Gå till innehåll

Stöd enligt LSS

Här kan du läsa vad som ingår inom ramen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Klicka på önskad kategori för att läsa mer.

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas i hemmet hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Du som har en psykisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruk kan få boendestöd om du behöver hjälp för att klara vardagen.

Boendestöd är till för dig som behöver stöd och hjälp i din vardag, både i och utanför hemmet. Stödet innebär att en person kommer hem till dig och stöttar dig i praktiska vardagssysslor som du tycker är svårt att göra själv. Stödet är individuellt och utformas på olika sätt efter dina behov. Syftet är att du ska utveckla din förmåga att klara vardagen och vardagliga situationer på egen hand. Boendestödjarna arbetar för att du ska utvecklas personligt och socialt.

Klippan har boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning: gruppbostad och servicebostad. Boendeformerna är uppdelade utifrån hur stort behovet av tillsyn och omvårdnad är.

Daglig verksamhet vänder sig till dig med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar dig. Du kan besöka en daglig verksamhet för att få sysselsättning på olika sätt.

Denna insats är till för barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hos föräldrarna. Barnet kan då bo hos en annan familj, så kallat familjehem.

En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. På så sätt får du ett större socialt nätverk och större möjlighet att komma ut på aktiviteter. När och var ni träffas och vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans.

Ibland behöver barn med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under skollov till ungdomar som är över 12 år.

Korttidsvistele innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj eller på ett korttidsboende.

Ledsagarservice innebär att en ledsagare följer med dig på fritidsaktiviteter utanför hemmet. Hen kan stödja och hjälpa dig med praktiska saker. Det kan handla om att följa med på promenad, biobesök, konserter, gå på stan och liknande. Ledsagarservice beviljas ett antal timmar varje månad.

Personlig assistans är ett stöd till dig med en funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp stora delar av dygnet. De personliga assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att sköta hygien, påklädning, äta och kommunicera med andra. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis Klippans kommun eller ett privat företag. Läs mer om personlig assistans.

Ansökan

Du måste själv ansöka om stöd och service enligt LSS. Om du är under 15 år eller saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan du ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare för att göra en ansökan.

Du kan ansöka om insatserna genom att fylla i blanketten LSS - Ansökan om insatser. Blanketten skickas till Klippans kommun, Socialförvaltningen, 264 80 Klippan. Du kan också ringa till kommunen, 0435-280 00, och be om att få prata med en LSS-handläggare

LSS-insatser är generellt kostnadsfria men med några undantag.
Om du har korttidstillsyn eller bor på korttidsboende betalar du för måltider.

Hyresgäster i bostad med särskild service enligt LSS tecknar ett andrahandskontrakt och betalar därmed sin egen hyra. Du som väljer att köpa din mat av kommunen betalar en kostavgift till ditt boende.

Läs mer om avgifter för stöd och service enligt LSS här.

Om du har beviljats stöd och service enligt LSS har du rätt att begära en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän. Du kan kontakta din LSS-handläggare som hjälper dig att göra en sådan plan. Denna plan ersätter inte eventuella andra handlingsplaner hos de olika huvudmännen.

  • Först bedömer en handläggare i Klippans kommun om du tillhör någon av grupperna/personkretsarna som har rätt till stöd enligt LSS.
  • Om du tillhör någon av personkretsarna utreder handläggaren din situation och dina behov.
  • Handläggaren beslutar om du har rätt till de insatser som du har ansökt om (en del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt).

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Du behöver överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din handläggare. Om du inte själv klarar av att skriva ner din överklagan, kan din handläggare hjälpa dig.

Om handläggaren beslutar att ändra ditt beslut efter din överklagan, meddelas du om detta. I annat fall skickas din överklagan till Förvaltningsrätten. Kommunen kan inte påverka Förvaltningsrättens handläggningstider.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023