättas igång i samband med att du kommer hem. Vissa insatser bedöms inte behöva startas i anslutning till hemgången utan kan dröja, detta framgår i Mina planer. När besluten om insatser har fattats förs de in i ett ställningstagande i Mina planer. Detta ställningstagande ska du få ta del av så att du vet vilka insatser som du kommer få och när de kommer startas upp.

När du vistats på sjukhus kan du ha olika stödbehov. Dessa ges bland annat av kommunen i form av insatser i hemvården eller via kommunal primärvård.

Stöd som kan erhållas av kommunen

Kommunen bedömer vilka insatser du kan få som stöd utifrån kartläggning och inhämtning av information.

 • olika insatser i form av service exempelvis städ, inköp, tvätt
 • olika insatser gällande din personliga omvårdnad
 • olika insatser för att ge dig trygghet exempelvis trygghetslarm
 • olika sociala insatser
 • rehabilterande och habiliterande insatser i vardagen med stöd av omvårdnadspersonal
 • rehabiliterande och habiliterande insatser med stör av fysioterapeut och arbetsterapeut.
 • förskrivning av hjälpmedel som stöd i vardagen för att skapa struktur och att påminnas, vid balansproblematik eller för andra fysiska hinder
 • hälso- och sjukvård gällande medicinska- omvårdnadinsatser som utförs i den kommunala primärvården

Vill du förändra ett befintligt biståndsbeslut och behöver fler insatser eller vill avsäga dig vissa insatser:

 • Skicka in din ansökan/anmälan/avsägelse beviljad hjälp med post till Socialförvaltningen, 264 80 Klippan
 • Lämna din ansökan/anmälan/avsägelse beviljad hjälp till kundtjänst på kommunhuset
 • Ansök via vår e-tjänst genom att klicka på någon av länkarna nedan

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Du behöver överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din handläggare. Om du inte själv klarar av att skriva ner din överklagan, kan din handläggare hjälpa dig.

Om handläggaren beslutar att ändra ditt beslut efter din överklagan, meddelas du om detta. I annat fall skickas din överklagan till Förvaltningsrätten. Kommunen kan inte påverka Förvaltningsrättens handläggningstider.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024