Gå till innehåll

Vårdnad, boende & umgänge

Vid en separation där paret som separerar har gemensamma barn så behöver frågorna om vårdnat, boende och umgänge lösas. Detta kan ske på olika sätt.

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad om barn, umgänge med barn och barns boende genom avtal, som godkänns av socialnämnden/familjerätten.

Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att om inte avtalet följs kan det verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnad om barn, umgänge med barn och barns boende kan någon av dem lämna en stämningsansökan i frågan till tingsrätten för att tingsrätten i föräldrarnas ställe ska fatta beslut.

Tingsrätten kan ge familjerätten möjlighet att yttra sig genom att begära en utredning som ska mynna ut i en bedömning/förslag om vad som är till det enskilda barnets bästa i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. I avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i frågan kan tingsrätten fatta ett tillfälligt, interimistiskt beslut. Tingsrätten grundar sig då bland annat på uppgifter som kommit fram i ett snabbyttrande från familjerätten. Om föräldrarna kommer överens efter det att stämningsansökan lämnats till tingsrätten, kan de återkalla ärendet från tingsrätten.

Utredningen utförs på uppdrag av domstol för att domstolen ska få beslutsunderlag i frågan. I Klippan handläggs dessa utredningar av socialsekreterare på familjerätten.
Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen skall därför fokuseras på barnet och dess behov.

Utredningen inleds ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök.
Utredningen fortsätter sedan med: Samtal med föräldrarna, hembesök hos vardera föräldern när barnet är där, samtal med barnet, samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet (till exempel barnomsorg och skola), eventuellt samtal med sambo, registerutdrag ur social- och belastningsregistret.

Utredningen ska belysa:

  • Föräldrarnas förmåga att se barnets behov efter en separation eller skilsmässa samt deras förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.
  • Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet samt förmåga att förstå barnets känslor och behov.
  • Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov, bland annat barnets behov av skydd, fysisk och psykisk omvårdnad.
  • Barnets inställning och eventuella viljeinriktningar.

Innan utredningen översändes till domstol tar föräldrarna del av den i sin helhet och ges tillfälle att lämna synpunkter på materialet. Eventuella synpunkter skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Några viktiga saker att känna till:

  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.
  • Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens.
  • Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2022