Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2020-12-16

Ärenden

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Heltid som norm samt hälsosamma scheman - Muntlig information
- Budgetuppföljning november 2020
- Attesträtt 2021
- Socialnämndens remissvar på Reglemente för KS och nämnderna
- Uppföljning av internkontrollplan 2020
- Resultat från brukarundersökning IFO/FO
- "Ej verkställda beslut, 3e kvartalet 2020"
- Delgivning - Testamente
- Förvaltningsinformation
- Delegationsärende

Heltid som norm samt hälsosamma scheman - Muntlig information

Budgetuppföljning november 2020 SN
Resultat totalt för socialnämnden. Fram till och med november månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat underskott motsvarande – 9,1 mnkr. Intäkterna visar ett underskott på -6,4 mnkr och kostnaderna ett underskott på -2,7 mnkr.

Attesträtt 2021
Enligt reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, skall socialnämnden upprätta, besluta om samt ajourhålla en förteckning över utsedda beslutsattestanter samt ersättare.

Socialnämndens remissvar på Reglemente för KS och nämnderna
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 18 november att remittera till denna handling bifogat förslag på Reglemente för KS och nämnderna.

Socialförvaltningen ställer sig positivt till framlagt förslag till Reglemente för KS och nämnderna. Det är bra att regelverket anpassas till nu gällande lagstiftning. Det är också en fördel att texten förenklats och gjorts mer lättöverskådlig.

Uppföljning av internkontrollplan 2020
Socialnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 17 november 2019 internkontrollplan för 2020. De områden som särskilt skulle granskas under året var:

  • Socialnämndens ärendehanteringsprocess
  • Följsamhet mot ingångna avtal
  • Korrekt registrering av Socialnämndens verksamheter i IVO:s verksamhetsregister

Resultat från brukarundersökning IFO/FO
Socialförvaltningen har för tredje året i rad medverkat i SKR:s brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Nytt för i år är att ett par av Socialförvaltningens bostäder med särskild service Tingsgatan 20, Bågen, Väpnaren och Badvägen har ingått i undersökningen, vilket de inte gjort tidigare.

Rapport "Ej verkställda beslut, 3e kvartalet 2020"
Det åligger kommunen att kvartalsvis rapportera in ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ärenden som ska rapporteras är de där verkställighet dröjt mer än tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska framgå när beslut är fattat, om ärendet är verkställt eller ej samt skälet till fördröjningen. Rapport är inlämnad till IVO.

Delgivning - Testamente SN
Det har inkommit till socialnämnden att ta ställning till att vidare handlägga ett testamente som har för avsikt att till viss del tillfalla inom socialnämndens ansvarsområde.

Förvaltningsinformation SN
Socialchef Agneta Hugander informerade socialnämnden utifrån nuläget i kommunen gällande Covid-19. Helsingborgs lasarett har idag beslutat att gå upp i krisläge. Detta innebär att alla operationer som ej bedöms akuta ställs in. Alla grannkommuner meddelar stor smittspridning just nu, Klippan ligger fortfarande lågt.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, PDF (pdf, 1.6 MB)se härPDF (pdf, 1.6 MB)

Publicerad: 2020-12-21