Enkät om trivsel inom Daglig verksamhet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Under februari 2022 gjorde daglig verksamhet en enkätundersökning i sina verksamheter om trivsel. Anledningen var att ett av målen 2022 är att öka deltagarnas värden om trivsel i den årliga brukarenkäten. För att kunna göra åtgärder för att öka trivsel krävdes mer information om vilka delar deltagarna tycker är viktiga för att de ska trivas och för att sedan ta fram åtgärder.

Områdena som valdes ut att undersöka var:

  • Öppettider
  • Hur deltagarna vill genomföra sin dagliga verksamhet i form av gruppstorlek
  • Vad som är viktigt med en arbetsuppgift för att deltagarna ska trivas
  • Vilka sorts arbetsuppgifter deltagarna vill ha för att trivas
  • Hur deltagarna vill sitta och inta sina måltider för att trivas

Alla grupper förutom upplevelsegruppen deltog. En stor del av upplevelsegruppens deltagare har utifrån sin funktionsvariation inte möjlighet att ta till sig frågorna och ge svar med hjälp av talat språk, tecken eller bilder. Av den anledningen bedömdes enkäten att inte fylla sin funktion i denna grupp och i stället ska genomförandeplanen användas för att möta deltagarnas del av trivsel.

Enkätresultat

Resultat Harmonigruppen

Av resultatet kan utläsas att deltagarna vill arbeta dagtid. De arbetstider som erbjuds fungerar därför väl med de arbetstider som dagcentralen erbjuder.

Majoriteten i gruppen vill arbeta i mindre grupper om 3-4 deltagare plus handledare. Detta kan vara en svårighet att möta då just Harmonigruppen ofta bemannas av en personal. Vissa dagar är där fler deltagare i gruppen vilken innebär att gruppen blir större. Efter planeringsdag i mars 2022 har gruppens storlek anpassats och är i grunden 5-6 deltagare per halvdag.

Deltagarna trivs med både eget arbete och arbete i grupp och det spelar ingen roll för deltagarnas trivsel hur de spenderar sin lunchtid. Här finns möjlighet för deltagarna att äta både i sitt grupprum och i den stora matsalen.

Deltagarna vill gärna arbeta både med arbetsuppgifter utomhus och inomhus. Detta bedömer arbetsgruppen att det finns arbetsuppgifter till och behöver mötas på individnivå då gruppen har olika önskemål.

Resultat Aktivitetsgruppen

Av resultatet kan utläsas att deltagarna vill arbeta dagtid. De arbetstider som erbjuds fungerar därför väl med de arbetstider som dagcentralen erbjuder.

Majoriteten i gruppen vill arbeta i mindre grupper om 3-4 deltagare plus handledare. Detta fungerar väl med gruppens planering som har som fokus att arbeta på detta vis.

Deltagarna vill gärna arbeta både med arbetsuppgifter utomhus och inomhus och det finns varierade önskemål i gruppen. Detta bedömer arbetsgruppen att det finns arbetsuppgifter till och behöver mötas på individnivå då gruppen har olika önskemål.

Deltagarna önskar till största del att äta och fika i sitt grupprum vilket är så det fungerar i dagsläget.

Resultat Arbete- och monteringsgruppen

Av resultatet kan utläsas att deltagarna vill arbeta dagtid. De arbetstider som erbjuds fungerar därför väl med de arbetstider som dagcentralen erbjuder.

Generellt finns det en spridning i gruppen i de olika frågorna vilket gör det svårt att dra slutsatser om några specifika åtgärder att vidta. Det är av vikt att arbeta med de individuella genomförandeplanerna för att få fram vad varje deltagare trivs med. Gruppen erbjuder dock en variation i arbetsuppgifterna idag som tolkas passa med önskemålen från deltagarna.

Gruppen har fika i grupprum och äter sin lunch i den stora matsalen. Eftersom enbart denna grupp äter i stora matsalen idag så blir det inte en särskilt stor skillnad jämfört med grupprummet. Här finns möjlighet för individuell anpassning om det skulle önskas.

Resultat Brännaren

Av resultatet kan utläsas att deltagarna vill arbeta dagtid. De arbetstider som erbjuds fungerar därför väl med de arbetstider som dagcentralen erbjuder. Dock har deltagarnas möjlighet till att utöka och välja sina tider varit begränsat av för små lokaler, pandemi och personalförsörjning. Under mars 2022 kommer gruppen börja utgå från nya lokaler och personalresurser har fördelats om för att få bättre resultat i helheten. Detta kommer förhoppningsvis ge resultat att kunna göra med individuella lösningar.

Majoriteten av deltagarna önskar arbeta i små grupper om 3,4 deltagare plus handledare. Detta är ibland en svårighet att möta på grund av personalförsörjning. Vid sjukdom i personalstyrkan som inte kan tillsättas av bemanning så blir de fler. Det finns även vissa deltagare som behöver så kallat ”punktmarkeras” vilket innebär att de andra får arbeta i större grupper. Målet är att arbeta mot 3-4 deltagare per handledare.

Det finns en spridning i gruppen om hur arbetsuppgifterna ska vara för att skapa trivsel. Här krävs individuell anpassning och arbete med genomförandeplanen. Lokalens nya placering ger dock större möjligheter till spontan ute-aktivitet vilket ger mer variation.

Deltagarna har olika önskemål om hur de ska äta och detta möts idag med individuell planering.

Resultat Alltjänst

Av resultatet kan utläsas att deltagarna vill arbeta dagtid. De arbetstider som erbjuds fungerar därför väl med de arbetstider som dagcentralen erbjuder.

Deltagarna vill till största del arbeta i små gruppen men en del vill även arbeta i större grupper. I dagsläget är gruppen inriktad på att arbeta i små grupper. Under vintern har detta varit svårare då vissa arbetsuppgifter utförs tillsammans av grupperna.

Den största delen av gruppen önskar arbetsuppgifter där man lämnar lokalen vilket även är gruppens inriktning. I samband med att gruppen börja dela lokal med Brännaren ges här möjlighet till en större andel uppgifter inomhus då grupperna kan planera tillsammans.

Gruppen har under hösten 2021 och framåt börjat arbeta med att deltagarna får vara med och tycka till om arbetsuppgifterna som beställs i kommunen och om dessa ska tas emot eller inte. Detta ska förhoppningsvis ge en ökad känsla av självbestämmande och möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.

Majoriteten av deltagarna vill äta i sin grupplokal. Alltjänst kommer ha en egen matsal i den nya lokalen vilket passar bra med deltagarnas önskemål.

Avslutande diskussion

Öppettider

Det framgår i enkäten att inga deltagare önskar arbeta andra arbetstider än de som erbjuds idag. Däremot möter daglig verksamhet en utmaning i att låta deltagarna välja sina arbetstider. En majoritet av deltagarna vill arbeta förmiddagar. Detta skapar ett stort tryck på förmiddagarna och sedan sjunker trycket på eftermiddagen. Detta innebär rent ekonomiskt behöver viss hänsyn tas till hur personalen är fördelad då överkapacitet generellt skapas på eftermiddagar inom socialförvaltningen. I dagsläget finns deltidstjänster som arbetar förmiddagar men daglig verksamhet kommer behöva bedöma för varje individ vilka som skulle klara av att arbeta t.ex. eftermiddagar istället för förmiddagar och arbeta motiverande för att deltagarna ska välja detta alternativ. Detta kan påverka trivsel negativt. Detta är ett aktivt arbete idag där deltagarnas önskemål prioriteras så mycket det går.

Gruppstorlek

Generellt finns en spridning inom grupperna och grupperna behöver hela tiden anpassas efter vilka deltagare som är där. En utmaning är att daglig verksamhet idag har är personalresurser vilket gör det svårt att möta önskemålet om att arbeta 3-4 deltagare och en personal vilket huvudinriktningen har varit. Verksamheten har under 2021 och 2022 förstärkt personalstyrkan vilket innebär att teoretiskt finns förutsättningar för personalen att ha 3-4 deltagare per person.

Praktiskt sätt finns det fortfarande sjukfrånvaro och vård av barn som gör att personalförsörjningen påverkas. Daglig verksamhet har ingen personal att beordra in så när det inte finns resurser när det beställs av bemanningen så går verksamheten kort och detta innebär att vissa grupper arbetar med 6-7 deltagare per handledare. Det finns ingen vidare åtgärd som daglig verksamhet kan göra för detta i nuläget. Resultatet noteras dock under planeringsdagar i mars 2022 och grupperna kommer arbeta mot att möta de önskemål som finns.

Arbetsuppgifternas utförande

Generellt finns det en stor spridning i resultatet att individuell planering är den främsta åtgärden. Det kan dock noteras att flera grupper har fått svar som passar med de arbetsuppgifter som erbjuds.

Måltider

Individuell planering är den främsta åtgärden. Det kan dock noteras att flera grupper har fått svar som passar med de arbetsuppgifter som erbjuds.

Allmänna slutsatser

Avslutningsvis noteras att enkäterna har gett personalen en inblick i deltagarnas önskemål på ett övergripande plan vilket underlättar vid planering. Dock är resultaten så skilda så den huvudsakliga åtgärden är att ta med frågeställningarna i det individuella arbetet med deltagarna och specifikt utifrån deras genomförandeplaner. Här kan en åtgärd från ledningen vara att höja kompetensen i arbetet med genomförandeplaner.