Frågor och svar om flyktingmottagandet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Hur arbetar Klippans kommun med att informera kommuninvånarna?
Klippans kommun har ett löpande informationsarbete och vi gör vårt bästa för att informera så fort som möjligt. När det behövs kommer information via Klippans kommuns hemsida och Facebook-sida. Vi har inte alltid möjlighet att svara på frågor på exempelvis Facebook utanför kontorstid och ibland kan det dröja när information måste inhämtas från politiker eller tjänstepersoner som inte arbetar med just kommunikation.

Varför informerar inte kommunen allmänheten när ett boende för människor på flykt öppnar/planeras att öppna i en byggnad som ägs av en privatperson eller ett företag?
Det finns inget speciellt bygglovsförfarande för asylboende eller andra boenden för nyanlända. Bygglovsansökan prövas på precis samma sätt som för andra verksamheter som rör boende.

Vad är ett HVB-boende?
HVB står för Hem för vård och boende. I praktiken fungerar det ungefär som ett internat där ungdomar bor permanent medan de går i skolan. På boendet finns personal dygnet runt som stöttar och hjälper ungdomarna att integreras i det svenska samhället. I Klippans kommun finns ett HVB-boende på Rickmansgården.

Hur arbetar kommunen med att erbjuda bostäder för personer som anvisas hit?
Som kommun har vi dels ett ansvar för socialt utsatta Klippanbor av olika slag oavsett etnisk tillhörighet, dels för de kommunplacerade flyktingarna. Alla kommuninvånare har samma rätt till stöd utifrån gällande lagstiftning och rätten prövas på ett likvärdigt sätt oavsett hur länge någon har bott i kommunen eller i Sverige.

Nämnas kan i detta sammanhang att trots att nyanlända har rätt till hjälp avseende bosättning så hittar de flesta som lämnar ett asylboende bostad på egen hand.

Hur fördelas ansvaret mellan kommunen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen?
Migrationsverket ansvarar för att göra asylutredningar. Migrationsverket ansvarar också för uppehälle och boende för de asylsökande under asyltiden om de inte kan ordna detta på egen hand.

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanlända vuxnas integration eller etablering på arbetsmarknaden.

Kommunen ansvarar för stöd och boende för ensamkommande barn under asyltiden fram tills de är 18, sedan måste den ansvariga socialsekreteraren fatta beslut om ungdomen är i behov av fortsatt stöd. Som längst kan stöd ges tills ungdomen gått ut gymnasiet och efter 21 års ålder måste ungdomen klara sig själv.

Kommunen ansvarar för att erbjuda förskoleplats och skolgång för asylsökande barn mellan 3-18 år. Samma kötid till förskola gäller som för andra barn. Barn med uppehållstillstånd har skolplikt precis som andra barn.

Kommunen ansvarar också för att ta emot nyanlända vuxna och barnfamiljer via anvisning sedan den 1/3 2016. Anvisning till kommun sker om individen får uppehållstillstånd i Sverige och inte kan ordna en bostad själv.

Vad innebär det att kommunen efter den 1/3 2016 är skyldiga att ta emot nyanlända efter anvisning?
Efter att den så kallade bosättningslagen trätt i kraft behövde Klippans kommun under 2016 ta emot 40 personer via anvisning till kommunen. Under 2017 ska Klippans kommun ta emot 37 personer.

Klippans kommun ska erbjuda dessa personer en bostad, svenskastudier genom SFI och samhällsorientering. Barnen ska börja i skolan inom en månad.

Arbetsförmedlingen står för deras försörjning de första två åren och ska arbeta tillsammans med kommunen och andra samhällsaktörer för att personerna ska hitta ett arbete så snart som möjligt.

Klippans kommun har också ansvar för ensamkommande barn som anvisas till kommunen.

Hur belastar skyldigheten att erbjuda boende till ensamkommande barn kommunens ekonomi?
För att finansiera verksamheten med mottagande av flyktingar, skolgång, tolk med mera, får kommunen bidrag från Migrationsverket, andra kostnader återsöks från Migrationsverket.

Planeras det fler boenden i kommunens egen regi?
Ett boende med träningslägenheter för ensamkommande barn planeras i det så kallade Kyrksalshuset vid Åbyskolan. Några av lägenheterna kommer att hyras ut till vuxna nyanlända och eventuellt andra som behöver hjälp med bostad. När behovet minskar är tanken att lägenheterna ska kunna hyras ut som exempelvis studentboende till gymnasieelever eller andra som behöver boende.

Migrationsverkets boende på Ljungbyhed park området
Migrationsverket driver ett ankomstboende eller transitboende på Ljungbyhedpark området, detta är ett boende för asylsökande som ännu inte fått ett boende där de kan bo hela asyltiden. Syftet är att den asylsökande ska ha en tillfällig bostad under 3-7 dygn medan han eller hon registrerar sin asylansökan och slussas vidare till ett asylboende.

Planeras det fler boenden i Migrationsverkets regi?
Vi i Klippans kommun har inte fått någon information om att Migrationsverket planerar att öppna fler boenden. Om det blir aktuellt kommer vi att gå ut med informationen via kommunens hemsida samt Facebook.

Hur jobbar Klippans kommun med säkerheten kring (planerade) boenden?
Vi har alltid ett pågående säkerhetsarbete som rör hela kommunen. Vi kommer inte gå in på specifika detaljer gällande vårt arbete med säkerhet då vi inte vill att detta ska spridas till allmänheten i stort.

Vem betalar om det blir utryckning av räddningstjänst till ett boende på grund av ett falskt larm?
Den aktör som ansvarar för boendet betalar.

Vart kan man vända sig med frågor?
Hör av dig till:
Klippans kommuns kundtjänst
Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se