Gå till innehåll

Boende för dig som behöver stöd

Klippans kommun erbjuder boenden för dig som behöver stöd i vardagen, oavsett om det är under en kortare period eller under resten av ditt liv.

Bostad med särskild service för vuxna

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd med bostad enligt lagen om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Boende med särskild service är till för dig som är vuxen, under 65 år som på grund av din funktionsnedsättning behöver stöd för att klara din vardag.

Bostad med särskild service
Du hyr av socialtjänsten genom ett andrahandskontrakt och det är ditt privata hem. Du möblerar själv din bostad och ansvarar för hemförsäkring samt övriga kostnader i bostaden. Personalen arbetar med stöd utifrån dina behov för att möjliggöra och tillvarata dina egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

Gruppbostad

Gruppbostad är avsedd för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov och har personal dygnet runt. Våra gruppbostäder har 4-7 platser och kan beskrivas som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Servicebostad kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad, mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. I insatsen servicebostad ingår personalstöd utifrån var och ens individuella behov.

Demensboende är till för dig som har en demensdiagnos och inte kan få den vård och omvårdnad du behöver i ditt hem. För att beviljas plats på ett demensboende ska du ha stora behov av omsorg dygnet runt och ha en diagnostiserad demenssjukdom. På ett demensboende bor du i egen lägenhet och det finns undersköterskor tillgängliga dygnet runt.

En korttidsvistelse kan vara i ett korttidshem eller i en stödfamilj. Där bor barn och ungdomar under kortare perioder, till exempel några dagar per månad eller några veckor under sommaren.

Korttidsboende är till för dig som utifrån medicinska, rehabiliterande och/eller sociala skäl, inte kan få ditt behov av vård och omsorg tillgodosett i ditt egna hem. Korttidsboende beviljas bara under kortare perioder.

Vård- och omsorgsboende är till för dig som inte kan få den vård och omvårdnad du behöver i ditt hem. För att beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende ska du ha stora behov av omsorg dygnet runt. På ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet och det finns undersköterskor tillgängliga dygnet runt. Det finns fyra kommunala och ett privat vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Om du inte själv har möjlighet att lösa din boendesituation eller har svårt att hitta någonstans att bo kan du få stöd och hjälp.

Det är alltid främst ditt egna ansvar att lösa din egen boendesituation. Klippans kommun har inte möjlighet att hitta permanenta boendelösningar till kommunens invånare. Läs mer om vilket stöd kommunen kan ge dig som saknar bostad

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 maj 2023