Gå till innehåll

Barnrättsarbetet i Klippans kommun

I Klippan är barnrättsperspektivet ett område som många verksamheter arbetat med länge. Barnkonventionen har funnits i 30 år och är lag i Sverige. Målet med barnkonventionen är att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att alltid bli behandlade med respekt och ha möjlighet att komma till tals.

Här hittar du information om olika former av stöd och verksamheter i kommunen som riktar sig till barn, unga och familjer. Du kan alltid kontakta socialförvaltningens mottagning, som hjälper dig vidare om du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig. Du kan själv söka hjälp åt dig, din familj och ditt/dina barn.

Förebyggande och främjande arbete

Som en del i arbetet har kommunen ett antal barnrättsstrateger. Barnrättsstrategerna fungerar som ett nätverk och träffas för regelbundna möten. Nätverket planerar aktiviteter som syftar till att rusta organisationen kunskapsmässigt och är behjälpliga med att diskutera barnrättsfrågor och fungera som ett stöd. Strategerna har också en kontrollerande funktion. Våra förvaltningar har ansvar för att barnrättsarbetet lever och kommunens ledningsgrupp äger frågor om kommungemensamma aktiviteter.

Arbetet med barnkonventionen är viktigt för oss i Klippan. Vi har genomfört en del aktiviteter och utbildningar genom åren och arbetar kontinuerligt med frågor som rör barns rättigheter.

Så här arbetar Klippans kommunen för barns rättigheter

 • Vi lyfter information om barnrättsarbetet och barnrätt på kommunens intranät och till kommunens chefer.
 • Vi har utbildat personal i Klippans kommun i ”Barnkonventionen-från teori till praktik”. Erbjudit förtroendevalda politiker en utbildning med barnrättsjurist. Samt utbildat strateg och utvald personal i barnkonsekvensanalys.
 • Genomfört en enkät LUPP, Lokal ungdomspolitisk enkät, som besvaras av alla i årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet. Enkäten är omfattande och ger kommunen en bra bild över hur eleverna i våra skolor mår.
 • Arrangerar årligen Tusentals lyktor, en ljusmanifestation för att i det offentliga rummet uppmärksamma barnkonventionen och den internationella barnrättsdagen. I samband med att barnen pyntar lyktorna så pratar bland annat pedagogerna om barnkonventionen. Även lite äldre barn brukar ha aktiviteter under manifestationen.
 • Klippan har av länsstyrelsen valts ut som en av fyra skånska pilotkommuner att delta i ett metodutvecklingsprojekt där målet med projektet är att stärka förutsättningarna för barn med funktionsnedsättningar att bli lyssnade på och få möjlighet att uttrycka sina åsikter i beslut och andra åtgärder som rör barnet. I arbetet samverkar kommunen med lokala FUB.
 • Klippans kommun har med personal i en regionala samverkan som kallas Barnrättsforum Skåne. Vår roll är att representera små och mellanstora kommuner. Här deltar också bland annat Skånes kommuner, Rädda barnen, Lunds universitet, Länsstyrelsen, SKR, bris samt idrottsrörelsen RF-SISU Skåne.
 • Arbete med at ta fram handlingsplan som innefattar plan för struktur för uppföljning pågår.
 • Arbete med at ta fram stödmaterial/rutin för att göra barnkonsekvensanalys är på gång.
 • Kommunen jobbar med att inrätta en form av ungdomsråd. Barn- och utbildningsförvaltningen leder det arbetet.
 • Checklista med stödmaterial för hållbarhetsfrågor – Kommunlednings stabsfunktion jobbar med att ta fram en typ av checklista som stöd till verksamheterna. Syftet är att samla hållbarhetsperspektiven för bättre överblick och därmed minska ”perspektivträngslen”. Barnrättsperspektivet lyfts under social hållbarhet.
 • Arbete pågår med att koppla rättighets- och hållbarhetsfrågor till kommunens ärendehanteringssystem. Det innebär i praktiken att vi då på ett systematiskt sätt får med barnperspektivet i exempelvis tjänsteskrivelser som ligger till grund för politiska beslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2022