Stöd enligt LSS

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

LSS-handläggare:
Måndag-fredag 08.30-09.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatserna för särskilt stöd och service är

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, Region Skåne (av landstinget kan du få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.)

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

3. ledsagarservice,

4. biträde av kontaktperson,

5. avlösarservice i hemmet,

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

Läs mer om de olika insatserna

Individuell plan
Om du har beviljats någon LSS-insats har du rätt att begära en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän. Du kan kontakta din LSS-handläggare som hjälper dig att göra en sådan plan. Denna plan ersätter inte eventuella andra handlingsplaner hos de olika huvudmännen.

Så ansöker du
Du måste själv ansöka om stöd och service enligt LSS. Personer under 15 år eller som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Du kan ansöka om insatserna genom att fylla i blanketten eller e-tjänsten Insats- enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - ansökan. Du skickar blanketten till LSS-myndighet. För mer information om stöd och service enligt LSS kontaktar du Kundtjänst, telefon 0435-280 00. En LSS- handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Först bedömer handläggaren om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna utreder handläggaren din situation och dina behov. Sedan beslutar handläggaren om du har rätt till de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Avgifter för LSS-insatser
Alla LSS-insatser är kostnadsfria. Det enda som du själv betalar för är måltider i samband med korttidstillsyn och vistelse på korttidsboende. Hyresgäster i bostad med särskild service enligt LSS tecknar ett andrahandskontrakt och betalar därmed sin egen hyra. Du som väljer att köpa din mat av kommunen betalar en kostavgift till ditt boende.