Återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård

Kommunfullmäktige beslut 2021-09-27 

Kommunfullmäktige beslutar

att återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 300 kr/månad samt,

att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 2019.

Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift.

Publicerad: