Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Avgiftshandläggare
0435-280 00 telefontid 10.00-12.00

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Kommunen har rätt att ta ut avgift för de insatser som du blir beviljad av en biståndshandläggare eller genom hemsjukvården. Du betalar bl.a. avgift för hemtjänst- och serviceinsatser, matdistribution, trygghetslarm, korttidsplats, hemsjukvård och för service- och omvårdnad på särskilt boende. Avgiften tas ut för beviljad tid och baseras på de schablontider som finns för respektive insats. Priset för insatserna läggs samman, så att du under en månad aldrig betalar mer än det lagstadgade högkostnadsskyddet, ofta kallat maxtaxan. 2022 är maxtaxan 2170 kr för dig som bor i ordinärt boende och i särskilt boende (vård- och omsorgsboende).

Det finns insatser som inte ingår i maxtaxan och därför alltid debiteras enligt taxa. Det gäller all kost (inklusive sondmat och näringsdryck), hyror samt hämtning/rengöring av hjälpmedel.

Inkomstförfrågan och avgiftsutrymme
När du blir beviljad hjälp via kommunen får du möjlighet att lämna en inkomstförfrågan. Då gör avgiftshandläggaren en individuell beräkning av din maxavgift baserad på din boendekostnad och din förväntade inkomst för de kommande tolv månaderna. Vi utgår från din inkomst och reserverar pengar till din boendekostnad och till dina levnadskostnader (det så kallade minimibeloppet). Det som sedan återstår av din inkomst utgör ditt avgiftsutrymme. Om du är gift läggs båda makars inkomster samman, och hälften av den gemensamma inkomsten anses vara varje makas andel.

Om ditt framräknade avgiftsutrymme är högre än maxtaxan betalar du högsta avgift (2170 kr), men om ditt avgiftsutrymme är lägre än maxtaxan betalar du högst den summan som vi beräknat ditt avgiftsutrymme till. Du debiteras bara för de insatser du är beviljad även om din maxavgift fastställts till ett högre belopp. Om du inte vill lämna inkomstuppgifter, fastställs din maxavgift till det högsta beloppet. En årlig inkomstförfrågan skickas ut i början på året för att säkerställa att vi har aktuella uppgifter. Om dina inkomst- eller boendeförhållanden ändras under året, är du skyldig att informera handläggaren om detta omedelbart.

Blanketten för inkomstförfrågan hittar du bland e-tjänster, se nedan. Du kan också kontakta avgiftshandläggaren.

Avgiftsbeslut
Hur mycket du ska betala för den hjälp du är beviljad, framgår av ditt avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet skickas ut i samband med din faktura och visar hur avgiftshandläggaren har räknat och hur mycket du ska betala. Om avgifterna eller dina hjälpinsatser förändras, eller om vi får in nya uppgifter om din inkomst eller boendekostnad, fattas ett nytt avgiftsbeslut.

Minimibelopp och förhöjt minimibelopp
Minimibeloppet som du ska ha kvar för att täcka dina levnadskostnader, är ett fastställt schablonbelopp. Det ska täcka livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, dagstidning och telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd samt läkemedel. Om du har merkostnader för någon av ovanstående poster, eller för god man/förvaltare, på mer än 200 kronor per månad under minst sex månader per år, kan du ansöka om utökat minimibelopp. En ansökningsblankett kan fås via avgiftshandläggaren.

Fakturor och betalning
Alla avgifter debiteras i efterskott. Den faktura som du får i början av månaden gäller alltså den hjälp du fick den gångna månaden. Förutom med bankgiro, går det bra att betala med autogiro eller e-faktura. En autogiroblankett kan du få via avgiftshandläggaren eller ekonomikontoret. Du anmäler dig till e-faktura direkt i din internetbank.

Om du har frågor kring avgifter och inkomstförfrågan eller om du upptäcker felaktigheter på din faktura, ska du ta kontakt med avgiftshandläggaren.

Du kan ha rätt till bostadstillägg
Vi rekommenderar alla att ansöka om bostadstillägg. Om du är pensionär ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, annars ansöker du hos Försäkringskassan. Du kan ansöka om bostadstillägg även om du äger den bostad som du bor i. Pensionsmyndigheten ändrar den 1 januari 2022 reglerna för bostadstillägg vilket gör att fler pensionärer nu kan få bostadstillägg och beloppet som du får kan bli högre.

Gällande taxa för 2022
Insatser markerade med asterisk (*) ingår i maxtaxan

Avgifter i ordinärt boende
- Trygghetslarm, 261 kronor per månad*
- Hemtjänst, 303 kronor per timme*
- Matdistribution (beställning + leverans), 676 kronor per månad*
- Matdistribution (kost), 52 kronor per portion
- Kost dagverksamhet, 64 kronor per portion
- Fika dagverksamhet, 104 kronor per månad
- Fallförebyggande fixartjänst, kostnadsfritt

Avgifter på kortvården
- Omvårdnad, 72 kronor per dygn*
- Kost, 110 kronor per dygn

Avgifter i vård- och omsorgsboende
- Service och omvårdnad, 2170 kronor per månad*
- Kost, 3302 kronor per månad

Avgifter hemsjukvård, inklusive rehab
- Hemsjukvård månadsavgift, 313 kronor per månad*
- Näringsdryck, 9 kronor per förpackning
- Sondmat, 3302 kronor per månad
- Rehabbesök, 313 kronor per månad (om du inte redan debiteras månadsavgift)*
-Hämtning/rengöring av hjälpmedel, 272 kronor per tillfälle
- Höftpaket, 300 kronor som engångskostnad
- Restvärde hjälpmedel vid oaktsamt handhavande debiteras enligt Medelpunktens beräkningar

Avgifter inom LSS
- Kost korttidstillsyn/-vistelse enligt LSS, 79 kronor per heldag, 40 kronor per halvdag och 21 kronor per dag för endast frukost
- Kost i bostad med särskild service, 1800 kronor per månad för delkost, 2400 kronor per månad för helkost

Här kan du se vår AvgiftsbroschyrPDF (pdf, 598.3 kB)