Gå till innehåll

Dödsfall & begravning

När någon avlider måste den avlidne personens ekonomi redovisas i en bouppteckning som skickas till Skatteverket. Den kan göras privat av den som har god kännedom om boet eller genom att anlita en jurist via exempelvis bank eller begravningsbyrå. 

Bouppteckning eller dödsboanmälan

I vissa fall kan Klippans kommun, efter ansökan från dödsboet, hjälpa till att göra en förenklad bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

Du som är dödsbodelägare ansvarar tillsammans med övriga dödsbodelägare för att förvalta den dödes egendom och i övrigt sköta dödsboet tills det avvecklats.

Förutsättningar för en dödsboanmälan:

  • Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.
  • Samtliga dödsbodelägare ska vara överens om att en dödsboanmälan ska göras.
  • Tillgångarna, inklusive eventuell andel i makes/makas giftorättsgods, ska vara så små att det maximalt finns 5000 kr kvar när begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet har räknats samman.
  • Det får inte finnas fast egendom så som fastigheter eller tomträtt i dödsboet, varken i Sverige eller utomlands.
  • Dödsboets ekonomiska situation får inte kräva omfattande utredning.
  • Värderingen av tillgångarna får inte heller vara så komplicerad att omfattande efterforskningar krävs.
  • Testamenten, äktenskapsförord och efterarv kan ibland vara ett hinder för en dödsboanmälan. Vid tveksamheter, eller då nödvändiga handlingar inte lämnas in, kan en ansökan avslås.

Så ansöker du om en dödsboanmälan

En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet. Kontakta kommunens dödsbohandläggaren så snart som möjligt men senast en månad efter dödsfallet. Du når dödsbohandläggare via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Ibland görs hembesök i den avlidnes bostad och anhöriga får därför inte göra sig av med bostaden eller avlägsna saker från den innan dödsbohandläggaren kontaktats.

Ansökan om dödsboanmälan görs på en särskild blankett som du kan få genom kontakt med dödsbohandläggaren. Till ansökan ska en del dokumentation bifogas, i regel samma dokumentation som behövs för en bouppteckning. Du som ansöker om en dödsboanmälan ansvarar för att lämna in den dokumentation som dödsbohandläggaren behöver. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska normalt båda makars ekonomi redovisas i ansökan.

Om handläggaren efter utredning bedömer att det kan göras en dödsboanmälan, upprättas en sådan och skickas till Skatteverket för inregistrering.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden inklusive kostnad för gravsten, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunens socialnämnd.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med högst ett halvt prisbasbelopp. Eventuellt ekonomiskt bistånd minskas med de tillgångar som finns i dödsboet. Bohaget och tillgångar som exempelvis bil, båt eller husvagn ingår som tillgångar i dödsboet. Det ekonomiska biståndet beviljas mot återkrav, vilket innebär att det ekonomiska biståndet ska återbetalas, helt eller delvis, om det efter biståndsutbetalningen tillkommer tillgångar i dödsboet, till exempel genom skatteåterbäring eller försäkringar. Ansökan om ekonomiskt bistånd behandlas när bouppteckning eller dödsboanmälan är klar.

Enligt socialtjänstlagen är makar och sambor försörjningsskyldiga för varandra. Det innebär att om den ena parten saknar betalningsförmåga, ska i första hand den andra parten betala. Detta gäller även begravningskostnad. Först när det är visat att båda parter saknar betalningsförmåga, inträder rätten till bistånd.

Det är endast dödsbodelägare som kan ansöka om ekonomiskt bistånd för dödsboets räkning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022