Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2020-09-24

Ärenden Socialnämnden 2020-09-24

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Mobila Teamet - Muntlig information
- Förvaltningsinformation
- Delårsrapport 2020-08-91
- Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Avvikelsestatistik första halvåret 2020
- Rapport "Ej verkställda beslut, 2a kvartalet 2020"
- Borttagen på grund av Sekr.
- Borttagen på grund av Sekr.
- Informationsärende
- Delegationsärende

Mobila Teamet - Muntlig information

Kultur och Fritidsförvaltningens chef Arne Amnér presenterar hur Mobila teamet i Klippans kommun kommer att arbeta med uppstart 19 oktober 2020. Mobila teamet är ett samarbete mellan socialförvaltningen, barn o utbildningsförvaltningen samt kultur o fritidsförvaltningen.

Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Agneta Hugander informerar socialnämnden gällande Covid-19. Under pandemin har Klippans kommun haft ett fåtal smittade. En orsak kan vara att socialförvaltningen redan i ett tidigt stadium införde massiva åtgärder för att bromsa smittrisken.

Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på särskilt boende från den 1 oktober vilket kommer ställa höga krav på förvaltningen att arbeta fram riktlinjer för att minimera smittspridningen.

Vidare informerar Agneta Hugander att avtal till det nya LSS boendet Nytida för personer med intellektuell funktionsnedsättning skrivs på idag. Det planeras en succesiv inflyttning under oktober månad så både de boende och personalen får bra förutsättningar i det nya boendet.

Delårsrapport 2020-08-31

Fram till och med augusti månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat underskott motsvarande -6,8 mnkr. Intäkterna visar ett underskott på -4,7 mnkr och kostnaderna ett underskott på -2,1 mnkr. Förvaltningen prognostiserar för helåret 2020 ett underskott motsvarande ca 10 mnkr, vilket motsvarar upparbetade kostnader relaterade till Covid- 19 per sista augusti och prognostiserade kostnader fram till sista december.

Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I enlighet med Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har Socialnämnden i Klippan upprättat ett ledningssystem för att planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra sin verksamhet.

Sedan nämnden 2016 antog sitt ramdokument ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” har ledningssystemet utvecklats och Socialförvaltningens organisation har förändrats. Ramdokumentet följer inte heller den kommunövergripande riktlinjen för hur styrdokument ska utformas. Det finns därför anledning att ersätta ramdokumentet med bilagt förslag till ”Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete”.

Avvikelsestatistik första halvåret 2020

Socialförvaltningen redovisar vid två tillfällen om året eller på begäran statistik över verksamhetens samlade avvikelser för Socialnämnden. Detta är en sammanställning över avvikelser samt händelser som rapporterats, utretts eller anmälts enligt Lex Sarah respektive Lex Maria under första halvåret 2020. En sammanställning för helåret 2020 redovisas för nämnden i februari/mars i den årligen upprättade Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutade så klicka härPDF (pdf, 1.5 MB).

Publicerad: