Gå till innehåll

Missbruk, beroende, våld & socialpsykiatri

Klippans kommun erbjuder stöd för dig som har missbruk- eller beroendeproblematik. Du kan också få stöd om du är anhörig till någon med missbruk eller beroende.

Gällande missbruk och beroende ansvarar socialtjänsten för stöd vid osund alkoholkonsumtion, användning av droger och narkotika samt problematiskt spel om pengar. Du som vill bryta en kriminell livsstil eller få stöd att leva ett liv fritt från våld kan kontakta oss. Detsamma gäller om du behöver stöd i din vardag till följd av psykisk ohälsa. Vi finns här för att ge dig råd och stöd när du behöver och det är ditt behov som styr vilka insatser som kan bli aktuella.

Samtliga insatser via socialtjänsten är baserade på frivillighet men vi utreder även behov av stöd enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), vilket är tvångsvård i statlig regi. För att vård enligt LVM ska vara aktuellt krävs att alla möjligheter till frivilliga insatser har övervägts och bedömts vara otillräckliga. När en anmälan med oro för någons användning av alkohol eller droger inkommer till socialtjänsten så görs alltid en bedömning om det är aktuellt att bereda vård enligt LVM.

Om du eller någon i din närhet överkonsumerar förskrivna läkemedel som är narkotikaklassade ska du vända dig till den som skrivit ut dina receptbelagda läkemedel.

Om du eller någon i din närhet har suicidtankar eller planer för suicid så ska du vända dig till hälso- och sjukvård. Vid uttalad suicidhandling eller misstänkt suicidförsök ska du omedelbart kontakta 112.

Socialtjänsten kan bland annat ge stöd i form av

  • Motivationssamtal
  • Rådgivning
  • Vägledning mot fortsatta behandlingsinsatser
  • Individuella behandlande samtal via kommunala öppenvården
  • Gruppverksamhet
  • Individuellt stöd i vardagen
  • Externa placeringar

Är du orolig för en vuxen som far illa?

Du har möjlighet att ringa till socialförvaltningen för att få råd och stöd om hur du kan gå vidare. Du kan vara anonym, men då är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller uppgifter som kan härledas till dig.

Du kan också lämna en orosanmälan, muntligt eller skriftligt. Socialsekreterare kommer därefter att söka kontakt med den vuxna person som du uttryckt oro för och göra en förhandsbedömning. Viktigt att lämna tillräckliga personuppgifter för att personen ska kunna identifieras.

Du når Mottagningen för Vuxna myndighet via kommunens kundtjänst.

Våld i nära relationer

Är du rädd för någon i din närhet eller har frågor om ilska, kontroll och våldsamt beteende? Riskerar du att skada någon i din närhet eller är osäker på om ditt beteende är okej?

Här kan du läsa mer om våld i nära relation, människohandel och sex mot ersättning och vilket stöd vi kan erbjuda dig.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2023