Gå till innehåll

Barnrättsarbetet i Klippans kommun

Barnkonventionen är lag i Sverige. Målet med barnkonventionen är att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att alltid bli behandlade med respekt och ha möjlighet att komma till tals.

I Klippans kommun finns barnrättsstrateger, som har i uppdrag att arbeta förebyggande i frågor som rör barnets rätt.

Barnrättsstrategernas uppdrag:

 • Träffas regelbundet
 • Planerar aktiviteter som syftar till att rusta organisationen kunskapsmässigt
 • Är behjälpliga med att diskutera barnrättsfrågor
 • Fungera som ett stöd i verksamheterna
 • Har också en viss kontrollerande funktion avseende barnrättsfrågor
 • Utformar och deltar i kommungemensamma aktiviteter, på uppdrag av kommunens ledningsgrupp

 • Vi lyfter information om barnrättsarbetet och barnrätt på kommunens intranät och till kommunens chefer
 • Vi lyfter barnrättsperspektivet i alla forum vi deltar i
 • Vi har utbildat personal i i ”Barnkonventionen-från teori till praktik”. Erbjudit förtroendevalda politiker en utbildning med barnrättsjurist. Samt utbildat strateg och utvald personal i barnkonsekvensanalys
 • Vi arrangerar årligen Tusentals lyktor, en ljusmanifestation för att i det offentliga rummet uppmärksamma barnkonventionen och den internationella barnrättsdagen. I samband med att barnen pyntar lyktorna så pratar bland annat pedagogerna om barnkonventionen. Även lite äldre barn brukar ha aktiviteter under manifestationen
 • Klippan deltar i ett metodutvecklingsprojekt för att stärka förutsättningarna för barn med funktionsnedsättningar att bli lyssnade på och få möjlighet att uttrycka sina åsikter i beslut och andra åtgärder som rör barnet. I arbetet samverkar kommunen med lokala FUB
 • Klippans kommun deltar i det regionala samverkansforumet Barnrättsforum Skåne.
 • Arbete med att ta fram handlingsplan som innefattar plan för struktur för uppföljning pågår. Arbete med att ta fram stödmaterial/rutin för att göra barnkonsekvensanalys är på gång
 • Checklista med stödmaterial för hållbarhetsfrågor. Syftet är att samla hållbarhetsperspektiven för bättre överblick och därmed minska ”perspektivträngslen”.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023