Avlösning i hemmet

Är du anhörig och behöver avlösning i hemmet?

Socialnämnden beslutade 2021-12-15 att erbjuda stöd för att underlätta för de anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Syftet med att stödja anhöriga genom avlösning i hemmet är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning samt möjliggöra återhämtning.

Den anhöriga kan få tid och utrymme för egna aktiviteter, återhämtning och andra relationer är av betydande vikt för en god hälsa. Målsättningen är även att den som ger vård ska känna trygghet över att den anhörige får god vård och tillsyn under tiden för avlösning.

Avlösning i hemmet beviljas när omvårdnadsbehovet är av sådan omfattning att punktinsatser såsom tillsyn inte är tillräckliga. Beviljas avgiftsfritt maximalt 22 timmar per kalendermånad. Kan beviljas ytterligare timmar vid individuell bedömning vilket då är belagt med en avgift enligt gällande taxa. Insatsen är behovsbedömd och antalet timmar prövas av biståndshandläggare enligt en skälig levnadsnivå.

Ansökan sker muntligen eller skriftligen till Myndigheten, enheten för biståndshandläggning utreder och fattar beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen. Du kan även göra en digital ansökan via våra e-tjänster, länk.

Kontaktuppgifter:
Klippans kommun
Socialförvaltningen / Myndigheten
264 80 KLIPPAN

0435-280 00

Publicerad: