Gå till innehåll

Folkhälsan

Kommunens folkhälsoarbete utgår från ledorden "Här bor och mår vi bra". Folkhälsa omfattar en befolknings hälsotillstånd och hälsan i olika grupper. 

Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa. Folkhälsoarbetet ska förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för en god hälsa, vilket kräver långsiktighet. Särskilt viktigt är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.

Folkhälsopolitiska mål

Sedan 2018 arbetar Sverige för att nå de nationella målen för folkhälsa. Målen är antagna av Sveriges riksdag. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsopolitikens åtta målområden:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  • Inkomster och försörjningsmöjligheter
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet
  • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsoarbetet i Klippans kommun

I Klippans kommun är folkhälsoarbetet en del av vårt övergripande arbete med hållbarhet och hållbar utveckling inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Klippans kommun har också en folkhälsoutvecklare som arbetar med frågorna.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023